Ako sa modliť za neveriacich

 

Advent a Vianoce sú zvláštny čas.  Ľudia sú akýsi citlivejší a otvorenejší duchovným veciam, viac premýšľajú o hodnotách a zmysle života. dúfam že nie som príliš naivný.

Naša zodpovednosť a služba v tomto období je jednoznačná – zápasiť pred Pánom za ich životy, aby ich Duch Boží usvedčoval a viedol ku krížu Pána Ježiša – veď nato sa Boží Syn narodil na tento svet – odpustiť naše hriechy, zmieriť nás s Otcom a dať nám večnosť.

Prosme Pána, aby nám zlomil naše srdcia, aby nám dal toto modlitebné bremeno za stratených a nespasených, ktorých poznáme a na ktorých nám záleží – ty vieš veľmi dobre, ktorí sú to a Pán ti ich dáva do rúk, aby si ich vybojoval a vymodlil. Pán prichádza, nepremárnime ani minútu – ide tu o život. Strhnime falošné pozlátko Vianoc a odhaľme Pravdu – a tá je iba v Ježišovi.

Prosme za neveriacich:

1) aby ich Boh pritiahol k sebe

„Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Ján 6,44  

2) aby hľadali Boha

„On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás.“ Skutky 17,26-27  

„Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou.“ Deuteronomium 4,29

3) aby verili Biblii

„Preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo, ale čím naozaj je, ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo vás veriacich.“ 1.Tesalonickým 2,13  

„Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ Rímskym 10,17  

4) Aby bolo satanovi zabránené oslepiť ich voči pravde

„Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve, a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo zasiate do srdca; toto je zrno, ktoré bolo zasiate kraj cesty.“ Matúš 13,19  

„V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.“ 2Korintským 4,4

5) Aby v nich pracoval Duch Svätý

„A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy.“ Ján 16:8-13  

6) Aby poslal Boh niekoho, kto ich bude viesť ku Kristovi

Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“ Matúš 9,37-38 

7) Aby uverili v Ježiša a Krista ako Spasiteľa

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Ján 1,12   „Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ Ján 5,24

8) Aby sa odvrátili od hriechu

„… (Boh), dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali; Skutky 17:30   „Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána.“ Skutky 3,19-20  

9) aby vyznali Ježiša Krista ako Pána

„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Rímskym 10,9  

10) aby dali nasledovaniu Ježiša Krista prednosť pred všetkým ostatným

„A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych.“ 2 Korintským 5,15

„Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal.“  Filipským 3,7-8  

11) aby sa zakorenili a rástli v Ježišovi Kristovi

„Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.“ Kolosenským 2,6-7  

 

S.Kocka

This entry was posted in Ku modlitbe. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ako sa modliť za neveriacich

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *