Trochu histórie: Konferencie Modlitebného Spoločenstva 1990 – 2009

I. KONFERENCIA

 I. Konferencia ako zakladajúca bola v Liptovskom Hrádku, dcérocirkvi Liptovskej Porúbky v dňoch 29.-30. septembra 1990. Farárom vtedy tam bol br. Ondrej M a c k o, zborovým dozorcom JUDr. Ivan Šenšel

Heslo konferencie: PANE, NAUČ NÁS MODLIŤ SA ! L 11,1

Program konferencie

29.9. sobota: 8,30 – 9,15 – Prezentácia, občerstvenie, spevy, privítanie – br. farár M a c k o

9,15 – 10,00 – Modlitebná chvíľa – br. farár Hudák M. z Lipt. Petra

10,00 – 10,30 – Vznik Modlitebného spoločenstva – br. farár Hreško

10,30 – 11,00 – Pozdravy hostí.

11,00 – 12,00 – Organizačné záležitosti, pripomienky.

12,00 – 13,30 – Obedňajšia prestávka.

13,30 – 14,00 – Spevy, nácvik piesni.

14,00 – 14,20 – Prvá zásada Modlitebného spoločenstva – br.farár Ľ. Dudáš

14,20 – 14,30 – Spev, modlitba

14,30 – 14,50 – Druhá zásada Modlitebného spoločenstva – Br. farár Štefan Havlík

14,50 – 15,00 – Spev, modlitba

15,00 – 15,20 – Tretia zásada Modlitebného spoločenstva – sestra J. Petričová

15,20 – 15,30 – Spev, modlitba

15,30 – 15,50 – Štvrtá zásada Modlitebného spoločenstva – br. Ján Belica

15,50 – 16,00 – Spev, modlitba

16,00 – 16,45 – Dotazy, pripomienky.

16,45 – 17,00 – Uznesenie , záver .

17,00 – 19,00 – Večerná prestávka

19,00 – 20,30 – Evanjelizácia – br. farár Milan Horínek

30.9. nedeľa: 9,00 – 11,00 – Evanjelizačné služby Božie v Liptovskom Petre, slúži Bengt Pleijel zo

Švédska

Z á z n a m z k o n f e r e n c i e

1. Konferencia prebiehala poľa priloženého programu za účasti cca 110 členov a hostí. Domáci brat farár Ondrej Macko privítal prítomných na pôde svojho zboru a poprial stretnutiu prospech a Božie požehnanie.

2. Brat farár Michal Hudák z Litovského Petra viedol modlitebnú chvíľu. Úvodné slovo použil z L 11,1 “ Pane, nauč nás modliť sa „.

3. Pozdravy hostí boli sčasti po modlitebnej chvíli a to br. seniora Liptovsko-oravského seniorátu Milana Devečku Sk 4,l3.23-31 a br. kazateľa Bratskej jednoty baptistov P. Hanesa z Vavrišova R 8,26-27. Títo sa ospravedlnili že musia odísť. Podľa programu boli potom odovzdané ďalšie pozdravy: br. Daniel Coufal z Olomouca za Misijní snahu, Ž l24 a br. Ondrej Semko prečítal veršovaný pozdrav od br. Kasara Danielisa, svojho priateľa s ktorým iniciovali vznik Modlitebného spoločenstva v rodinách. Brat Horínek ako moderátor, prečítal pozdravný list od najstaršieho člena bývalého Modlitebného bratstva farárov Dr. Ladislava Jurkoviča z Košíc. Obidva písomné pozdravy pripájame.

4. Brat farár Michal Hreško z Hont. Vrbice oboznámil prítomných s históriou Modlitebného spoločenstva. Jeho referát je v archíve MoS, spolu s referátom: Ako ďalej v Modlitebnom spoločenstve

5. Obsah rozpravy k týmto referátom je je zhrnutý v uznesení konferencie.

6. Obedňajšia prestávka trvala od 12,00 do 13,30 hod. Pre prihlásených bol zabezpečený obed v blízkej reštaurácii.

7. Pre konferenciu boli pripravené a rozmnožené piesne, spev nacvičovala a viedla skupina mladých z Hrádku.

8. Štyri zásady Modlitebného spoločenstva podľa programu a poradia podali:

br. Ľudovít Dudáš, ev.farár v.v. bytom v Prešove,

br. Štefan Havlík, ev.farár v.v. bytom v Banskej Bystrici,

sestra Jelka Petričová z Mokroluhu pri Bardejove,

br. Ján Belica, sen. dozorca, bytom v Tisovci.

9. Dotazy a vecné pripomienky sú zahrnuté v uznesení konferencie.

10. Večerná prestávka trvala od 17,30 do 19,00 hod.

11. Večerné evanjelizačné služby Božie boli pekne navštívené domácimi členmi zboru aj hosťami z okolia. Kázal br. Milan Horínek, farár v Nových Zámkoch Sk 18,12-17. Osobnými svedectvami poslúžili manželia Pleijelovi zo Švédska, br. Coufal z Olomouca a sestra Lehotská, učiteľka v.v. z Hrádku. Tieto evanjelizačné služby Božie boli ukončené modlitebnou chvíľou a výzvou k osobnému rozhodnutiu nasledovať Pána Ježiša Krista, poťažne k osobným rozhovorom o duchovných veciach.

Program večera viedol br. farár Hreško. Rozchádzali sme sa okolo 21. hod. Prihlásení účastníci boli ubytovaní po rodinách.

12. Nedeľné služby Božie boli o 9,00 hod. v Liptovskom Petre. Kázal br. Pleijel zo Švédska. Sprevádzala ho manželka a dcéra. Na Slovensko pricestoval na pozvanie ZED, aby v budúcom týždni prednášal na duchovných cvičeniach. Tlmočníka mu robil br. Michal Hudák ml., ktorý dlhšie žije vo Švedsku. Pleijel kázal na text: Žalospevy 3, 22-26. Tieto služby Božie boli obohatené krstom dieťaťa – vnuka domáceho farára Hudáka ako aj farára D. Veselého – on krstil. Zhromaždenie pozdravil za Modlitebné spoločenstvo br. farár Hreško, ako vedúci.

13. Počas konferencie bola ponúkaná náb. literatúra: Royová – Biblické postavy, Irwin – Viac ako pozemšťan, Fazekaš – Výklad Nehemiáša a iné. MoS k tejto príležitosti vydalo prvý leták: „Pane, nauč nás modliť sa “ 5.000 ks.

14. Na záver musíme opäť vysloviť vďaku Pánovi, že otvoril dvere k takejto práci a službe aj v našej cirkvi. Vďaka patrí aj cirkevnému zboru, ktorý nás prijal do svojho lona a postaral sa o ubytovanie i telesné občerstvenie. Nie podradnou službou počas konferencie bola modlitebná stráž. Bratia a sestry sa po polhodine striedali a prosili, aby medzi nami vládol dobrý Boží Duch a ustúpil zlý duch temnosti. Pán sa priznal k týmto prosbám.

Rozchádzali sme sa v nádeji, že nám Pán dovolí opäť sa stretnúť o rok v niektorom z našich zborov, ktoré sú komunikačne dostupné a so srdcom v láske otvoreným.

U Z N E S E N I E K O N F E R E N C I E

My, ktorí sme sa zišli na konferencii Modlitebného spoločenstva Slovenskej ev.a.v. cirkvi dňa 29.septembra 1990 v Liptovskom Hrádku, sa osvedčujeme, že nechceme byť nijakou elitnou skupinou v našej cirkvi, ale chceme naďalej pokorne prosiť s učeníkmi: „Pane, nauč nás modliť sa“.

Uvedomujeme si, že bez osobných a spoločných modlitieb nedokážeme nájsť správny smer ani z vlastných duchovných bied, ani z ťažkostí, v ktorých sa zmieta celá naša draho vykúpená cirkev. V tomto zmysle chceme ďalej prehlbovať svoju modlitebnú aktivitu a to až po najmenšie krúžky v rodinách a cirkevných zboroch.

V snahe zaistiť a rozvinúť modlitebnú činnosť v čo najširších rozmeroch, prijali sme návrhy zvlášť našich neordinovaných bratov a sestier, aby MoS nebolo organizačné včlenené do ZED, ale aby patrilo pod Vnútromisijný výbor (VMO) našej cirkvi. MoS zároveň víta a otvára sa spolupráci s ostatnými podobnými modlitebnými hnutiami doma i v zahraničí, napr. Misijná snaha v Čechách, Evanjelická aliancia a pod.

Z organizačných dôvodov sme zvolili na obdobie jedného roka vedenie MoS v nasledujúcom zložení: Vedúci br. Michal Hreško, ev.a.v. farár v Hontianskej Vrbici, zástupca vedúceho br.Ján Belica, sen. dozorca Rimavského seniorátu, bytom v Tisovci. Do funkcie tajomníka bol navrhovaný a v neprítomnosti aj zvolený br. Jozef Grexa, ev.a.v. farár v Ľubietovej. Do funkcie hospodára br. Ján Čatloš, ev.a.v. farár v Liptovskej Kokave.

Okrem pestovania modlitebného života naďalej chceme vydávať texty sobotných meditácii a iné užitočné letáky, zvlášť pre hľadajúcich, chorých, opustených, a pre inak potrebných. Obraciame sa s bratskou výzvou na všetkých členov MoS, aby otvorili svoje dlane k štedrosti a pravidelnými príspevkami podporovali túto prácu.

Vyzývame všetkých koordinátorov jednotlivých modlitebných krúžkov, aby zintenzívnili svoju činnosť a prispeli k tomu, aby celá naša cirkev sa očistila, obrodila a prebudila k novému a plnému životu v Kristu Ježišovi – Pánovi našom.

Účastníci prvej zakladajúcej konferencie Modlitebného spoločenstva.

POZDRAV BRATOM A SESTRÁM ZDRUŽENÝM V NAŠOM MODLITEBNOM SPOLOČENSTVE

Roky bežia, dní sa tratia, buďme bdelí, sestry – bratia!

Vykúpme čas, čo pred nami – úprimnými modlitbami…

Za tých, čo aj týmto rokom – stáli mimo, stáli bokom.

A nenašli cestu istú, – čo smeruje k Pánu Kristu.

Za tých, čo dom Otca milý márnotratne opustili –

a šli hľadať svoje šťastie tam kde ho niet, kde nerastie.

Aj za cirkev našu milú, aby vdýchla novú silu…

Striasla putá, čo ju hatia – a precitla zo zakliatia.

Nech nový duch do nej prúdi z Otca svetiel a cez ľudí, –

čo zrodili sa už z Ducha, – nie trstiny a byľ suchá!…

Trstina sa sem – tam kníše…tak, ako ňou van kolíše…

Ba skloní sa celkom k zemi – a predsa sa neprelomí! –

Iba strom sa môže zlomiť, – no nie ohnúť a pokoriť…

Aj strom Majstra Jána bodli, – zlomili ho, no neohli!

Pán Boh žiada od nás činy, – STROMY CHCE MAŤ – NIE TRSTINY!!!

Majáky na búrnom mori – vieru, čo vie preniesť hory.

Prekvapuje nás tá miera: horčičného zrnka viera!…

Akú veľkú silu plodí, – kde sa ujme, kde sa zrodí! –

Prosme za ňu sestry – bratia, vymaňme sa zo zajatia

všednosti, hmly, čo tmou mieri vždy na svetlo našej viery!…

Kyslík telu, ozón duši vždy z modlitby vrúcnej prší…

atmosféra i šum raja – MODLITBA ZEM S NEBOM SPÁJA ! –

Pán je blízko – Maranata!… buďme bdelí, sestry – bratia! –

Modlime sa vytrvalo – – – stojme pevne – ako bralo!!!

Ukončilo jedno dejstvo – MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO…

Zostaň s nami, Kriste milý, prispor viery, pridaj sily! –

Posilnení Tvojou mocou zotrváme dňom i nocou…

na modlitbách po tú métu: BYŤ SOĽOU A SVETLOM SVETU!-

Posielam vám pozdrav krásny, buďme v Bohu všetci šťastní!…

NECH MODLITIEB NAŠICH KVETY – SYTIA VOŇOU VŠETKY SVETY!-

Svätoboj Kasar- Danielis, evanj. kantor-učiteľ v.v.

Pozdrav Dr. L. JURKOVIČA Košice 25.septembra 1990

Milí bratia a sestry v Pánovi!

Prosím Vás, prijmite môj vrelý pozdrav k historicky významnej konferencii nášho Modlitebného spoločenstva, ktoré má znamenať nepostrádateľný duchovný prínos pre službu ordinovaných i neordinovaných pracovníkov na Pánovej vinici v rámci našej Slov. ev.a.v. cirkvi.

Veľmi som sa ako najstarší žijúci člen Modlitebného bratstva, vzniklého v artikulárnom cirk. zbore v Istebnom, tešil na tohoročné stretnutie, avšak ohľad na zdravotné ťažkosti ma núti k absencii.

Rád by som Vás však uistil, že budem v duchu sledovať priebeh stretnutia podľa teraz došlého poriadku a že bol by som chcel prispieť poukazom na pravidelnosť a dobrovoľnú záväznosť našich modlitieb, sústreďujúcich sa na vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista, hlboko prežívané v osobnom živote a osobitne v službe čo najširším vrstvám našich zborov a cez ne celej vnútromisijnej činnosti našej gener. cirkvi, konanej živým i tlačeným slovom a diakoniou, zahrňujúcou najmä nedostatočne všímaných údov (postihnutí ohrození, osamelí, odcudzení).

V čom mi Pán dovolí prispieť k takto načrtnutej službe, vynasnažím sa realizovať v našom seniorálnom spoločenstve.

Nech podľa nášho reformátora Dr. M. Luthera, Nebeský Otec vypočuje vaše-naše prosby a potvrdí dielo, konané pri nás!

Váš v Pánu a Jeho láske spojený spolubrat Dr. Ladislav Jurkovič, ev. farár v.v.

Osobné vyznanie, povedané v kostole Liptovského Hrádku pri evanjelizačnom večernom programe 29..septembra 1990

P á n J e ž i š m a p r i j a l

V dnešnej dobe počúvam mnohých, najmä mladých kresťanov, že oni prijali Pána Ježiša. Ja by som chcela vyznať, ako Pán Ježiš prijal mňa, ovečku neraz nechápavú, zblúdilú a nevernú.

Učila som v Dežericiach, fília zboru Podlužany a pán farár ma prosil, či by som cez advent a pôst nevykonala s pár ľuďmi krátku pobožnosť. Dostala som kľúč od cirkevnej knižnice a začítala som sa do náboženskej literatúry. Uvedomila som si, aká som neverná a zlá, keď stále čítam romány, básne, časopisy a nedbám o slovo Božie, obsažené v Biblii. Tak som si umienila, že budem každý deň čítať pár kapitol zo Starého zákona a pár z nového. To som svedomito robila. Učila som potom v Partizanskej Ľupči. Pred Veľkou nocou bola som s rodičmi pri Večeri Pánovej. Po Veľkej noci sa stala so mnou predivná vec. Začala som prežívať to, čo opisuje nábožná pieseň v Tranosciu č. 929 týmito slovami: „Hříchové se oboří a budou mne kousati, neb jich co písku v moři…“ Schádzali mi na um všetky hriechy a previnenia od detstva a ja som sa cítila biedne. Ešte dopoludnia v škole som trochu zabudla na to, ale keď som osamelá vo svojej izbičke, to vrece piesku ( povedané obrazne) mi bolo čoraz ťažšie. Po niekoľkých dňoch takéhoto súženia som myslela, že pri zdravom tele a pri zdravom rozume, musím umrieť. A vtedy som dostala slovo od Hospodina: Keď Pán odpustil lotrovi, tak aj tebe. To bolo vyslobodzujúce slovo, ktoré mi prinieslo úľavu. Padla som s plačom na kolená a modlila som sa: Otče náš…, po prvý raz v reči slovenskej. Ako som tak vstávala zo zeme, Prekvapil ma na okamih lúč svetla akoby z povale a vtedy som pochopila, že to bol signál z neba, kde sa anjeli radujú nad hriešnikom, pokánie činiacim. Moju dušu zaplavil taký hlboký pokoj, ktorý ani slovami neviem opísať. Už len v nebi bude ešte dokonalejší. Slovo Božie mi už nebolo povinným čítaním, ale sladkým pokrmom duše, zvlášť žalmy som priam hltala. Chcela som sa Pánovi zavďačiť tým, že sa stanem diakonisou. Šla som cez prázdniny k nášmu katechétovi z gymnázia a všetko som mu porozprávala. „Ty si už teraz môžeš povedať: Pán môj a Boh môj“, povedal mi, ale stať sa diakonisou mi neradil. Aby som len zostala pri svojom povolaní. Tak som potom prešla učiť na evanjelickú školu. Pozdejšie ako manželka a matka svedčila som dietkam v nedeľnej besiedke.

Končím citátom J. Karafiáta, spisovateľa Broučkov: “ Doba mládí, doba štěstí, doba stáří, doba ještě hlubšího štestí“. To mi iste mnohí potvrdia. Nech toto vyznanie viery slúži ku cti a chvále Božej, k vyvýšeniu Spasiteľa Pána Ježiša a Ducha Svätého, nášho Učiteľa a Utešiteľa.

Lehotská, učiteľka v.v. L. Hrádok.

Ako ďalej v Modlitebnom spoločenstve?

Spoločenstvo potrebuje vedenie Sv. Duchom a tento Duch pôsobí cez konkrétne osoby. Doterajší stav bol provizóriom. Dnes treba rozhodnúť, či MoS má zostať pod vedením ZED, alebo radšej v rámci VMO Gen cirkvi. Dnes je treba vyvoliť, poťažne poveriť osobu vedúceho, zástupcu, zapisovateľa- tajomníka v jednej osobe, pokladníka. Vedúci by mal byť farár, zástupca nefarár, tajomník tiež farár, poťažne nefarár, podobne aj pokladník. Podávajte k tomu svoje návrhy.

Žijeme na zemi a preto si nemôžeme odmyslieť také nutné zlo, ako sú peniaze, ktoré potrebujeme k našej činnosti. Zatiaľ najviac výdavkov sme mali s rozmnožovaním a posielaním sobotných meditácii. Ak si myslite, že v tom je treba pokračovať, tak nutne je treba navrhnúť, ako budeme prispievať na potrebné výdavky. Pre orientáciu vám poviem, že na 4/4 rok sme pripravili 200 exemplárov týchto meditácii, stalo to 1000 Kčs. Od začiatku roka za papier, rozmnožovanie, rozposielanie poštou sme zaplatili 3.700 Kčs. Príjem sme mali od dvoch bratov 1.500 Kčs. Mnohí sa pýtali, ako môžu prispieť, odkázali sme ich na túto konferenciu, kde sa má rozhodnúť o ročných príspevkoch na misijnú činnosť MoS. Navrhnutý pokladník vo svojom zbore zriadi nový bežný účet, rozpošle zloženky a vy dobrovoľne pošlete, koľko chcete. Aspoň symbolicky je povinný každý člen niečo poslať. Toto je môj návrh. Ak máte lepší, napíšte na lístok a odovzdajte.

Ako sme mali možnosť vidieť, VMO-ZED pripravil pre túto konferenciu jeden leták 5000 ks v cene 6.000 Kčs . Účet v Tranosciu ešte nie je vyrovnaný. Podobné letáky by sme chceli vydávať aj naďalej, lenže teraz je treba rozhodnúť, ako uhradiť výdavky.

Veľmi dôležitým organizačným bodom našej konferencie je osobné stretávanie sa v skupinách čo najčastejšie a raz v roku na takejto celocirkevnej konferencii. Predbežne sme podelili jednotlivé oblasti a určili koordinátorov. Niekde to už funguje, členovia sa pravidelne stretávajú, niekde zvlášť farári a nefarári a niekde spoločne. Mnohí by mohli o tom povedať, ako sa to osvedčuje. Máme prosby o zmenu zadelenia do vhodnejšieho iného regiónu. Teraz máme tieto skupiny: Na východe farári až po Tatry, nefarári okolie Bardejova, okolie Košíc, ukazuje sa potreba utvoriť skupinu okolia Prešova. Gemer má skupinu farárov i nefarárov, taktiež Liptov-Orava, okolie Zvolena a Považie. Turiec má len farárov, Dunajsko-nitriansky má skupinu ordinovaných i neordinovaných, Bratislava má tiež dve skupiny. Malú skupinku máme aj vo Valašskom Meziříčí – rodina Trusinová – Vecanová.

Ako určovať a voliť koordinátorov? To čo bolo doteraz bolo provizórium. Každá skupina si môže rozhodnúť a vybrať vhodnú osobu. Koordinátor by mal odovzdávať ostatným zaslané mu sobotné meditácie. Od koordinátorov by sme občas mali dostať správu, ako pokračujú vo svojom spoločenstve.

Nepochopiteľným zjavom je absencia misijne aktívnej mládeže. Považujú toto spoločenstvo len za vec farárov, alebo necítia potrebu takto pestovať duchovné spoločenstvo, pravidelne sa modliť za cirkev a národ? Nech vyjadria svoj názor tu prítomní mladí ľudia. Na vás nám veľmi záleží. V modlitbách sa vytvára jednota ducha vo zväzku pokoja.

Čo má byť náplňou stretnutí v skupinkách? Základom je Božie slovo a jeho odkaz. Meditácie pripravujeme s veľkou vážnosťou a pokiaľ možno včas rozposielame. Na koordinátoroch záleží ako rýchlo ich posunú ďalej. Do modlitieb zahrňujeme všetko, čo sa týka členov spoločenstva, ich osobných problémov, ich cirkevných zborov, práce v cirkvi našej, národe a štáte, poťažne vo svete s dôrazom na misijné poslanie cirkvi a jej duchovný život. Myslím, že toto nie je treba riadiť centrálne.

Ak sa chceme zísť na budúci rok v tomto čase, je treba navrhnúť dátum, na ako dlho, s akým programom a kde, ktorý zbor nás pozve.

Toto sú predbežné návrhy na ďalšiu činnosť MoS. Vyjadrite sa k ním a rozhodnime pokiaľ možno v súlade s vôľou Pánovou.

Podáva M. Hreško, toho času vedúci MoS

Poznámka: Podrobnejšie o vzniku MoS ECAV je možné sa dozvedieť v brožúrke, ktorú vydalo MoS

v roku 2009: „70 rokov Modlitebného bratstva „, ako aj v archívnych materiáloch tohto spoločenstva.

II. KONFERENCIA

Druhá konferencia MoS sa konala 27 – 29. septembra 1991 v Dolnom Kubíne v kostole a na fare. Farárom tam bol br. Pavel Kopanica, ktorý so svojou manželkou Milotkou a organizačným týmom zabezpečovali potrebné veci pre zdarný priebeh konferencie.

Heslo konferencie: CIRKEV – SPOLOČENSTVO BOŽÍCH DETÍ .

Program:

Piatok 27.9.1991 o 19,00 hod. Modlitebná hodina v kostole, biblický úvod mal domáci br. farár. Ubytovanie bolo zaistené v rodinách.

Sobota 28.9. – Začiatok o 9,00 hod. v kostole modlitebnou chvíľou. Biblický úvod k modlitbám mal br. Ondrej Prostredník st. na text Ef 2,19-22.

– Privítanie a pozdrav za domáci cirkevný zbor.

– Otvorenie konferencie, vedúci MoS br. Hreško.

– Správa tajomníka br. Grexu

– Správa pokladníka br. Čatloša

– Pozdravy hostí

– Piesne mládeže, modlitby

– P r e s t á v k a

– Diskusia k správam

– Voľba vedenia Mos

– Schválenie Zásad MoS ECAV

– Obedňajšia prestávka

– l. referát: Ako vzniká cirkev- spoločenstvo Božích detí , br. Grexa

– 2. referát: Ako sa doň dostávame , sestra Jägerová

– 3. referát: Ako v ňom vytrvať, br. gen. biskup P. Uhorskai

– Otázky, rozhovory

Večer o 18,00 hod. misijné služby Božie, kázal br. J.B. Hroboň, po nich rozhovory.

Nedeľa 29.9. služby Božie na ktorých kázal br. gen. biskup P. Uhorskai.

Z Á Z N A M

1. Konferencia prebiehala podľa priloženého programu za účasti asi 150 prihlásených členov a v priebehu jednotlivých častí aj za účasti ďalších, najmä domácich cirkevníkov. Pri registrácii obdŕžali účastníci menovky, ktoré nosili počas konferencie a tak sa navzájom zoznamovali.

2. Br. Ondrej Prostredník st. svoj úvod k modlitbám založil na Ef 2,19-22.

3. Konferenciu otvoril, prítomných privítal br. M. Hreško slovami biblického slova R 8,12-17.

4. Správu o činnosti MoS za uplynulý rok prečítal br. tajomník J. Grexa. Správu o hospodárení podal br. J. Čatloš. Obidve správy sú priložené.

5. Pozdravy hostí. List br. biskupa Východného dištriktu ThDr. Júliusa Filu st., v ktorom ospravedlňuje svoju neúčasť, prečítal br. J. Grexa. Za Liptovsko-oravský seniorát pozdravil prítomných konsenior J. Zemiar. Vyjadril radosť z toho, že konferencia MoS sa opäť koná v tomto senioráte.- Za Misijnú snahu sa prihovoril br. D. Coufal z Olomouca. Za Evanjelickú alianciu v ČSR listom pozdravil br. Miroslav Heryán.

6. Program moderoval br. O. Prostredník st. Piesňami ho sprevádzala hudobná skupina mladých domáceho zboru, čo veľmi obohatilo priebeh konferencie. Z tejto skupiny zazneli aj pôsobivé svedectva o vzniku skupiny, o obrátení a o nasledovaní Pána Ježiša.

7. Diskusia ku správam:

Brat farár M. Mitaľ vo svojom vystúpení, ako jeden z najstarších členov Modlitebného bratstva farárov, hovoril jednak o vzniku tohto bratstva, o jeho poslaní. Navrhol doplniť 3. zásadu MoS vsunutím vety… v sobotu večer kedykoľvek, ale najmä medzi 19,00 a 21,00 hodinou. Ďalej navrhol, aby na každej ďalšej konferencii bola prisluhovaná Večera Pánova, ako to praktizovalo Modlitebné bratstvo. Jedna sestra navrhla poslať z tejto konferencie pozdrav br. Jurkovičovi, ako najstaršiemu členovi MoS. – Br. Hreško oboznámil s organizačnými pokynmi pre túto konferenciu. – Sestra Jelka Petričová priniesla pozdrav od br. farára Dudáša a ospravedlnila jeho neprítomnosť. Ďalej hovorila o rôznych duchovných prúdoch na východnom Slovensku, ktoré sa ukazujú ako nebezpečné zdravej viere a ohrozujú ďalšiu mládež. – Brat Faix z Gerlachova vo svojom vystúpení pripomenul, že sobotné meditácie by mohli byť obsiahlejšie , aby sa mohli používať pri návštevách nemocných. – Br. Ján Belica hovoril o skúsenostiach vo svojej činnosti koordinátora. Vynára sa otázka o mieste stretávania skupiny, či to má byť v modlitebni, domácnosti, na fare, v kostole? Ukazuje sa nedostatok duchovnej literatúry. – Br. Linkesch upozornil, že pre nemocných br. Vincent Blažko, farár v Poprade Veľkej, vydal zbierku: „Trpezlivosť a nádej“, je možné si ju objednať. – Brat Hroboň prišiel neskôr, pozdravuje prítomných a upozorňuje, že časopis Cestou svetla si možno vyzdvihnúť u br. Janču.

8. Obedňajšia prestávka trvala od 12,30 do 14,00 hod. Obed bol zaistený v blízkej reštaurácii.

9. Popoludňajšie zasadnutie sme začali piesňami, modlitbami. Moderoval ho br. Hreško. Prednášky boli prednesené podľa programu. Za každou bola modlitebná chvíľa.. Zvlášt prednáška br. biskupa Uhorskaia bola evanjelizačnou výzvou k duchovnému prebudeniu.

10. Zhodnotenie celého programu urobil br. Hreško, ktorý prečítal aj návrh uznesenia, ktoré bolo prijaté. Je priložené k týmto materiálom.

11. Voľby činovníkov MoS na dvojročné obdobie boli prevedené podľa programu. Vo funkciách boli potvrdení doterajší činovníci: Vedúci M. Hreško, zástupca vedúceho Ján Belica, tajomník Jozef Grexa, pokladník Ján Čatloš. Br. Hreško predniesol návrh Zásad MoS ECAV, ktoré boli bez pripomienok prijaté. Pripojené sú k materiálu konferencie. Tieto zásady vyjadrujú, že MoS je hnutie ECAV, ktorého členovia sa pravidelne modlia za duchovné prebudenie v cirkvi a národe a tým podnecujú modlitebný život v celej cirkvi.

12. Večerná prestávka trvala od 17,00 do 18,00 hod. Večerné evanjelizačné služby boli hojne navštívené účastníkmi konferencie, domácimi cirkevníkmi ako aj z okolia. Slovo Božie zvestoval br. Hroboň, farár v Hanušovciach na základe Jk 5,16 a 1K 15,58. Položil dôraz na spojenie modlitby a práce. Dnes je kladený veľký dôraz na prácu a zabúda sa na modlitbu.

V rámci evanjelizácie odzneli aj svedectvá dvoch mladých ľudí o svojom obrátení, a to z Kubína a z Tisovca . Prihovoril sa br. Kaczmarczyk z Českého Tešína. Evanjelizačné služby Božie boli výzvou k osobnému rozhodnutiu nasledovať Pána Ježiša a k prehĺbeniu modlitebného života.

13. Mnohí účastníci zostali aj na nedeľu, aby sa zúčastnili misijných služieb Božích, na ktorých kázal br. gen. biskup Pavel Uhorskai na text Mt 22,34-39.

14. Počas konferencie bola ponúkaná na predaj aj rozličná náboženská literatúra. Za dôležitú považujeme „modlitebnú stráž“, polhodinové modlitby jednotlivcov, podľa vopred pripraveného rozvrhu tak, aby celý čas niekto vysielal modlitby pred trón Boží.

Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za Jeho milosť, že nám umožnil toto užitočné podujatie. Vďaka patrí domácemu cirkevnému zboru, ktorý pripravil priestory, pohostenie, zaistil obedy a večere, zaistil ubytovanie prihlásených účastníkov v rodinách a mnohé ostatné organizačné veci, takže konferencia prebiehala veľmi dobre. Vďaka patrí aj vedúcemu MoS Michalovi Hreškovi, ktorý je inšpirátorom tejto konferencie a pripravil mnohé veci, zariadil tlač – rozmnožovanie programov a piesni, ktoré sme spievali počas konferencie.

Zaznamenal J. Grexa, tajomník MoS

Správa o činnost MoS za rok 1990

Správu zostavil a prečítal br. tajomník Grexa Vyberáme z nej podstatné myšlienky.

1. Vznik a dôvody vzniku MoS.

V podstate zopakoval to, čo bolo povedané pred rokom na konferencii v Lipt. Hrádku. Konštatoval, že MoS sa v Hrádku vyčlenilo spod ZEDu a včlenilo do VMV Gen. cirkvi vzhľadom k tomu, že sú v ňom väčšinou neordinovaní členovia. Na porade s koordinátormi v Radvani 7.9.91, kde sa pripravoval program tejto konferencie, diskutovali sme aj to tom, či sa majú schádzať samostatne ordinovaní a neordinovaní členovia. Sú rôzne mienky.

2. Spôsoby práce.

Základnou činnosťou MoS je spojenie členov modlitebne v sobotu večer, každý podľa možnosti a situácie, najmä medzi 19. a 21. hodinou. Ďalší spôsob činnosti je v modlitebných skupinách v cirkevnom zbore, ak je tam viac členov. Na východnom Slovensku sa v senioráte stretávajú raz mesačne, raz za štvrťrok sa stretávajú z troch seniorátov. Vieme, že modlitebné skupinky sa stretávajú aj v Ostrej Lúke, B. Bystrici, D. Kubíne, Záriečí, v Lazoch pod Makytou, Tisovci, Lučenci, Brezne, možno aj inde, len o tom nevieme. Organizačne je MoS podelené do obvodov, doteraz je ich 36. Každý obvod má koordinátora, ktorý sa stará o stretnutia rozdeľuje meditácie k sobotným modlitbám, ktoré posielame na jeho adresu.

3. Údaje o členstve.

Počet členov ku dňu konferencie je celkove 311, z toho ordinovaných 85. Od prvej konferencie pribudlo 93 členov. Mužov je 124 a žien 187. Najstarší ročník narodenia je 1905 a najmladší 1983.

4. Porada v Radvani 7.9.199l.

Konala sa v zborovej sieni na fare. Koordinátori sa zdieľali so svojimi skúsenosťami a navzájom si radili. S manželmi Kopanicovými sme navrhovali program pre túto konferenciu ako aj zaisťovali organizačne ubytovanie, stravu, informátorov a ďalších potrebných pomocníkov.

Výročnú správu br. Grexa ukončil týmito slovami: „MoS je tu, žije, hlási sa k životu, pracuje, rozširuje sa, buď Pánu Bohu za to vďaka. O Jeho prítomnosť o Jeho milosť a Jeho požehnanie prosíme, o to, aby Pán sa priznával k práci nás nehodných a slávou priodel si aj našu cirkev, ku ktorej sa vo všetkej pokore a úprimnosti vždy verne hlásime a pre jej prospech žijeme a modlime sa za ňu“.

Správa o hospodárení

Zostavil a prečítal ju pokladník, br. Ján Čatloš, farár v Liptovskej Kokave.

Z jeho prvej správy vyberáme:

Pri Evanjelickom cirkevnom zbore v L. Kokave bol vytvorený podúčet pre MoS, nakoľko nie sme samostatný právny subjekt, nemôžeme mať svoj účet.

Príjmy: Odpredaný leták o modlitbe……. 7.916.- Kčs

Členské príspevky…………………16.197. – Kčs

Ofera cirk. zboru Kokava…………1.250. – „

“ “ V. Folkmár………2.037.- „

________________________________________

Spolu……………………………… 27.400.- Kčs

Výdavky: Leták o modlitbe, faktúra… 7.214.- Kčs

Sobotné meditácie, polr….. 3.279.- „

Poštovné……………………….. 239.- „

Misijná konf. AD 2000……. 1.000.- „

Cestou svetla, podpora…… 1000 .- „

Poplatok sporiteľni…………….. 19,80 „

______________________________________

Spolu………………………………. 12.751,80 Kčs Zostatok k 30.6.1991 je 14.649,20 Kčs

Pokladňa…………………… 486.- „

Bežný účet…………………. 14.163,20 „

Modlitebné spoločenstvo ECAV má snahu byť finančne sebestačne a preto od členov očakáva pravidelné ročné príspevky. Spodná hranica bola konferenciou navrhnutá na 50.- Kčs ročne.

R E F E R Á T Y

Hlavná téma : Cirkev – spoločenstvo Božích detí mala tri pod témy.

1. Ako vzniká takéto spoločenstvo? Referát vypracoval a predniesol br. Gexa a bol rozdelený na tri časti: a.) Cirkev je Bohom stvorená, b.) Pán Boh stojí na počiatku a v strede tohto spoločenstva, c.) Spoločenstvo je nám darované.

2. Ako sa doň dostávame? Tento referát vypracovala a predniesla sestra Jägerová, manželka farára z Ostrej Lúky. Dôraz položila na osobnú vieru v Pána Ježiša Krista ako Hlavu cirkvi.

3. Ako v ňom vytrvať? Na toto odpovedal br. gen. biskup P. Uhorskai. Vyzýval prítomných k vernosti Bohu a cirkvi. Nestačí dobre začať, je treba vytrvať až do konca života v tomto spoločenstve, vieru je treba posilňovať Božím slovom, modlitbou, účasťou v spoločenstve veriacich.

Z Á S A D Y M O D L I T E B N É H O S P O L O Č E N S T V A ECAV

Modlitebné spoločenstvo (skratka MoS) je hnutie v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorého členovia sa pravidelne modlia za duchovné prebudenie cirkvi a národa a tým podnecujú modlitebný život evanjelikov.

Členmi spoločenstva sú veriaci ľudia, ktorí svojim podpisom na prihláške potvrdili, že prijímajú a s pomocou Božou chcú plniť tieto štyri zásady:

l. Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, je mojim jediným Spasiteľom a zvrchovaným Pánom. Jemu patrí môj život.

2. Božie slovo Biblie, v zmysle augsburského vyznania, je pre mňa pravidlom viery a života. Čítam a študujem si ho denne a pod vedením Ducha Svätého chcem toto slovo žiť v rodine a v zbore.

3. V Modlitebnom spoločenstve chcem záväzne zotrvať, pravidelne v sobotu večer v určenú hodinu, najmä medzi 19.-21. hodinou sa modlievať a očakávať vo viere na splnenie Božích sľubov o duchovnom prebudení v cirkvi a spoločnosti.

4. Podľa svojich darov a schopnosti od Boha mi daných, chcem byť svedkom o spasení v Kristu Ježišovi a to pri osobnej i masovej misii a evanjelizácii a brať na seba aj utrpenie pre meno Pána Ježiša Krista.

Chcem zostať verný zmluve Krstu Sv., pestovať ducha ustavičného pokánia a čím častejšie pristupovať k stolu Pánovmu ako kajúci hriešnik.

Mos je súčasťou Vnútromisijného výboru cirkvi a podlieha jeho vedeniu.

K pestovaniu duchovného spoločenstva sa členovia stretávajú vo svojich obvodoch a raz do roka na výročnej konferencii.

MoS na výročnej konferencii volí svojho vedúceho, jeho zástupcu, tajomníka a hospodára na dva roky.

Členovia MoS prispievajú dobrovoľne na potreby misijnej práce spoločenstva, ktoré má vlastný bežný účet.

Pečiatka MoS je obdĺžniková s textom: Modlitebné spoločenstvo ECAV, Palisády 46, 811 06 Bratislava.

Tieto zásady prijala 2. výročná konferencia v Dolnom Kubíne dňa 28.septembra 1991 a schválilo ich Generálne presbyterstvo ECAV na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 1991.

INFORMÁCIA O ČINNOSTI MODLITEBNÉHO SPOLOČENSTVA ECAV

1. Personálne záležitosti.

Po l. konferencii v L. Hrádku sme začali pracovať s rozdelenými úlohami. Snažil som sa mať prehľad o tom, čo sa kde deje, ako sú členova aktívni v jednotlivých obvodoch Snažil som sa o včasné vypracovanie, rozmnoženie a rozposlanie sobotných meditácii spolu s br. Grexom, pomáhal nám aj br. Prostredník ml. Materiály rozmnožoval br. Miki Lipták. Brat Grexa vedie evidenciu a korešpondenciu nášho spoločenstva. Som rád, že prijal funkciu tajomníka a že ju poctivo vykonáva. Svojim spôsobom napomáha činnosti MoS aj br. J.Belica vo svojom okolí a záleží mu na tom, aby čím viacerí sa zapojili do tohto spoločenstva. Brat pokladník má dosť povinnosti s financiami, najbližšie bude rozposielať na farské úrady dve malé brožúrky ktoré sme vydali.

2. Duchovná situácia v cirkvi

Niektorých bratov z vedenia ZEDu sa nemilo dotklo, že sme na 1.konferencii v Lipt. Hrádku sa rozhodli byť pod strechou VMV cirkvi a nie pod ZEDom a že prv sme sa o tom s nimi nekonzultovali. Vysvetlil som situáciu, že je viac neordinovaných ako ordinovaných v MoS a je nelogické byť pod firmou ZEDu. Myslím, že príčina je v niečom inom. Začína sa biť na konfesionálnu a ortodoxnú strunu a naše spoločenstvo označovať za cudzorodý prvok zbožnosti. Tak som to videl na poslednom Valnom zhromaždení ZED, kde sme nemali priestor v programe na modlitebnú chvíľu, aj keď som o to vopred požiadal. Situácia je podobná, ako ju prežívali bratia farári, ktorí založili Modlitebné bratstvo v roku 1936. Preto, že br. gen. biskup je za evanjelizačnú prácu v cirkvi, že podporuje aj našu činnosť, je členom MoS, že bol na misijnej konferencii AD 2000 v Karvinej, rozumie si s prebudenými ľuďmi, preto je osočovaný a napádaný vo svojom úrade. Tento stav napovedá, že sa medzi nami niečo deje, že prebudenie prichádza, že modlitebný zápas nesmie prestať, lebo diabol sa bojí, že sa ľudia prebudia z povrchného náboženstva a s opravdivosťou budú nasledovať Pána Ježiša. Neviem, aké porozumenie máte v jednotlivých obvodoch u br. farárov, ale je treba s láskou a pravdou pracovať i naďalej a očakávať prebudenie aj tam, kde je teraz odpor, alebo zdržanlivosť. Len aby členovia nášho spoločenstva naozaj evanjelium žili. Počúvame aj negatívne správy, aj mravné poklesky, alkohol a pod. Aj toto je potrebné riešiť na patričnej úrovni. Čo sa týka VMV cirkvi, tam nemáme ťažkosti, ale VMV je tiež napadaný za to, že sa doň natlačili pietisti a pod. Brat Podlesný, predseda VMV sa sťažuje, že vždy mu niekto hodí poleno pod nohy. Nuž čo k tomu povedať? Tak to bude trvať do konca sveta. Zápas za prebudenie zostáva, len aby sme ho viedli férovo.

3. Kontakty s inými podobnými hnutiami u nás a v zahraničí.

Misijná snaha v Čechách má kruh modlitebníkov za prebudenie, posiela mesačne texty a témy k modlitbám. Aj my im posielame. Na starosti to má br. farár P. Fotu z Českého Těšína. Na budúcu sobotu má Snaha svoju výročnú konferenciu v Přerove, sme na ňu pozvaní. Aj my sme im poslali pozvánku na našu konferenciu. V Nemecku je Modlitebné spoločenstvo farárov Michaelisbruderschaft s ktorým naše bývalé Modlitebné bratstvo malo kontakty. Veľké modlitebné spoločenstva sú v Južnej Kórei a Argentíne, kde je silné duchovné prebudenie. Niečo o tom sme počuli na misijnej konferencii AD 2000 v Karvinej.

4. Budúcnosť Modlitebného spoločenstva ECAV.

Nemyslím, žeby sme sa mali usilovať o kvantitu členstva, skôr o hĺbku zbožnosti tých, ktorí sa osvedčili za štyri zásady MoS. Držme sa prirovnania, ktoré použil neb. br. Lukáč, že nezáleží na tom, či je vidieť elektráreň, či je nám známa, hlavné je, že lampy svietia. Modlime sa za zapálených bratov a sestry, aby túto službu po nás prevzali. Myslím, že tak ako ja, aj ostatní vo vedení súhlasia s tým, aby boli riadne zvolení na dva roky. Ja osobne by som potom rád odovzdal vedenie niekomu inému. Tak sa mi zdá, že MoS bude postupne rásť do samostatnej podoby a aj v novej cirkevnej ústave bude mať právo na svoju existenciu.. Len pozitívnou činnosťou si MoS získa rešpekt a uznanie nie len v cirkvi.

Podáva M. Hreško

III. K O N F E R E N C I A

Tretia konferencia MoS ECAV sa konala 2.-4. októbra 1992 v Gerlachove, dcérocirkvi Batizoviec.

Farárom tu bol br. Ján Bakalár. Miestom zhromaždenia bol kostol a zborový dom.

Heslo konferencie: MODLIACA SA CIRKEV.

1. Záznam z konferencie urobil tajomník br. Grexa.

Konferencia bola organizačne pripravená na stretnutí koordinátorov vo Svite dňa 28.7.1992.

Pozvánky, programy, spevníček pripravil br. M. Lipták z Kežmarku v tlačovom stredisku.

Praktickú organizáciu samotnej konferencie prevzal batizovský cirkevný zbor, jeho fília Gerlachov.

Konferencia podľa programu mala začať 2.10. 1992, v piatok o 13.00 hodine stretnutím ordinovaných členov MoS. Pre nedochvíľnosť začala o 15,00 hod. Prítomní boli: Hreško, Hrešková, Grexa, Hroboň st., Havlík, Dudáš, Vereščák, Velebír ml., Hvožďara st., z neordinovaných sestry Kopanicová a Trnavská.

Stretnutie viedol br. Hreško a týkalo sa týchto bodov:

– Práca na príprave Hesiel pre rok 1993, je treba získať redaktora.

– Vydávať misijné letáky a rozširovať ich cez našich členov a cez farské úrady.

– Seminár o väzenskej službe cirkvi bude v novembri v Bratislave, potrebujeme hľadať pracovníkov.

– V marci sa má uskutočniť satelitná evanjelizácia Pro Christ 1993. Sú pripravené výbory a budú z toho aj videokazety.

– MoS a členstvo v Evanjelickej aliancii

– Výklady pre adventný modlitebný týždeň a rozvrh pre budúci rok..

– Časopis Cestou svetla, finančná podpora na jeho vydanie.

– Mladá generácia ordinovaných a MoS.

Na diskusiu zostalo málo času – asi 15 minút. Br. Hroboň analyzoval tri príčiny problémov v cirkvi: vedenie, farári a fakulta., tri zdroje krízy. Každý zbor by mal mať plateného diakona. ZED by sa mal venovať duchovnému prebudeniu kňazov. Brat Havlík k trom zdrojom krízy pridal štvrtý: 80 % poslucháčov v našich zboroch nepreniká do hĺbky evanjelia.. Modlitbou bola táto časť ukončená v zborovom dome.

O 15,00 v kostole sa zišlo asi 80-90 účastníkov konferencie kde odzneli referáty z ciest v zahraničí. Brat Hroboň referoval o ceste v Palestíne a v USA. Referát bol veľmi zaujímavý a podnetný. Napr. br. Hroboň sa opýtal sprievodcu čím to je, že krajina v Izraeli je taká pekná, všetko upravené, vybudované domy, cesty, farmy, každý kúsok zeme ošetrený. Dostal odpoveď, že čakajú Mesiáša. Myšlienka na príchod Mesiáša ich inšpiruje k práci a zjednocuje. Druhá myšlienka je zachovávanie soboty čo každý rešpektuje a čo je viditeľným znamením a prejavom zbožnosti. V kontexte: čo je v našej cirkvi inšpiráciou k práci a vonkajším prejavom zbožnosti? V Amerike to zas bola obdivuhodná práca mládeže a s mládežou, čo br. Hroboňa zvlášť zaujalo. Nasledovala diskusia a br. Hroboň odpovedal na mnohé otázky.

Z cesty v severských krajinách referoval br. J. Velebír ml. kde bol aj s br. Záhumenským. Jeho referát bol podrobný, zaujímavý, priniesol mnoho podnetov pre prácu v našej cirkvi. Aj keď my máme iné podmienky ako tamojšie zbory, mnoho sa predsa dá aplikovať aj u nás.

Po ukončení spevom a modlitbami prišiel čas na večeru pre objednaných. Autobus nás odviezol do jedálne v Tatranských Zruboch. Za večeru si každý sám platil čašníkovi pri stole. Po návrate do Gerlachova začal večerný program o 18,45 hod. Br. Hreško privítal prítomných a konferenciu oficiálne otvoril. Na základe Sk 12,5 hovoril o modlitbe zboru, o duchovnom prebudení. Znaky prebudenia: 1. Človek sa trápi pre hriech, kája sa, 2. Má istotu odpustenia skrze Pána Ježiša, 3. pýta sa – čo má robiť, aké má poslanie? 4. má túžbu po spoločenstve veriacich. Do programu prispela domáca mládež spevom s doprovodom 2 gitár a svedectvami.

Referáty koordinátorov zo seniorátov: Br. Ľ. Dudáš za Šariš- Zemplín hovoril že je ich 60, stretávajú sa raz za mesiac. Dôležité je mať vopred pripravený pevný program každého stretnutia. Účasť ordinovaných na ich stretnutiach je slabá. Na konferenciu prišli v hojnom počte neordinovaní. – Za Gemer referoval br. Vereščák v zastúpení br. Belicu. Stretávajú sa spolu s Rimavským seniorátom v Rožňave, Muránskej Dlhej Lúke aj v Rim. Píle. Preberajú tému: Pastierska starostlivosť.- Za Tatranský referuje br. J. Faix. Zakladateľom ich skupiny je br. Pajerchin. V Gerlachove je ich asi 10, tiež v Batizovciach i Poprade. Naposledy mali stretnutie v Poprade, preberali texty z Meditácii. Za Liptov-Orava referovala sestra M. Kopanicová, hovorila o peknej práci, spoločných modlitbách a svedectvách.- Za Turiec stručne referovala sestra Urbánková z Hája. Je ich 48. – Osobitný krúžok je v Prievidzi.- Za Zvolenský seniorát hovorila sestra Jägerová. Je ich 13, raz za mesiac sa stretávajú spolu s Krnišovom. V B. Bystrici je asi 10 členov, stretávajú sa v pondelok a v Brezne 6. – Za Dunajsko-nitrianský hovoril br. Hreško. Stretávajú sa raz mesačne striedavo na inej fare. V Komárne je 5 členov, stretávajú sa osobitne.. – Novohrad- Lučenec. Stretávajú sa v nedeľu o 14,30. Referuje Dr. Trokánová. Navštevujú aj domov dôchodcov.- Za Bratislavu referuje sestra Fidlerová. Stretávania sú narušované rôznymi iným akciami v zboroch. Vie o modlitebných skupinkách aj mimo MoS, majú kontakty. – Piešťany sa stretávajú vo fare asi deviati.

Brat Havlík nesúhlasí, aby sa MoS v stretávaní delilo na ordinovaných a na neordinovaných. Br. Hreško odpovedal, že nejde o delenie, iba o organizačné prispôsobenie sa jedným aj druhým. Ďalej odpovedal na niektoré dotazy o určenej hodine v sobotu večer, podľa 3.bodu prihlášky. Toto ne je zákon, ale je dobre mať duchovné prepojenie na modliacich sa členov v rôznych zboroch v tom istom čase.- Nakoniec sa prítomným prihovoril br. Ing. Ondrej Garaj z Levíc za hnutie „Ježiš pre každého“ na základe 1S 1.kap. o modlitbe Anny, matky Samuelovej. Na paneli ktorý doniesol so sebou prezentoval činnosť a ciele JPK v šírení letákov a duchovnej literatúry. Vyzval prítomných k spolupráci. Potrebujú modlitebníkov, rozširovateľov a prispievateľov.

Spevom a modlitbami sa skončil prvý deň konferencie. Ubytovanie bolo v zborovom dome, po domácnostiach, niečo aj v Batizovciach.

Sobota 3.10.1992, 9,00 hod. Druhý deň sa začal službami Božími a Večerou Pánovou. Slúžil br. farár J. Čatloš, asistovali br. Hreško a br. Danko. Text kázne br. Čatloša 1Kr 19,1-8 kde je myšlienka o zlyhaní a náprave. Brat Pajerchin v liturgickej časti čítal 103.žalm, modlil sa po spovedných otázkach a po prijatí VP. Po skončení bola prestávka na občerstvenie v zborovom dome, ktoré pripravili sestry z Gerlachova.

O 11.00 hod. bola prvá prednáška o Modlitebnom živote J.A. Komenského a Juraja Tranovského, ktorú pripravil a predniesol br. Andrej Semko, učiteľ v.v. z Marhane. Začal slovami: „Prosím Pána, aby v tejto prednáške moje ústa zvestovali Jeho vôľu a aby vo vašich srdciach ostalo uchované to, čo On uzná za potrebné… Prednáška je pripojená k archívnym materiálom tejto konferencie.

Po prednáške odznela veršovaná modlitba a po nej – tak ako aj pred prednáškou zaznela pieseň mladých, ktorí boli v kostole stále prítomní.

O 12,00 hod. ujala sa slova sestra farárka Hrešková na tému: „Náš modlitebný život.“ Hneď v úvode poznamenala: Nepripravila som si prednášku, ale skôr postrehy, poznámky, príklady. Jej prednáška to boli skutočne živé slová o tejto dobe, problémoch doby, ale aj výzva k práci, modlitbe, náprave. Skončila o 13,00 hod. Po prednáške boli modlitby a piesne mladých.

Obed bol opäť v Tatranských Zruboch. Popoludní autobus zaviezol záujemcov do Svitu na obhliadku

stavby nového ev. kostola. Prezreli si aj novo postavený rim. kat. kostol v susedstve.

Po návrate o 15,00 hod. pokračovala konferencia v kostole. Odzneli správy vedúceho, tajomníka, pokladníka. Po nich nasledovala rozprava, ktorá je zhrnutá v uznesení konferencie.

Po večeri v Tatr. Zruboch, zaviezol autobus účastníkov do Batizoviec na evanjelizačné služby Božie. Kázal br. farár Ľudovít Dudáš L 18,35-43. Kostol bol naplnený poslucháčmi. Celý misijný program bol na dobrej úrovni.

Nedeľa 4.10.1993. Služby Božie na troch miestach. Vo Svite kázal br. R. Danko na text: Ef 4,7-12, v Gerlachove sestra Hrešková L 5,1-11 a v Batizovciach br. Hreško Sk 2,42-47. Vďaka Bohu za zdarný priebeh konferencie.

U z n e s e n i e III. k on f e r e n c i e MoS v GERLACHOVE.

Zišli sme sa na svojej III. konferencii v Gerlachove, aby sme pod heslom: MODLIACA SA CIRKEV zamýšľali sa nad modlitebným životom Komenského a Tranovského pri 400. výročí ich narodenia, a potom aj nad našim modlitebným životom.

Sme vďační svojmu Pánovi, že sme smeli byť účastní pri stole milosti, prijímať Jeho telo a krv na odpustenie hriechov a zároveň sa radovať zo spoločenstva s Pánom a nášho vzájomného spoločenstva.

Poznali sme na tejto konferencii, že Pán Ježiš nás spája svojou láskou ako údov svojej cirkvi, kde je On Hlavou, vyučuje nás svojim slovom, aby nás ako svojich učeníkov poslal do sveta k našim blížnym so svedectvom o pravom a plnom živote v Ňom. Chceme Mu byť poslušní, modliť sa a pracovať uprostred svojej cirkvi a nášho ľudu a tak očakávať na Jeho slávny príchod .

U z n i e s l i s m e s a:

1. Aby výročná konferencia MoS sa konala pravidelne každý rok koncom augusta.

2. Budeme vo svojich modlitbách viac myslieť na tie oblasti, kde duchovný život upadá a kde bratia a sestry majú sťažené podmienky pri stavbách kostolov a zhromažďovacích priestorov.

3. Zaistime na budúcich konferenciách nahrávanie programu na magnetofónové kazety pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť konferencii.

4. Súhlasíme, aby aj na budúci rok boli členom MoS zaslané Heslá zdarma, ale Heslá s výkladmi si každý uhradí sám.

5. Súhlasíme s finančnou podporou časopisu Cestou svetla pre tento rok sumou 5.000 Kčs.

6. Na budúci rok, ak Pán dovolí, radi by sme sa zišli na konferencii pod heslom: MISIONUJÚCA CIRKEV koncom augusta v Rožňave

7. Vyslovujeme srdečné poďakovanie členom cirkevného zboru Batizovce v Gerlachove za láskavosť a pohostinstvo, za bratsko-sesterskú službu a starostlivosť o nás. Odchádzame s dobrým dojmami a spomienkami. Nech im Pán bohate odplatí a požehná.

V Gerlachove 3. októbra 1992

Účastníci konferencie.

IV. K O N F E R E N C I A

Štvrtá konferencia sa konala v P R E Š O V E 27.-29. augusta 1993 v zborovom dome a v kostole. Farárom a seniorom tam bol br.Ján Midriak. Kontaktnými osobami bol br. Peter Dzubay a sestra Mária Dudášová.

Hlavná téma: M I S I O N U J Ú C A C I R K E V.

Pracovná porada prípravného výboru tejto konferencie bola v Prešove na farskom úrade 24.júna 1993. Zúčastnili sa : Hreško, Grexa, Čatloš, O. Semko, Fabriciová, Petričová, Dudášová, I.Mišina, Hrešková, Belica a br. senior Midriak. Predmetom rokovania bol navrhnutý program konferencie, ktorý predložil vedúci MoS br. M. Hreško. Domáci organizátori sa postarajú o ubytovane v rodinách, o stravu v reštaurácii, zaistia informátorov na železničnej a autobusovej stanici. Vedúci osloví prednášateľov pre dve pod témy: 1. Misia, prvoradá úloha cirkvi, 2. Misijné poslanie členov MoS.

Navrhované boli konkrétne osoby pre tieto prednášky, ako aj pre výklady a kázne v sobotu večer a v nedeľu na misijných službách Božích. Vedúci navrhované osoby osloví a pozve. V závere br. Hreško navrhol nadviazať kontakt na podobné spoločenstva v zahraničí a na konferencii zvoliť tajomníka pre styk so zahraničím. Ďalší jeho návrh sa týkal Spravodaja MoS v ktorom by boli úvahy pre sobotné večery na základe biblických textov, čiže meditácie, ktoré doteraz boli rozposielané a k tomu by boli pridané informácie vedenie MoS a svedectva jednotlivých členov alebo skupín o ich činnosti.

Z Á Z N A M

zo štvrtej konferencie MoS, ktorá sa konala v dňoch 27.-29. 8. 1993 v Prešove. Zapísal br. Grexa.

Prítomní: Vedenie MoS – vedúci M. Hreško, tajomník J. Grexa, zástupca vedúceho Ján Belica, pokladník J. Čatloš. Hostia: br. D. Coufal z Olomouca za Misijnú snahu, br. Balaž za Reformovanú cirkev na Slovensku a približne 150 členov MoS a ďalší hostia.

Konferencia prebiehala podľa pripraveného plánu.

V piatok 27.8. 1993 o 10.00 hod. sa zišli ordinovaní členovia v zborovej sieni prešovského evanjelického zboru v počte 18 vrátane br. seniora Midriaka. Úvodný výklad slova Božieho na text 1Tim 3,15-19a 4, 7-9 povedal br. Igor Mišina. Podnetná rozprava trvala do 13.00 hod. Obed bol objednaný v blízkej reštaurácii. Obedy si objednali aj ďalší členovia, ale nedošli. Uhradiť ich museli organizátori zo zbierky na konferencii . Poučenie pre budúcnosť: Vyberať zálohu vopred.

Popoludní o 15,00 sa oficiálne začala konferencia výkladom Písma, ktoré povedal br. Hreško na základe Sk 13,1-3, kde je správa o vyslaní prvých misionárov do zahraničia – Pavla a Barnabáša.

Moderátorom programu bol br. Belica, ktorý privítal prítomných a poďakoval cirkevnému zboru

za prijatie tejto konferencie. Konferenciu pozdravil br. Coufal a poprial všetkým Božie požehnanie v tomto spoločenstve.

Správu o činnosti MoS za uplynulé obdobie predniesol vedúci , v úvode ktorej na základe Kol 4,2 vyzval prítomných , aby vytrvali v modlitbách a v MoS. Celú správu rozdelil na 8 časti: 1. História MoS, 2. Konferencie MoS, 3. Sobotné modlitby a meditácie, 4. Modlitebné krúžky a ich stretnutia, 5. Modlitebné týždne, 6. Partnerské vzťahy, 7. Heslá, letáky, 8. O činnosti vedenia MoS.

Celá správa je v archívnych materiáloch MoS.

Správu o hospodárení predniesol br. J. Čatloš, ktorý predložil aj správu o revízii pokladni, ktorú urobili Milota Kopanicová a Vladimír Ferenčík dňa 16.8.93.

Z týchto správ uvádzame podstatné čísla:

Príjmy: Členské príspevky od poslednej konferencie…………. 23.292.- Kčs

Úroky v sporiteľni………………………………………………………. 427.- Kčs

Zostatok z minulého roka…………………………………………14.640,20 „

_________________________________________________________

Spolu: ………………. 38.359,20 Kčs

Výdavky: Podpora na časopis Cestou svetla………….5.000.- Kčs

Tlač spevníčkov pre MoS,………………………..3.132.- „

Menovky, pozvánky, plagáty…………………. 2.142.-

Poštovné tajomníka………………………………… 1.731.- „

Meditácie pre sobotné večery………………… 9.200.- „

Evanjelická aliancia, členské……………………. 500.- „

Heslá pre členov MoS………………………………4.300.- „

Tlač zoznámu členov MoS………………………. 595.- „

Občerstvenie na porade v Prešove…………. 300.- „

Poplatky v sporiteľni………………………………. 287,50 „

_____________________________________________________

Spolu:………………………… 27.187,50Kčs

Zostatok: 11.171,70 Kčs

Správa tajomníka informovala prítomných o stave registrovaných členov ku dňu konferencie. Ordinovaných je 92 a neordinovaných 336, spolu 428. Pripomenul smutnú skutočnosť, že vo februári náhle nás opustil horlivý pracovník v cirkvi i v MoS na východe Slovenska, br. Ľudovít Dudáš. Vyzval prítomných uctiť si jeho pamiatku chvíľkou tichej modlitby.

Aj táto správa je uložená v archíve MoS.

Na začiatku bohatej diskusie sa prihovoril prítomným br. senior Midriak s hlavnou myšlienkou: úloha MoS je podopierať ruky bojujúcich v údolí, ako podopierali Mojžiša Áron a Chúr keď sa modlil počas Jozuovho boja s Amalékom ( 2M 17,11-13).

Voľby na dvojročné obdobie. Po návrhoch a diskusii boli zvolení: Vedúci M.Hreško, zástupca vedúceho sestra Jelka Petričová, nakoľko br. Belica začal pôsobiť v cirkvi ako ordinovaný diakon, tajomník J.Grexa, pokladník J. Čatloš. Tajomníka pre zahraničné styky budeme hľadať a voliť v ďalšom období.

Večera pre objednaných bola v blízkej reštaurácii o 18,00 hod

Biblické štúdium o misii v Skutkoch apoštolských sa začalo o 19,00 hod.. Tézy pripravil br. Hroboň. Predpoklad Misie je vystrojenie Duchom Svätým. Hlavné myšlienky zhrnul do šiestich bodov, sú priložené k archívnym materiálom. Jednotlivé študijné skupiny viedli bratia: J.Belica, M. Hvožďara, a J. Grexa.

Doterajší priebeh konferencie zhodnotil br. Hreško a potom sestra Dudášová rozdelila účastníkov do rodín na nocľah, ktorých zástupcovia už čakali, aby odviedli svojich hostí do svojich domov. V priebehu konferencie potom všetci svorne vysoko hodnotili pohostinnosť a srdečnosť domácich viery. Aj v rodinách boli zaujímavé rozhovory a spoločenstvo viery.

Sobota 28.8.1993 o 8,30 hod. začal služby Božie s Večerou Pánovou. Výklad povedal a VP prislúžil br. farár Linkesch. Text L 23,46. Bol to veľmi primeraný a účinný výklad. Pristupovalo asi 150 hodovníkov.

Prestávka trvala 20 minút a potom bola prvá prednáška: M i s i a p r v o r a d á ú l o h a c i r k v i. Netradične predniesol teologicky fundovanú a prakticky zamierenú prednášku br. farár z Vrboviec Miroslav Hvožďara ml. Tému mal prehľadne podelenú. Misia je nesenie evanjelia za hranice organizovaného kresťanstva. Dôležitá je vnútorná misia. Obsah a cieľ mise je zvesť o kráľovstve Božom, o udalosti ukrižovania a vzkriesenia Ježiša Krista. Forma misie je kázeň a čin. Neplatia hranice národné, cirkevné, sociálne, rasové. Dôležité je martýrium – svedectvo. Je potrebné evanjelizovať a vysielať misionárov do sveta. Mk 2,13-17 hovorí, že Pán Ježiš išel za ľuďmi, volal jednotlivca, navštevuje rodiny, nebojí sa odporcov. Všetko podlieha zmene, misia ostáva. Keď jedna forma zanikne, vznikne iná. Keď sa jedny dvere zatvoria – Boh iste otvorí druhé.

Prišla s ním aj mládež z jeho zboru, ktorá prispela do programu spevom a svedectvami doplnila prednášku, ktorá trvala do 12,05 hod. a tak na druhú prednášku zostalo podľa programu 25 minút.

M i s i j n é p o s l a n i e č l e n o v MoS. O tom prednášala sestra Ľuba Trusinová-Vecanová. Pre krátkosť času hovorila len tézy. V úvode z iného uhla pohľadu vysvetlila pojmy misie. Päť bodov ako predpoklad dobrej misijnej zvesti: l. potreby fyziologické, 2. pocit bezpečia , 3. túžba po náklonnosti, 4. sebavedomie, 5.ctižiadosť. Ide o komunikáciu medzi ľuďmi, získavanie učeníkov pre Krista. Akí sme? Pasívni, aktívni? Čo hľadáš, nájdeš v Kristu. Prekážky misie. Aj naše chyby môžu poslúžiť misii. Dôležitý je osobný zážitok viery.

Prednáška bola dobre prakticky zameraná, sugestívne podaná.

Žiaľ, ani jednu prednášku nemáme v archíve.

12,30 hod. obed v reštaurácii, kde vznikol druhý extrém ako včera. Prišlo viac a chcelo obed i keď neboli vopred prihlásení. Obsluha mala problém, ale každému niečo podali.

Diskusia v skupinách o 15,00 hod. Výsledky zhrnuli vedúci skupín v niekoľkých tézach. Konfrontácia mladšej a staršej generácie v cirkvi, nové spôsoby práce, nové smery v hudbe mladých, pomôcky ktoré vydal Tranoscius, informovanosť o MoS, misia v rodine, zbore, mimo zbor, modlitby za získaných. Popoludňajší program uzavrel br. Belica, ktorý ho moderoval. Prečítané a schválené bolo uznesenie konferencie.

Spoločnými modlitbami a pozvaním na večerné evanjelizačné služby Božie sa skončila pracovná časť konferencie. Služby Božie sa začali o 18,30 hod. v kostole, pri ktorých kázal brat St. Kaczmarczyk, farár v Českom Těšíne. Na nedeľných službách Božích kázal br. Pavel Fotu, tiež farár z Českého Těšína.

U Z N E S E N I E

IV. konferencie Modlitebného spoločenstva ECAV, ktorá sa konala v dňoch 27.-29.8.1993 v Prešove.

Konferencia jednomyseľne, verejným hlasovaním prijíma tieto uznesenia:

1. Ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie ktorý nám umožnil pripraviť túto konferenciu, byť účastní mnohých duchovných i telesných darov na konferencii. Ďakujeme prešovskému cirkevnému zboru za ochotu nás prijať, za bratsko-sesterskú lásku a pohostinnosť. Zvlášť ďakujeme sestre M. Dudášovej a br. Dzubayovi, ktorí mali na starosti organizačnú stránku konferencie. Vyslovujeme poďakovanie prednášateľom, br. M. Hvožďarovi ml. a sestre Ľ. Trusinovej- Vecanovej, ako aj všetkým účinkujúcim.

2. Budúca konferencia sa bude konať v schválenom čase, t.j. poslednom týždni augusta 1994 v Piešťanoch, pokiaľ nepríde iné pozvanie.

3. Na časopis Cestou svetla prispeje MoS 5.000 Sk.

4. Prijímame doplnok k Zásadám MoS v bodoch 2 a 4 tak, ako navrhuje Gen. presbyterstvo.

5. Ukladá sa koordinátorom, aby vždy do konca roka nahlásili pokladníkovi zoznam členov a príspevkov do pokladne MoS.

6. Na ďalšie volebné obdobe boli zvolení verejným hlasovaním jednomyseľne: vedúci br. M.Hreško, zástupca vedúceho sestra J. Petričová, tajomník br. J. Grexa , pokladník br. J.Čatloš.

7. V budúcom roku nevydávať Meditácie pre sobotné večery, ale texty s výkladom uverejniť v Heslách a každému členovi ich zaslať zdarma. Pre udržanie kontaktu vedenia s členmi, vydávať Informačný spravodaj podľa potreby.

8. Poveruje sa vedenie MoS, aby do budúcej konferencie nadviazalo styky s podobnými spoločenstvami v zahraničí, zvlášť so spoločenstvom vo Wurtemberskej cirkvi, s ktorou má naša cirkev partnerstvo.

9. Ukladá sa vedeniu MoS vydať do budúcej konferencie letáky: 1. o modlitbe, a 2. ku dňu matiek.

10. Všetkým členom sa ukladá získavať farárov pre spoluprácu s MoS.

11. Ukladá sa koordinátorom hlásiť tajomníkovi každú zmenu v ich obvode, presťahovanie, úmrtie a pod.

12. MoS preberá úlohu pravidelne sa modliť za vyslanie dvoch misionárov z našej cirkvi a to jedného pre vnútornú misiu a druhého pre zahraničnú.

13. Ukladá sa vedeniu MoS, aby na budúcu konferenciu pozvalo prednášať nášho misionára br. Kornela Haláta, ktorý žije vo Francúzsku.

V Prešove dňa 28.8.1993

P r í l o h a:

Misia v prvej cirkvi – dôrazy zo Skutkov ap. , podáva br. J.B. Hroboň, farár v Hanušovciach.

Základný predpoklad: Do misie je nutné ísť vyzbrojený darmi Ducha Svätého( viď zoslanie Ducha Sv. 1. kapitola).

1. Hlavnými postavami misie, formovateľmi a strážcami viery majú byť mimoriadne obdarené osobnosti, hlboko vzdelaní teológovia, profesionáli, ľudia všeobecne inteligentní, praktickí, ktorí prežili osobné stretnutie s Kristom ( viď ap. Pavel).

2. Títo „apoštolova misie “ si musia získať z radov veriacich spolupracovníkov, snažiť sa ich privesť na vysokú úroveň v zborovej práci, dať im možnosti prejaviť sa. Potom sú to opory, s ktorými by mali byť vzťahy ako otec a syn ( Timoteus, Títus, Lukáš a iní).

3. Účty zo svojej práce by mali vydávať cirkvi, cirkevnému zboru, ktorý za nimi stojí (Antiochia ), aj vedeniu (Apoštoli a konvent v Jeruzaleme ). Rozpory sa majú riešiť v láske, nie konfrontačne.

4. Pracovníci misie musia pracovať s vysokým nasadením, riskovať, všetko tomu podriadiť, nezľaknúť sa ani ani po veľmi zlých a nebezpečných skúsenostiach. Nesmú ich pokaziť úspechy. Majú vedieť všetko premodliť.

5. Ľudia zodpovední za misijnú prácu majú byť dobrými organizátormi. Dobrá organizácia, poriadok, plán do budúcnosti je darom Ducha Svätého, je protipólom chaosu, ktorý spôsobuje moc zla. Majú mať dobrý, láskavý vzťah k ľuďom. Nesmú podceňovať hospodársku stránku veci, hlavne k vôli sociálnej misii, skutkom lásky.( viď zakladanie a organizovanie nových cirkevných zborov apoštolmi).

6. Dokázať osloviť všetky typy ľudí. Zvesť evanjelia sa nesmie podávať ani primitívne, ani príliš náročne, v každom prípade musí vyčerpať hĺbku pravdy evanjelia. Toto je najlepšia prevencia aj proti falošným učeniam, falošným prorokom a rôznym extrémnym duchovným prúdom, s ktorými sa vždy musí počítať. Evanjelizačná práca musí byť prísne Kristocentrická. Odstredivé sily po tejto stránke pretrvávajú v cirkvi stále a zosilnia pred koncom sveta. Je férové, keď evanjelizačná práca nie je po konfesionálnej stránke anonymná a má sa opierať o jasne formulované učenie. Bez dobrých spoločenstiev v cirkevných zboroch, kde sa má vrátiť človek oslovený evanjeliom a ďalej rásť, sú jej dobré výsledky vážne ohrozené.

V. K ON F E R E N C I A

Piata konferencia MoS ECAV sa konala v Piešťanoch a Vrbovom v dňoch 26.- 28. augusta 1994 v kostoloch a zborových sieňach.

Farárom v Piešťanoch bol br. Ondrej Prostredník st. a vo Vrbovom br. Miroslav Jäger. V obidvoch zboroch boli aktívne skupinky MoS, ktoré sa podujali organizačne i materiálne zabezpečovať hladký priebeh konferencie.

Téma konferencie: R O D I N A A C I R K E V .

Prípravný výbor konferencie sa zišiel 20.6.1994 v Piešťanoch na ev. fare. Prítomní boli: Hreško, Čatloš, Prostredník st. Jäger s manželkou, Rubaninský, sestry zo zboru Piešťany a Vrbové.

Stav prípravy konferencie: bude sa konať v dohodnutom termíne s navrhovanou témou. Prvý deň v Piešťanoch a druhý deň vo Vrbovom. Piešťany by mali problém ubytovať v rodinách a preto vypomôže Vrbové. Presun bude zaistený osobitným autobusom. Stretnutie ordinovaných bude v piatok o 10,00 hod. v zborovej sieni v Piešťanoch. Pozvánky prípravy a rozpošle tajomník do 30.6. 94 s výzvou poslať prihlášky do 31.7.94 na farský úrad Piešťany.

Z Á Z N A M

z piatej konferencie MoS, urobil br. tajomník J. Grexa.

Prítomní : za vedenie MoS Hreško, Grexa, Petričová, Čatloš. Hostia: Barbara Haug, diakonisa z Wurtemberskej crkvi poverená pomáhať rozvíjať diakoniu v našej cirkvi. Ondrej Garaj, vedúci združenia Ježiš pre každého z Levíc, A. Koláriková za Evanjelizačné stredisko v Bratislave, Jozef Kováč za Detskú misiu na Slovensku. Ďalší hostia z okolitých zborov a približne 150 členov MoS z celého Slovenska.

Konferencia prebiehala podľa pripraveného programu, ktorý dostal každý účastník.

Piatok 26.8.94 o 10,20 hod. teda s menším oneskorením ( bolo veľmi daždivé počasie) sa zišli v zborovom dome ordinovaní spolu 18. Úvodnú pobožnosť mal br. Hreško na text 1K 9,26-27. Načrtol biblický profil ev. farára.. O 11,00 hod. br. Záhumenský prečítal náčrt prednášky br. Hroboňa o rodine farára, nakoľko br. Hroboň onemocnel. V prednáške sú tri časti: 1. Všeobecné úlohy farára: a.) Rodina farára je súčasť rodiny v zbore, b.) Rodna farára vychováva spolupracovníkov, c.) Rodina farára žije skromne. 2.) Špeciálne úlohy farára a jeho rodiny: a) Farár má byť dobrým, spoľahlivým dirigentom zboru, b.) má byť autoritou vo veciach viery na slová ktorého sa dá spoľahnúť, c.) má byť tvorcom dobrých medziľudských vzťahov (aj členovia jeho rodiny). 3.) Nebezpečenstvá farárskych rodín: a.) Farár a jeho rodina nemá normálny pracovný čas, musí byť vždy k dispozícii iným. Zaťažená je tým nervová sústava. b.) Rodina farára sa môže dostať do geta – izolácie od bežného života. c.) Pre profesionálne zaoberanie sa Bibliou môže trpieť osobný duchovný život a pobožnosť v rodine.

Potom br. S. Linkesch predniesol koreferát, ktorý bol i osobným vyznaním o pomeroch v jeho rodine. 1.) Je rozdiel, či farár žije v meste, alebo na dedine, či má úrad v byte, alebo na inom mieste. Ak sa chce venovať zboru na 100% a zároveň na 100% rodine, niečo musí zanedbávať. 2.) Čomu sa naučili vo svojom manželstve? Vzájomnému odpúšťaniu, spoločným modlitbám, vzájomnej službe, priznaniu svojich nedostatkov.

Diskusia na uvedenú tému bola popoludní. Zapojili sa: Kachničová, Záhumenský, Mitaľ, Prostredník st. Guťanová z Mur. Dlhej Lúky, Dr. Bálint, J. Kováč, I. Mišina, Kubisová, vdova po farárovi.

14,15 hod. začína oficiálna časť konferencie, uviedol ju br. Hreško výkladom slova Božieho Jozue 24,14-16 a 18b . „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu“. Potom privítal prítomných a otvoril konferenciu. Ďalej ju moderoval br. Grexa. Nasledovali výročné správy: vedúceho, tajomníka, pokladníka spolu s revíznou správou. Všetky správy sú uložené v archíve.

Po správach nasledovali pozdravy hostí: Barbara Haug za diakoniu, br. Garaj za JPK, br. Kováč za Detskú misiu na Slovensku. Potom nasledovala rozpráva.

V o ľ b a referenta pre styk so zahraničím. Br. Hreško vysvetlil takúto potrebu, nakoľko sme nadviazali kontakty na podobné spoločenstvá v zahraničí. Do tejto funkcie navrhol br. R. Záhumenského, farára vo Vrútkach. Návrh bol prijatý a br. Záhumenský jednohlasne zvolený. Ten sa poďakoval za dôveru a funkciu prijal.

Br. tajomník prečítal mená novo prihlásených členov a navrhol ich prijatie do nášho spoločenstva, čo sa aj jednomyseľne stalo.

Po večeri o 19,00 hod. boli v piešťanskom kostole misijné služby Božie, na ktorých liturgoval br.Linkesch a kázal br. Grexa na text: Mt 8,5-13., – Taká viera u stotníka, taká viera v rodine, činná skrze lásku. Do programu prispela početná mládežnícka skupina z Vrboviec pod vedením svojho farára M. Hvožďaru ml.

Sobota 27.8.94 Vrbové.

O 8,00 hodine v kostole sa začali bohoslužby s Večerou Pánovou. Liturgovali I. Rubaninský a M. Jäger. Kázeň mala sestra E. Hrešková na text Zj 3,20.V prenikavom a do hĺbky idúcom príhovore zasiahla srdcia prítomných, v nejednom oku sa zaleskla slza. K Večeri Pánovej pristúpili všetci prítomní. Večera Pánova trvala takmer do 10,00 hod., potom bola krátka prestávka v ktorej cirkevný zbor ponúkol bohaté pohostenie.

O 10,45 sa začali prednášky. Moderoval br. Hreško a v úvode pripomenul, že pred 50. rokmi tu vo Vrbovom bola konferencia Modlitebného bratstva.

1. prednášku na tému: c i r k e v v r o d i n e, predniesol br. I. Rubaninský, farár v Novom Meste nad Váhom. Trvala hodinu a mala tento postup: Krst je východiskom v rodine. Dôležitosť otca pri výchove v rodine ako aj matky. Jasle, materská škola, rozprávky, návšteva chrámu, televízia a jej úskalia, ateizmus a jeho prekonávanie. Dospievanie telesné, duchovné. Zraniteľnosť detí a mládeže, konfirmácia, voľba povolania a pod.

2. prednášku na tému r o d i n a v c i r k v i, predniesol br. Ing. Milan Bruncko, zborový dozorca v Martine. Z vlastnej rodiny uviedol príklady o účasti rodiny na živote zboru.

Obed bol v závodnej jedálni, ktorý za prijateľnú cenu zaistil cirkevný zbor. Po obede nasledovala diskusia v skupinách. Vymedzený čas ani zďaleka nestačil pre mnohých diskutujúcich. Pri spoločnom stretnutí v kostole za každú skupinu niekto zhrnul obsah diskusie a návrhy, ktoré vznikli. Za 1. skupinu br. Rubaninský, za 2. brat Bruncko, za 3. br. Linkesch. Niektoré myšlienky z diskusií: Farári v kázňach nech viac zdôrazňujú jednu cirkevnú príslušnosť snúbencov. Úloha starých rodičov pri výchove vnúčat. Osobné svedectvá v rodine. V EP neriešiť problémy jednotlivých zborov. Všeobecná kríza rodiny. Mládežnícka práca. Za totality boli výhovorky na ňu, a dnes ? Záujem kňaza o rodinu a jej starosti. Prejav záujmu o človeka. Kde je chýba, ak detí nenasledujú vo viere svojich rodičov? Nie len výchova, ale predovšetkým znovuzrodenie, lebo mŕtveho vo viere nemožno vychovávať.

Na záver vedúci MoS zhrnul priebeh konferencie, poďakoval obidvom zborom za pohostinnosť a dobrú organizáciu.

Večer o 19,00 boli v kostole misijné služby Božie. Liturgovali: Br. Ján Podlesný farár vo Veľkom Grobe a senior Bratislavského seniorátu, br. M. Jäger, domáci farár a sestra E. Hrešková farárka v Pohronskom Ruskove. Kázal br. I. Mišina, farár v Rankovciach a senior Košického seniorátu na text: Mt 21,28-32- podobenstvo o dvoch synoch. Poukázal na náš vzťah k nebeskému Otcovi a k práci na Jeho vinici. Kázeň ukončil výzvou k návratu k Otcovi, pokiaľ je čas milosti. Do programu prispel domáci spevokol dvoma piesňami a básňou. Mládež z V. Grobu vystúpila pásmom hudby a spevu. Osobné svedectvo viery vydala sestra JUDr. Nosková. Účastníkov služieb Božích, medzi ktorými bolo hodne domácich členov zboru, pozdravil a povzbudil br. senior Podlesný ako predseda VMV ECAV.

V nedeľu 28.8. boli misijné služby Božie v Piešťanoch, kde kázal hosť z Nemecka a vo Vrbovom, kde kázal vedúc MoS br. M. Hreško, farár v Hont. Vrbici na text L 13,22-30. Nie je dôležité vedieť, koľko ľudí bude spasených, ale či som ja prešiel tesnou bránou a idem po úzkej ceste do neba!

Ak v piatok nás v Piešťanoch vítal dážď, tak v nedeľu sme odchádzali z Vrbového za pekného slnečného počasia s vďačnosťou v srdci oproti Pánu Bohu, ktorý nám bohate žehnal, ale aj oproti naším hostiteľom, ktorí nás s láskou medzi sebou vítali a s láskou sa s nami lúčili. My na nich budeme dlho spomínať, ako aj na všetky predchádzajúce zbory, v ktorých sa konali naše konferencie.

U Z N E S E N I E

V. konferencie Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku.

1. Vyslovujeme vďaku Pánu Bohu za Jeho milosť a dobrotu, že nám pripravil skrze ľudí túto konferenciu a stretnutie na modlitbách. Vyslovujeme poďakovanie cirkevným zborom v Piešťanoch a Vrbovom, ich predsedníctvam a všetkým organizátorom za prípravu, ubytovanie a stravovanie účastníkov. Tajomník toto poďakovanie zašle písomne.

2. Pozdravujeme novozvolené predsedníctvo dištriktov a Gen. cirkvi. Tajomník zašle na ich úrady písomný pozdrav.

3. Poverujeme MoS vydaním dvoch letákov: jeden o modlitbe v spoločenstve a druhý ku dňu matiek, resp. ku dňu otcov.

4. Zvolili sme br. R. Záhumenského za referenta pre styk so zahraničím a splnomocňujeme ho konať v mene MoS.

5. Prosíme, aby Heslá s Tesnou bránou na rok 1995 boli posielané cez farské úrady, kde je väčšia skupina členov, ušetrí sa na poštovnom. Pre budúci rok si aj členovia MoS zakúpia tieto pomôcky. Ušetrenú sumu MoS venuje na úhradu nákladov na vydanie (ide cca o 13.000 Sk).

6. Na budúcu konferenciu pozveme zástupcov všetkých sekcii VMV cirkvi, najmä SEM a Diakoniu. Téma na budúcu konferenciu: Modlitba v nemoci.

7. Prosíme v Spravodaji č.4 uverejniť materiály a prednášky z tejto konferencie, alebo ich obsah, poťažne podľa možnosti ich zverejniť samostatne.

8. Chceme sa naďalej modliť za dvoch misionárov z našej cirkvi, ako sme sa dohodli na 4. konferencii v Prešove.

9. Vyzývame modlitebné krúžky po zboroch, aby boli otvorené pre každého, kto sa chce zapojiť do modlitieb a misijne spolupracovať, najmä pre mladých ľudí.

10. Budúca 6. konferencia, ak Pán dovolí, bude v posledný víkend augusta 1995. Miesto konania bude v tom zbore, ktorý nás pozve a má dobré podmienky.

11. Aj v budúcom roku súhlasíme s podporou časopisu Cestou svetla z našej pokladne sumou 5.000 Sk.

12. Prosíme členov MoS, aby aj naďalej podporovali toto hnutie v cirkvi formou finančných dobrovoľných ročných príspevkov, každý podľa svojich možností.

13. Modlime sa za mužov, otcov rodín, aby boli veriace celé rodiny, zvlášť sa modlime za mladé rodiny, aby žili v láske a pokoji.

Vo Vrbovom dňa 27.augusta 1994.

VI. K O N F E R E N C I A

Šiesta konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV sa konala v M a r t i n e 25.-27. augusta 1995 v kostole a v zborovom dome. Farárom tam bol br. Ján Bohdan H r o b o ň.

Hlavná téma: M O D L T B A V N E M O C I

Prípravný výbor sa zišiel v Martine 25. februára 1995. Prítomní: M. Hreško, R. Záhumenský, J. Grexa, Bohdan Hroboň, Milota Kopanicová, Jozef Havrila, Zdenka Urbámková, Petrovič Vladmír, Krpeľan Miloš.

Prípravný výbor ustálil program konferencie, navrhol kazateľov a prednášateľov, rozdelil úlohy pre zaistenie ubytovania, stravovania, registrácie, prípravu pozvánok, informačnú službu a pod. V prípade potreby bude Martinu nápomocný zbor v Necpaloch, Vrútkach a Háji.

Z Á Z N A M

z konference urobil br. tajomník J. Grexa . Prítomní na konferencii: výbor MoS, ako hostia: Barbara Haug z Nemecka, Ondrej Garaj za JPK, br. Šebo z Tekovských Lužian za obč. združenie „Prameň nádeje“ br. Uhorskai gen. biskup v.v., Ján Oslík za VMV ECAV. Registrovaných členov na konferencii bolo 133, mnohí prišli zo zboru v Martine aj z okolitých zborov.

Konferencia prebiehala podľa pripraveného programu.

Piatok 25.8.95 už od 9,00 hod. schádzali sa ordinovaní členovia v zborovom dome, ale aj neordinovaní. Sála bola naplnená. Po úvodnej piesni a modlitbe slovom Božím poslúžil br. Čatloš L 13,10-17. Prednášku na tému: Duchovnopastierská starostlivosť, povedal br. Ondrej Prostredník st. farár v Piešťanoch. Druhú prednášku: Starostlivosť o nemocných v nemocniciach, povedala sestra farárka A. Polcková z Bratislavy.. Téma zaujala prítomných a rozvinula sa široká diskúsia. Na záver diskusie sestra farárka Z. Kolárovská, vedúca diakonie, podala informácie o obnovení a organizovaní diakonie v našej cirkvi.

Popoludní výkladom slova Božieho poslúžila sestra J. Petričová na text L 23,39-43.Po výklade modlitebná chvíľa. Po nej br. Hreško ako vedúci MoS oficiálne otvoril konferenciu a privítal prítomných. Potom predniesol správu o činnosti MoS za uplynulé obdobie od poslednej konferencie. Svoju správu podal aj br. tajomník Grexa a pokladník br. Čatloš. Správy sú pripojené k zápisnici a uložené v archíve MoS.

Diskusia: V úvode sa prihlásil domáci br. farár a informoval o duchovnom živote tohto zboru. Potom prítomní hostia odovzdali svoje pozdravy. Písomný pozdrav poslali: br. M. Mitaľ a O. Semko.

Biblickú prácu o nemocnom kráľovi Chizkijovi predniesol br. Hreško – 2Kr 20,1-11. V skupinách sa pokračovalo v tejto téme. Viedli ich: Br. Hreško, Havrila, Hroboň.

Večer o 19,00 hod. začali misijné služby Božie v kostole. Liturgoval a kázal br. Ján Matis, farár v Batizovciach, text L 15,11-32. Do programu prispeli mladí z domáceho zboru hudbou, spevom a osobným svedectvom..

Ubytovanie bolo zaistené v internáte a v rodinách, strava v školskej jedálni za prijateľnú cenu.

Sobota 28.8. 1995

O 8,00 hod. začali služby Božie s Večerou Pánovou. Výklad slova Božieho na 1Tes 5,1-6 povedal br. B. Hroboň, domáci farár. Liturgoval br. R. Záhumenský. Zvláštnosťou bol spôsob prisluhovania. Pred oltárom stálo 5 farárov a hodovníci pristupovali z dvoch strán stredom. Stredný z farárov udeľoval osobné rozhrešenie, potom dvaja a dvaja oblátku a víno. Hoci u nás nezvyklý spôsob, zdá sa, že účastníci mali silný zážitok. Nebolo počuť negatívny ohlas.- Po skončení VP bolo ponúkané občerstvenie v zborovom dome.

O 10,00 hod. pokračovala konferencia hlavnými prednáškami, moderoval br. Grexa.

l. Prednášku: Choroba v živote človeka predniesol MUDr .M. Beňo zo Sliača.

2. Prednášku: Zdravie ako Boží dar, povedala MUDr. Marta Trokánova z Detvy. Obidve prednášky sú uložené v archíve. Domáci zbor ich na objednávku rozmnožoval. Po prednáškach bola široká diskusia.

Popoludni o 13,30 začala práca v seminároch.

1. Starostlivosť o vlastné zdravie, viedla sestra MUDr. Trokánová,

2. Starostlivosť o nemocných, viedol MUDr. M. Beňo.

3. Alkoholizmus, nemoc v našom národe a cirkvi viedol br. Hvoďara st.

Po skončení seminárov o 15,00 hod. sa všetci zhromaždili vo veľkej sále, kde jednotliví referenti povedali podstatné o práci v skupinách. Na otázky odpovedali vedúci seminárov.

Doterajší priebeh konferencie zhodnotil br. Hreško, br. Grexa prečítal návrh uznesenia, ktoré bolo schválené a je pripojené k zápisnici. Modlitebou chvíľou sa popoludňajšie stretnutie skončilo.

Po večeri o 19,00 hod. začali misijné služby Božie, na ktorých kázal br. Ján Bakalár, farár v Prešove.

V nedeľu boli misijné služby Božie v Martine na ktorých kázal br. Hreško, a vo Vrútkach, kde kázala sestra Hrešková.

U Z N E S E N I E

zo VI. konferencie MoS, ktorá sa konala v Martine 25.-27.8.1995

1. Na prvom mieste ďakujeme Pánu Bohu za Jeho milosť a vernosť, že nám pripravil skrze ľudí toto stretnutie na modlitbách. Vyslovujeme poďakovanie cirkevnému zboru v Martine, jeho predsedníctvu a všetkým organizátorom za prípravu konferencie, za ubytovane účastníkov, za stravovanie. Vyslovujeme poďakovanie všetkým prednášateľom a účinkujúcim.

2. Konferencia poveruje vedenie MoS vydaním letáka s protialkoholickou tematikou.

3. Konferencia súhlasí s tým, aby aj v roku 1996 vydané Heslá a Tesnou bránou boli zaslané cez farské úrady a každý sám si to zaplatí. Ušetrenú sumu venujeme na podporu vydania Hesiel

a Tesnou bránou.

4. Pre časopis Cestou svetla opäť prispejeme 5.000 Sk.

5. Na budúci rok navrhujeme tému: Druhý príchod Pána Ježiša Krista.

6. Poveruje vedenie MoS, aby v Spravodaji č.4 boli významnejšie časti materiálov z tejto konferencie, najmä referátov, ktoré neboli rozmnožené.

7. Chceme sa naďalej modliť za vyslane 2 misionárov z našej cirkvi.

8. Budúca 7.konferencia sa bude konať v tom istom termíne, v posledný víkend augusta tam, kam nás pozvú.

9. Prosíme členov MoS, aby aj ďalej podporovali MoS formou dobrovoľných členských príspevkov.

10. Ukladá krúžkom i jednotlivcom modlitby za nemocných a alkoholom postihnutých ľudí.

11. Usilovať o to, aby v každom zbore vznikla malá skupina MoS. Požiadať v tomto smere o pomoc a spoluprácu ZED a biskupské úrady.

12. Heslá ponechať v r. 1997 podľa Jednoty bratskej. Tesnou bránou tematické série, alebo výklad kníh.

13. Pri budúcej konferencii zorganizovať burzu, na ktorej by sa predávali ručné práce, ktoré vyrobia a dodajú krúžky MoS a výnos by šiel pre diakoniu. Vyzýva krúžky i jednotlivcov k spolupráci.

14. Poveruje MUDr. Trokanovú iniciovať založenie Združenie kresťanských zdravotníkov a urobiť prípravné práce.

15. V Spravodaji publikovať postoj k liečiteľom z Orientu a rôznym zdanlivo kresťanským praktikám.

16. Podnecovať letákmi, článkami, aby si domáci opatrili svojich nemocných a starých.

17. Podnecovať a vyhľadávať dievčatá, chlapcov pre Ev. zdravotnícke triedy v Bratislave a pre diakonskú službu.

18. Pomáhať v zboroch vytvárať krúžky žien, zapájať sa do činnosti, poprípade takéto krúžky viesť.

19. Myslieť na vydanie Postily MoS.

S t y k y s o z a h r a n i č í m

Prvú správu o tom podáva br. R. Záhumenský ako referent pre takéto styky.

Po novembri 1989 nič nám nebráni nadviazať spojenie s modlitebnými skupinami v zahraničí. Na základe ch iniciatívy máme spojenie s Modlitebným bratstvom farárov v Nemecku -Pfarrer-Gebetsbruderschaft, i v Rakúsku.

Modlitebné bratstvo farárov v Nemecku malo svoje stretnutie od 3. do 6. okt. minulého roku v Dassel, cca 50 km severne od Goetingrn. Bolo to v stredisku pre kresťanské konferencie i zotavenie v prírode.

Zišlo sa tu asi 80 ľudí, väčšinou manželských párov, pretože aj téma stretnutia sa týkala manželstva farárov. Bol som tam s br. T. Semkom ml. farárom v Sabinove. Vypočuli sme si prednášku z úst psychológa i pohľad ženy farárky o duchovnej starostlivosti, proebstin Dorothea Muksch. Samozrejme ozval sa aj hlasy zainteresovaných farárov a najmä ich žien. Ukázalo sa, že je to nie raz ťažká úloha byť všade ako taký spiritus movens a predsa nebyť ani videná a ocenená. Je celkom samozrejme, že keď všetko v zbore dobre klape, nevidí sa, kto sa o to pričinil. – V divadelnej scénke ukázali, ako je ťažko manželke, keď manžel odíde na pol hodinku z domu niečo vybaviť a pri tom sa zastaví tu i tam, prejdú tri hodiny a manželka darmo čaká na manžela, s ktorým si chcela pripomenúť ich životné manželské jubileum. Práca v zbore natoľko pohltí čas, že osobné záujmy musia ustúpiť do úzadia. Videli sme, že je to podobne aj u nás. Manželka má na starosti domácnosť, výchovu detí, záhradu, starosťou kostol a pod. a len málo času zostáva na oddych a spoločné podujatia. Keď je však táto práca konaná pre Pána, u Neho je aj odplata.

Modlitebné spoločenstvo farárov v Rakúsku malo svoje stretnutie v Gallneukirchen pri Linzi v dňoch 13. a 14. novembra 1994. Zúčastnil som sa ho spolu s br. Kubovčákom, farárom Bratislava- Prievoz. Na zasadnutí mali svoje organizačné veci , najmä voľby nového vedenia. Príhovor mal prítomný br. biskup, hovoril o tom, ako ho Pán viedol životom. Vtedy, keď mnohí stratili vieru v Boha v hrôzach vojny, on začal premýšľať o zmysle života a pochopil Božie nájsť zmysel svojho života vo viere v Boha a potom svedčiť o tejto viere iným ľuďom. Tak sa dostal k štúdiu tológie.

Zástupcov obidvoch spoločenstiev sme pozvali na našu konferenciu, ale br. Walter z Nemecka je teraz v USA a brat Neubacher z Rakúska je v Grécku. Ospravedlňujú svoju neúčasť a prajú nám Božie požehnanie pre tieto dní nášho stretnutia.

Z o s p r á v y t a j o m n í k a.

V MoS je nateraz zaregistrovaných 535 členov, 81 ordinovaných, 454 neordinovaných zadelených do 59 skupiniek. Niektorí členovia nemajú blízko seba skupinku a tak sa modlia samostatne. Našou snahou je, aby v každom zbore vznikla modlitebná skupinka, aspoň dvoch, troch členov MoS. Od poslednej konferencie sa prihlásilo 25 ľudí za členov MoS, ktorých teraz ochotne prijímame medzi seba. Keď sa v tretej zásade spomína modlitba v sobotu večer, to znamená, že každý člen tam kde sa nachádza sa zapojí do reťaze modlitieb aj keď je sám, ale má povedomie, že práve teraz sa s ním modlia ďalší členovia cirkvi. J. Grexa

Z o s p r á v y p o k l a d n í k a

Príjmy spolu za rok 1994……………………..58.028,89 Sk

Výdavky za rok 1994……………………………39.586,20 „

Zostatok pre ďalšie obdobie………………. 18.442,69 Sk

V prílohe tejto správy je zoznam odosielateľov a výška príspevkov v takom poradí, ako boli prijaté na účte v SŠSP, alebo odovzdané osobne.

J. Čatloš

VII. K ON F E R E N C I A

Siedma konferencia MoS ECAV sa konala v Košiciach 23.-25. augusta 1996 hlavne v evanj. kostole. K dispozícii bol aj kostol Reformovanej cirkvi, modlitebňa Cirkvi bratskej a zborová sieň ECAV. Predsedajúcim zborovým farárom bol br. Samuel Linkesch. Z vedenia MoS boli prítomní: M.Hreško, J. Grexa, R. Záhumenský, ospravedlnil sa pre nemoc pokladník br. Čatloš a zástupca vedúceho sestra J. Petričová . Ubytovanie bolo zaistené v rodinách a v stredoškolskom internáte, strava v jedálni Evanjelického gymnázia vedľa kostola. Registrovaných bolo 150 účastníkov z celého Slovenska.

Heslo konferencie: P R Í Ď , P A N E J E Ž I Š I !

Z Á Z N A M

Piatok 23.8. 1996 o 10,00 hod. bol určený čas na stretnutie ordinovaných členov MoS v modlitebni Cirkvi bratskej na Kováčskej ulici. Zišlo sa tam len 8 záujemcov o prednášku br. biskupa VD Dr. Júliusa Fila , ktorý hovoril o eschatológii v našich kázňach. Ukázal aké sú rôzne názory na smrť a život po smrti. Citoval Lutherov pohľad na človeka ako trichotomický: Človek je stánok Boží. Duch je svätyňa svätých, duša je svätyňa – rozum, cit, vôľa, telo je nádvorie – viditeľný a hmatateľný stav. Telo robí to, čo chce duša a duch. Duša môže žiť aj bez tela. Identita človeka sa smrťou nestráca.

Po prednáške bola živá diskusia

Popoludní o 14,00 hod. oficiálne začala konferencia v kostole, ktorú otvoril a prítomných privítal vedúci MoS, aj domáci farár S. Linkesch. Výkladom slova Božieho poslúžil br. senior Košického seniorátu Igor Mišina, farár v Rankovciach na text Mt 24,45-51. Pán hľadá spoľahlivých sluhov, ktorí načas dávajú čeľadi určený pokrm a nás napomína, 1. aby sme vytrvali v službe, 2. aby sme sa mohli postaviť pred ženícha zodpovedne, 3. aby sme správne užívali dary, ktoré sme dostali.

Po tomto výklade nasledovala modlitebná chvíľa.

Po speve piesne č.311 vedúci predniesol výročnú správu, ktorej úvod tvorili verše L 18,1-8, kde je reč o vypočutí prosieb Božích detí Otcom nebeským. Správa je uložená v archíve MoS.

Správu o hospodárení a revíznu správu za neprítomných funkcionárov prečítal br. Grexa a sú tiež pripojené k archívnym materiálom. Zo správy pokladníka uvádzame len konečné čísla:

Príjem celkom: 79.908,39 Sk

Výdavky: 47.064,20 “ Zostatok: 32.844,19 Sk

Ku všetkým správam bolo možné sa vyjadriť, čo mnohí aj využili.

Ďalším bodom programu bola voľba funkcionárov na ďalšie dvojročné obdobie. Br. seior Mišina predstavil kandidátov: Vedúci br. M. Hreško, zástupca sestra Petričová, tajomník br Grexa, pokladník br. Čatloš, tajomník pre zahraničné styky br. Záhmenský, revízori účtov Vladimír a Tatjana Ferenčíkovi. Keďže neboli iné návrhy, dal hlasovať za celý blok naraz. Všetci boli jednomyseľne zvolení.

Br. tajomník prečítal plán činnosti na ďalšie obdobie, ktorý bol zapracovaný do uznesenia.

Po večeri o 19,00 hod. odznela prednáška br Ing. Jána Ostroluckého z Ostravy, doprevádzaná diapozitívmi na tému: Čo hovorí Pán Boh o 2. príchode Pána Ježiša? Bola to veľmi hodnotná prednáška, nakoľko br. Ostrolúcky sa dlhodobo venuje problematike Izraela ako znameniu konca dejín. Tézy prednášky boli rozmnožené a dodané pre záujemcov, podobne aj audiokazety. Na diskusiu nezostalo mnoho času, nakoľko sa blížil koniec dňa. Po modlitebnom stíšení boli účastníci rozdelení na ubytovanie buď v rodinách, alebo do internátu.

Sobota 24.8.1996.

O 8,00 hod. začali sa služby Božie s Večerou Pánovou. Účastníkom sa prihovoril br. S. Linkesch na základe textu 1K 4,2. Jeho slová boli nie len vyčítavé, ale najmä povzbudivé. Počas prisluhovania asistovali: br. biskup Filo a br. senior Mišina. Pristupovalo celkom 152 účastníkov.

Po malom občerstvení ponúkané v zborovej sieni, pokračoval program druhou prednáškou na tému:

Čo hovoria ľudia o druhom príchode Pána Ježiša? Túto prednášku predniesol br.J. Bohdan Hroboň. Pripomenul aké blúznivé predstavy mali a majú dodnes ľudia o tomto príchode, koľkokrát vypočítavali deň príchodu Pána a koniec sveta, na druhej strane materialistický ateizmus presviedčal ľudí, že sa nič nezvyčajné nedeje, nech teda ľudia si užívajú život. Pre nás je rozhodujúce nie to, čo hovoria ľudia, ale čo hovorí Boh.

Tretia prednáška: Čo hovorí cirkev o 2. príchode? Túto prednášku povedal br. Ing. Miki Lipták z Kežmarku. Poslaním cirkvi je vydávať svedectvo o Kristu, aby boli ľudia zachránení pre večný život. Ako si naša cirkev plní misiu vnútornú, vonkajšiu a zahraničnú? Zostávame dlžníkmi ako spoločenstvo i ako jednotlivci. Prednáška bola ilustrovaná mnohými príkladmi.

Po prednáškach bol krátky čas na otázky a diskusiu, ktorá sa posunula na rozhovory v skupinách popoludní.

O 13,30 hod. sa účastníci rozdelili do troch skupín. Prvú pracovnú skupinu viedol v kostole br. Ing. Ostrolucký, druhú brat Hroboň v kostole Reformovanej cirkvi na Hrnčiarskej ulici a tretiu br. Lipták v modlitebni Cirkvi bratskej. O 16,00 hod. sa opäť zišli všetky tri skupiny v kostole ECAV, aby referenti oznámili o čom diskutovali a aké uzávery prijali. Potom bolo schválené uznesenie konferencie, vedúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť a prednášateľom a kazateľom za službu. Večera v gymnáziu bola o 17,00 hod.

Večerné misijné služby Božie začali o 18,00 hod. s bohatým programom mládeže, vlastnou básňou poslúžila sestra Ondusková z Giraltoviec a sestra Čabajová z Košíc. Sestra Chovanová z Košíc vydala svedectvo o skúškach svojej viery, ktorými prechádzala, keď jej náhle tragicky zahynula 13 ročná dcéra a krátko na to ochorel a zomrel aj manžel v mladom veku. Zostala sama so svojou vierou v živého Boha a nestratila zmysel svojho života. Ako zdravotná sestra ochotné slúži a pomáha pacientom na onkológii. Kázňou slova Božieho veľkému zhromaždeniu poslúžil br. biskup VD Ján Midriak na základe textu Mk 13,33-37 o tom, že Príde Pán domu 1.) v čase Ním určenom, 2.) Urobí záver nášho života, 3.) Čo ak nás nenájde bdieť? 4.) Majme sa teda na pozore! Spevom a modlitbami skončil sa deň bohatý na duchovné zážitky, vďaka Božej milosti.

Nedeľa 25.8.96 Misijné služby Božie začali o 9,30 hod. na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil vedúci MoS br. Hreško na základe textu 1Kr 19,4 kde je reč o modlitbe pod kručinou, ktorú vyslovil prorok Eliáš v ťažkej chvíli života. Táto modlitba má negatívum v tom, že prorok chce zomrieť, ale aj pozitívum, lebo Boh nesplní prorokovo želanie, ale povzbudí ho a poverí novou úlohou v ďalšich rokoch. Do programu prispela mládež a zborový spevokol.

U Z N E S E N I E

zo VII. konferencie MOS ECAV, ktorá bola v dňoch 23.-25.8. 1996 v Košiciach.

1.) Vyslovujeme vďaku predovšetkým Pánu Bohu, že z Jeho milosti smeli sme sa opäť stretnúť na tejto konferencii v Košiciach. Ďakujeme ev.a.v. cirkevnému zboru, zvlášť jeho predsedníctvu a všetkým organizátorom za prípavu, ozvučenie, stravovanie, ubytovanie, misijný program, mládeži a každému, kto sa pričinil o dobrý priebeh konferencie.

2.) Schvaľujeme plán činnosti MoS na ďalšie obdobie, ako nám bol predložený a očakávame, že ho s pomocou Božou splníme. Tento plán má nasledujúce body:

a.) Podnecovať modlitebný život v cirkvi,

b.) Naďalej vydávať štvrťročne SPRAVODAJ MoS

c.) Vydať leták ku dňu matiek a kresťanskej rodiny

d.) Podporovať misiu modlitebne i finančne

e.) Zintenzívniť spoluprácu so zahraničím

f.) Iniciovať oblastné stretnutia MoS

g.) Signalizovať potrebu pomoci členom MoS

h.) Zlepšiť odovzdávanie členských príspevkov členov MoS

3.) Schvaľujeme doplnenie zásad MoS v tej časti, kde sa hovorí o voľbe funkcionárov takto: MoS na výročnej konferencii volí na dva roky svojho vedúceho, jeho zástupcu, tajomníka, tajomníka pre zahraničné styky, hospodára a dvoch revízorov účtov.

4.) Na ďalšie obdobie sme zvolili týchto funkcionárov: Vedúci M. Hreško, ev.farár v Pohronskom Ruskove, bytom v Hontianskej Vrbici, zástupca vedúceho Jela Petričová, tajomníčka BÚ VD v Prešove, bytom v Mokroluhu, tajomník Jozef Grexa, ev. farár v Ľubietovej, tajomník pre zahraničné styky, Rudolf Záhumenský ev. farár vo Vrútkach, hospodár-pokladník Ján Čatloš, ev. farár v Liptovskej Kokave, revízori účtov, Vladimír Ferenčík ev.farár a jeho manželka Tatjana Ferenčíková v Dovalove.

5. Súhlasíme s tým, aby sa výročná konferencia MoS konala každý rok a súčasne sa obraciame na tie cirkevné zbory, ktoré majú na to podmienky, aby nás pozvali.

6.) Splnomocňujeme vedenie MoS, aby vybralo vhodnú tému budúcej konferencie z navrhnutých: S Ježišom do údolia, – kde sú dnes úlohy cirkvi a spoločnosti Mt 17,1-8, alebo: Kresťanská výchova detí a mládeže, krst a konfirmácia, alebo práca Ducha Svätého v cirkvi, alebo: Čo najprv a čo potom? Mt 6,33.

7.) Naďalej a vytrvalo sa chceme modliť za dvoch misionárov. Jedného pre vnútorné potreby cirkvi a druhého pre misiu v zahraničí.

8.) Súhlasíme s finančnou podporou pre časopis Cestou svetla 5.000 Sk a pre Tesnou bránou 13.000 Sk.

9.) Súhlasíme, aby termín budúcej konferencie bol opäť v posledný týždeň augusta.

10.) Naďalej vytvárať krúžky modlitebníkov v jednotlivých zboroch, aj menších spoločenstiev, najmä tam, kde doteraz nie sú.

11.) Pripraviť leták s témou o druhom príchode Pána Ježiša Krista.

12.) Osloviť zbor biskupov a liturgickú komisiu, aby v bohoslužobnom živote bolo viac prvkov o druhom príchode, napr. v modlitbách, požehnaní, kázni, piesňach.

V Košiciach dňa 24. augusta 1996.

Poznámka: Výdavky konferencie boli pokryté z poplatkov účastníkov a zo zbierok počas konferencie.

Uhradili sa aj poplatky za stravu tých čo sa prihlásili a neprišli. Pre budúcnosť je potrebné brať zálohu a nevrátiť tomu, kto sa včas neodhlási.

VIII. K O N F E R E N C I A

konala sa v Slovenskej Ľupči 22.-24. augusta 1997 v kostole a zborovom dome. Ubytovanie v domácnostiach a väčšina , 71 účastníkov, v internáte Biotiky, kam prevážal objednaný autobus. Celkove bolo registrované 142 členov MoS z celého Slovenska, najviac z Východu a z Bratislavy. Strava bola podávaná v jedálni št. lesov, pripravovali a podávali ju domáce sestry.

Zborovým farárom bol br. Ján Jakuš a zborovým dozorcom br. Ján Holéci.

Porada prípravného výboru sa konala na stretnutí 18.januára 1997 na farskom úrade. Prítomní boli: M. Hreško, J. Grexa, Jelka Petričová, Rudolf Záhumenský, predsedníctvo zboru, sestry: Polonyová, Balážová a Vančová. Zostavený bol návrh programu konferencie a rozdelené organizačné úlohy. Kontaktnou osobou organizačného tímu sa stala sestra E. Balážová.

Hlavná téma: D U C H S V A T Ý Č L O V E K A V E D I E

Z Á Z N A M

o priebehu konferencie urobil br. tajomník Grexa.

Prítomní boli: M.Hreško, vedúci MoS, farár v Pohronskom Ruskove, J. Grexa, tajomník, R. Záhumenský, tajomník pre zahraničné styky, J. Jakuš, zborový farár, sestry organizačného tímu, registrovaní i neregistrovaní účastníci. Ospravedlnil sa pokladník a revízori.

Pod témy a prednášatelia: 1.) Duch Svätý človeka vedie: zo sveta ku Kristu – Samuel Linkesch.

2.) “ “ s Kristom do sveta – Boris Mišina.

3.) “ “ cez svet do večnosti – Emília Hrešková.

Kazateľmi na misijných službách Božích boli: v sobotu večer br. Ján Kolár, farár v Radvani,

v nedeľu dopoludnia br.J. Bohdan Hroboň z Martina.

Piatok 22.8.97 o 14,00 hod.

Úvodnú pobožnosť vykonal br. Ján Kecer, farár v Očovej a senior Zvolenského seniorátu, kázal na text L 21,33.36. Koniec všetkého je blízko a preto je potrebné bdieť a modliť sa! Súčasťou pobožnosti bola modlitebná chvíľa, do ktorej sa zapojili viacerí bratia a sestry. Prítomných privítal a pozdravil dozorca zboru br. Holéci a sestra E. Balážová.

Informačnú správu o činnosti MoS za uplynulý rok podal br.Hreško. Hovoril o plnení uznesenia z minulej konferencie v Košiciach. Spravodaj vydávame štvrťročne, leták ku dňu matiek a otcov bol vytlačený a rozposlaný, uhradil ho VMV GBÚ, druhý leták O druhom príchode Pána Ježiša vydalo naše MoS. Podporujeme projekt Globálnej misie EVS pre Etiopiu. Zorganizovali sme seminár o zahraničnej misii vo Vrútkach, na ktorom prednášal br.Wolfgang Heiner, ev. farár v.v. v Nemecku, ktorý navštevuje Južnú Afriku a udržuje partnerstvo s tamojšou cirkvou v Ugande a Rwande, organizuje pre nich v Nemecku všestrannú pomoc.- V ďalšom bode spomenul členov MoS, ktorí v minulom období odišli do večnosti: Vladmír Kubovčák, farár v.v. v Prievoze, Ladislav Jurkovič farár v.v. v Košicach, Pavel Varga v Piešťanoch, Anna Gregova V. Folkmár, Mária Kolbaská V. Folkmár, Sedláková Anna Košice, Hudáková Helena Prešov, chvíľou tichej modlitby uctili sme si ich pamiatku. V závere br .vedúci citoval zo správy predsedníctva ECAV na tohtoročnej Synode hodnotenie MoS: “ Významné je Modlitebné spoločenstvo, ktoré vnáša do cirkvi ducha pokory a pomáha pri vytváraní užších modlitebných spoločenstiev, podporujúcich rozvoj cirkvi“.

Po tejto správe bolo podľa seniorátov hromadné predstavovanie sa. Najviac účastníkov bolo z Východu a z Bratislavy. Niektorí koordinátori referovali o stretávaní svojej skupiny.

O 17,00 hod. brat Podlesný, farár vo Zvolene výkladom textu Mt 17,1-13 uviedol prítomných do spoločnej biblickej práce, ktorá pokračovala po večeri v troch skupinách : 1.) v kostole viedol br. Podlesný, 2.)v modlitebni br. Hreško, 3.) v kultúrnom dome br. Grexa. Pri spoločnom stretnutí bolo krátke zhodnotenie a ukončenie dňa večernou pobožnosťou, pri ktorej slovom Božím 2M 3+,1-11 a 35,21, poslúžil br. Záhumenský.

Sobota 23.8.1997

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou začali o 8,00 hod. Kázňou slova Božieho slúžil br. M. Hreško 1J 1,7-2,2. Krv Ježiša Krista nás očisťuje, keď hriech v pokání vyznávame, keď zhrešíme, ale nehrešíme, ak chodíme vo svetle a máme spoločenstvo navzájom. Vypomáhali br. Jakuš a br. Grexa.

Po prestávke a občerstvení nasledovali prednášky na uvedené podtémy. Brat Linkesch svoju prednášku znázorňoval symbolmi a grafmi premietanými na plátne. Podobne názorne predstavil br. Mišina druhú pod tému. . Sestra Hrešková tretiu pod tému rozdelila na 8 častí: 1.) Začiatok cesty, 2.) Prečo cez tento svet?, 3.) Posvätenie, 4.) Prostriedky, 5.) Ovocie Ducha Svätého, 6.) Utrpenie na ceste, 7. Pokušenie na ceste týmto svetom, 8, Cieľ cesty- večnosť, nebo.

Po prednáškach bol čas na otázky na prednášateľov. Prvý sa prihlásil br. biskup VD Midriak, ktorý prechádzal týmto krajom a tak sa zastavil aj v Sl. Ľupči, aby nás pozdravil. Jeho príhovor bol vecný a povzbudzujúci.

Popoludní o 14,00 hodine vytvorili sa opäť tri pracovné skupiny, aby pokračovali v diskusii o troch prednáškach, kládli otázky prednášajúcim a navrhovali riešenia. Keď sa opäť spojili v kostole, za každú skupinu referenti zverejnili obsah diskusie, poťažne návrhy do uznesenia.

Po večeri o 19,00 hod. boli v kostole misijné služby Božie na ktorých mládež vydávala svedectvo o svojej viere a práci v zbore. Sestra Melišková, učiteľka v.v. z Drážoviec, rodáčka zo Sl. Ľupče, vydala mocné svedectvo o tom, ako sa obrátila k Bohu a prešla od ateizmu k živej viere v Pána Ježiša Krista.

Kázňou slova Božieho slúžil br. J. Kolár, farár v Radvani na text 2K 2,15-16 o vôni Kristovej pri kresťanoch. Mal nezvyčajný úvod keď ukázal rôzne voňavky, ktoré ponúka reklama a mladí ľudia chcú všetko vyskúšať. Najlepšie vonia Kristov charakter a keď sa nám ponúka, prijmime Ho. Pre túto názornosť iste si poslucháči zapamätali aj obsah kázne. Po skončení služieb Božích bol ešte čas na osobné otázky a rozhovory. Autobus odviezol na internát tých, ktorí v ňom boli ubytovaní a ráno ich zase priviezol späť.

Služby Božie v nedeľu 24.8. začali o 9,15 hod. v kostole. Na týchto službách Božích účinkoval spojený spevokol z Radvane, Hronseku a Ľupče, dirigovala sestra E. Faklová. Kázňou slova Božieho podľa programu mal poslúžiť br. biskup ZD I. Osuský, nakoľko musel odcestovať, narýchlo sme hľadali náhradu a našli sme br. Hroboňa v Martine, ktorý sa mohol uvoľniť a prísť poslúžiť. Kázal na G 6,2 o nesení bremena iných v príhovorných modlitbách. V rámci služieb Božích sa prihovoril k prítomným vedúci MoS br. Hreško, poďakoval sa hosťujúcemu zboru za kvalitne zorganizovanú konferenciu, za obetavosť pri občerstvení a iných službách. Nech všetko, čo sa tu udialo, poslúži k oslave mena Božieho a k duchovnej obnove zboru, cirkvi i národa.

U Z N E S E N I E

z VIII. konferencie Modlitebného spoločenstva ECAV, ktorá sa konala v dňoch 22.-24. 8. 1997 v Slovenskej Ľupči.

1.) Na prvom mieste vyslovujeme vďaku Pánu Bohu, že z Jeho milosti sme sa smeli stretnúť na tejto konferencii, a ďakujeme aj cirkevnému zboru v Slovenskej Ľupči za pozvanie, organizačné zabezpečenie, ubytovanie, stravovanie, prípravu misijného programu, zvlášť predsedníctvu zboru a sestre E. Balážovej, ktorá ochotne niesla najväčšie bremeno starostí o prípravu a hladký priebeh konferencie, mohla tak poslúžiť z milosti Božej.

2.) Schvaľujeme plán činnosti MoS na ďalšie obdobie, menovite:

a.)Podnecovať duchovný a modlitebný život cirkvi vydávaním rôznych misijných materiálov, aj osobnými rozhovormi a svedectvami.

b.) Naďalej vydávať štvrťročne Spravodaj.

c.) Vydať Heslá a Tesnou bránou pre rok 1998 a prispieť na toto vydanie z pokladne 13.000 Sk.

d.) Podporovať misiu modlitbami i finančne.

e.) Pripraviť týždenné modlitebno-rekreačné pobyty ako novú aktivitu.

f.) Naďalej vo forme členského podporovať MoS.

g.) Usilovať o vytváranie skupiniek po cirkevných zboroch.

h.) Naďalej usilovať o kontakty a spoluprácu so zahraničím.

3.) Obraciame sa na cirkevné zbory s prosbou o pozvanie na 9.konferenciu v roku 1998, najradšej na juhu Slovenska v posledný víkend augusta.

4.) Naďalej sa chceme modliť za dvoch misionárov z našej cirkvi.

5.) Z pokladne MoS poskytneme podporu časopisu Cestou svetla 5.000.- Sk a na stavbu mládežnického centra vo Veľkom Slávkove 5.000.- Sk. Vyzývame členov, aby aj osobne podporili túto stavbu, kde by sme v budúcnosti chceli konať svoje konferencie.

6.) V spolupráci s autorkou a košickým cirkevným zborom budeme usilovať o vydanie básni sestry Kušnírovej.

7.) Konferencia berie na vedomie správu vedúceho, ako aj správu o hospodárení bez výhrad.

8.) Vyzývame vedenie cirkvi, aby protestovalo v Slovenskej televízii a ďalších masmédiách proti filmom a programom, ktoré šíria a podporujú násilie a pornografiu, čo zhubne vplýva na mládež. Je našou povinnosťou chrániť mládež, lebo je bezbranná a zraniteľná.

9.) Konferencia vyslovuje spokojnosť a vďačnosť za prednesené referáty a svedectvá. Ďakuje všetkým slúžiacim.

V Slovenskej Ľupči 23.8.1997.

IX. K O N F E R E N C I A

Deviata konferencia MoS ECAV sa konala v Bratislave 21.-23. augusta 1998 v kostole

na Legionárskej ulici a v zborových miestnostiach. Vedúcim farárom bol br. Ján Hroboň.

Organizačný výbor tvorili: za MoS : Hreško, Grexa, Petričová, za GBÚ Horínková,

za cirkevný zbor: J. Hroboň, Fidlerová, Šolc, Švarc, Budajová, Kurucová, Mažarzová, Červenková,

za DM: Kováč J.

Hlavná téma: S l o b o d a v K r i s t u.

Pod témy a prednášatelia: 1.) V y s l o b o d e n i e t v o j h o d u c h a D u c h o m

K r i s t o v ý m, br. Milan Horínek, farár v Bratislave- Prievoze.

2.) S l o b o d a „od čoho“ a s l o b o d a “ k čomu“ ? Doc. Dr. Ján Grešo, EBF UK a farár v Bratislave.

Kazateľmi na misiných službách Božích boli: V sobotu br. Dušan German, senior Rimavského seniorátu a farár v Klenovci. V nedeľu ThDr. Július Filo ml. generálny biskup ECAV.

Z Á Z N A M

z konferencie urobil br. tajomník J. Grexa.

1.) Úvodnú pobožnosť o 14.00 hod. vykonala sestra D. Horínková, ev. farárka a tajomníčka GBÚ.

Za základ výkladu Písma použila 1Kráľ 8,52 a L 11,9 Heslá dňa. Tak ako kráľ Šalamún prosí, aby oči Hospodinové boli otvorené k jeho úpenlivým prosbám, tak potrebujeme pokorne stať pred Hospodinom vo svojich modlitbách. Povzbudením sú pre nás aj slová Pána Ježiša, aby sme prosili, klopali, hľadali a to čo je v zhode s Jeho vôľou aj dostaneme.- V modlitebnej časti dobrovoľní modlitebnici pristupovali k mikrofónu, aby ich ostatní dobre rozumeli.

2.) Konferenciu otvoril a prítomných privítal vedúci MoS, podal organizačné pokyny a nasledovalo obvyklé hromadné predstavenie sa podľa seniorátov. Tento ráz najväčšia účasť bola z Bratislavského seniorátu, čo je prirodzené, keďže konferencia je v ich meste. Potom nasledovali pozdravy: Za Bratislavský seniorát pozdravil br. senior Miroslav Jäger, farár vo Vrbovom, za domáci cirkevný zbor br. farár Boris Mišina. Informácie o bratislavskom cirkevnom zbore podal br. kurátor J.Kerekréty . V evidencii majú 4.000 členov, podľa sčítania obyvateľstva r.1991 má ich byť 12.000, ale v skutočnosti sa odhaduje až na 30.000 evanjelikov v hlavnom meste Slovenska. Pripomenul ešte, že v sobotu po misijných službách Božích bude rozhovor br. gen. biskupa s účastníkmi konferencie o programe obnovy cirkvi pre budúci rok. Sme teda pozvaní k tomuto rozhovoru. Za MS MoS pozdravila a privítala prítomných sestra Mažaryová, manželka zosnulého farára.

3.) Po prestávke o 16,00 hod. výročnú správu podal vedúci MoS br. Hreško, farár v Pohronskom Ruskove. Okrem obvyklých činnosti MoS, ako nóvum predstavil B i b l i c k o – r e k r e a č n ý t ý ž d e ň v Batizovciach 16.-21. marca 1998. Zúčastnilo sa ho 40 členov z celého Slovenska. Organizátori: E. Hrešková, ev.farárka v.v. z Košíc, br.farár J. Matis. Ubytovanie bolo v stredisku v Gerlachove a v Batizovciach, čiastočne aj v súkromných domoch. Téma týždňa: UTRPENIE. Okrem ranných a večerných pobožnosti, každý deň bola jedna prednáška a rozhovory o nej. Premietnuté boli tri filmy: Schalom Izrael, Joni, Corie ten Boom. Dobrý ohlas na tento pobyt podnietil vedenie MoS aby aj v budúcom roku bol zorganizovaný takýto týždeň. Ak Pán dovolí, bude to v Herľanoch v dňoch 8.-12 marca 1999. Kapacita ubytovania je 100 osôb. Bližšie informácie budú uvedené v najbližšom čísle Spravodaja MoS.

V rámci tejto správy pre neprítomnosť pokladníka br. Čatloša, odznela aj správa o hospodárení, z ktorej tu uvádzame konečný stav ku dňu konferencie: Príjem……58.031,39 Sk

Výdaj……56.648,80 “ Zostatok….1.382,59 “ .

Nakoľko br. Čatloš napísal, že súčasne sa vzdáva svojej funkcie, na tomto mieste srdečne mu ďakujeme za jeho dlhoročnú zodpovednú službu a je našou povinnosťou na tejto konferencii zvoliť nového pokladníka.

4.) Voľby na ďalšie dvojročné obdobie. Predseda volebnej komisie br. Jäger predložil pripravenú kandidátku a keďže nebol iný návrh dal hlasovať o týchto osobách, osobitne na vedúceho. Jednomyseľne bol zvolený br. M.Hreško, ev.farár v Pohronskom Ruskove. Ďalší členovia výboru boli volení spoločne aklamáciou: zástupca vedúceho sestra J. Petričová, tajomníčka BÚ VD v Prešove, bytom v Mokroluhu, tajomník br. Jozef Grexa, ev. farár v Ľubietovej, za pokladníčku sestra Edita Jägerová, manželka farára-seniora, Vrbové, za referenta pre styk so zahraničím br. R. Záhumenský, ev. farár vo Vrútkach , za revízorov účtov br. Ing. Miroslav Trúsik a sestra Anna Malovcová, obidvaja z Nového Mesta nad Váhom.

5. Biblická práca v skupinách. Biblický text: Mk 5,1-20. Posadnutý zlým duchom v kraji Gerazenov, Pán Ježiš ho uzdravil. Účastníci konferencie boli rozdelení do troch skupín: 1.) skupina bola v kostole, viedol ju br. J. Kerekréty s manželkou, 2.) v zborovej sieni, viedol ju br. J. Valenta, a 3.) v ďalšej miestnosti, ktorú viedol br. Slavo Blatnický. Diskusia v skupinách skončila modlitbami. Takto sa uzavrel prvý deň po ktorom už unavení poslucháči sa rozišli. Tí, ktorí boli prihlásení na ubytovanie v neďalekom internáte, odišli tam, niektorí do rodín.

6. Sobota 22.8.1998. Podľa programu ráno o 8,00 hod. začala pobožnosť, v rámci ktorej bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej. Br. farár Boris Mišina mal príhovor na základe Mt 22,1-14 – Podobenstvo o svadbe kráľovského syna. Všetko je pripravené, Boh čaká na našu odpoveď. Ako odpovieme? Čo je pre nás prednejšie? Najprv je treba hľadať Božie kráľovstvo! – Pri distribucii asistovala sestra Horínková a br. Grexa.

7.) Po občerstvení o 10,00 hod. nasledovala prvá prednáška br. farára Horínka na tému: Vyslobodenie tvojho ducha Duchom Kristovým. Bola to úvaha a myšlienky podané obrazným spôsobom. Po nej bola podnetná diskusia. Druhú prednášku predniesol br. J. Grešo, docent EBF UK a farár v Bratislave na tému: Sloboda “ od čoho“ a sloboda „k čomu„? Aj po tejto prednáške bola možnosť kladenia otázok a diskusie. Obidve prednášky sú v archíve MoS.

8.) Podľa programu obedňajšia prestávka bola od 12,15 do 14,00 hod. Stravovanie pre prihlásených bolo zaistené v neďalekej jedálni HYDROCONSULTU. Po obede sa opäť vytvorili 3 pracovné skupiny na ktorých sa podrobnejšie prebrali prednášky a niektoré otázky ďalšej činnosti jednotlivcov a skupín. Za každú pracovnú skupinu o 16,00 hod. na spoločnom stretnutí, referoval niekto o výsledkoch a návrhoch. Napokon bolo zostavené, prediskutované a prijaté uznesene 9. konferencie, ktoré je uverejnené na inom mieste.

9.) Večerné misijné služby Božie začali o 19,00 hod. v kostole na Legionárskej ulici, na ktorých slovo Božie G 5,13 zvestoval br. D. German, farár v Klenovci a senior Rimavského seniorátu. Do programu prispela mládež a spevokol, svedectvo o práci EVS podala jeho riaditeľka sestra V. Fronková, osobným svedectvo o svojom obrátení k Pánovi povedala sestra Holešová.

10.) Ohlásený rozhovor s br. gen. biskupom Filom o duchovnej obnove cirkvi , po skončení služieb Božích trval do neskorých večerných hodín a vyznel aj ako osobné povzbudenie k práci na vinici Pánovej.

11. Nedeľa 23.8.1998. Misijné služby Božie sa začal o 9,3O hod. na ktorých kázal br. gen. biskup Dr. Július Filo na text Mt 2l,28-32 o dvoch synoch. Vôľa Otca nebeského je, aby všetci ľudia bol spasení a k poznaniu pravdy prišli. Potrebuje toto oznamovať ľuďom cez svojich poslov. Je treba dať sa nadchnúť Duchom Svätým pre túto službu a nezostať len pri „áno idem“ a nekonať.- V rámci týchto služieb Božích sa prihovoril prítomným aj vedúci MoS br. Hreško. Poďakoval sa cirkevnému zboru za pozvanie našej konferencie a za dobré organizačné zabezpečenie jej priebehu.

U Z N E S E N I E

z IX. konferencie MoS ECAV, ktorá sa konala v dňoch 21.-23.8.1998 v B r a t i s l a v e.

1.) Ďakujeme Pánu Bohu, že z Jeho milosti sme sa tu mohli stretnúť. Ďakujeme cirkevnému zboru, že nás pozval do svojho stredu a organizačne zabezpečil ubytovanie, stravovane, občerstvenie, príspevky do programu na službách Božích, zvlášť predsedníctvu zboru a sestre Júlii Fidlerovej a jej spoluorganizátorom za obetavú službu.

2.) Schvaľujeme plán činnosti na ďalšie obdobie, menovite:

a.) Ďalej podnecovať modlitebný život v cirkvi, v jednotlivých zboroch.

b.) Pokračovať vo vydávaní štvrťročne Spravodaj MoS.

c.) Vydať Heslá a Tesnou bránou na rok 1999 a prispieť na vydanie sumu 13.000 Sk.

d.) Podporovať misiu modlitbami i finančne.

e.) Pripraviť týždenný bblicko-rekreačný pobyt pre záujemcov v Herľanoch v budúcom roku.

f.) Naďalej vo forme členského prispievať do pokladne MoS.

g.) Získavať nových členov, v zboroch kde je to možné vytvárať modlitebné skupinky a takto pestovať živé spoločenstvo veriacich.

h.) So zahraničím aj naďalej nadväzovať kontakty.

i.) Vydať leták na pomoc rodičom a starým rodičom pri výchove detí a mládeže.

3.) Obrátiť sa na cirkevný zbor v Liptovskom Hrádku a poprosiť o pozvanie na jubilejnú 10.konferenciu MoS 27.-29.8.1999. Zodpovedný br. Hreško.

4.) Naďalej sa chceme modliť za dvoch misionárov z našej cirkvi, pre vnútornú a zahraničnú misiu.

5.) Z pokladne MoS poskytneme podporu časopisu Cestou svetla 5.000 Sk , na stavbu mládežníckeho centra vo Veľkom Slávkove tiež 5.000 Sk a na podporu misie v Etiópii tiež 5.000.- Sk. Zodpovedná sestra Jägerová.

6.) V spolupráci s autorkou a cirkevným zborom v Košiciach budeme sa usilovať vydať básne sestry D. Kušnírovej.

7.) Konferencia berie na vedomie správu vedúceho, pokladníka o hospodárení a revíznu správu bez výhrad.

8.) Vyzývame vedenie našej cirkvi, aby v roku 1999 venovalo zvýšenú pozornosť misijným programom, ktoré pomáhajú ľuďom závislým na alkohole, drogách a iných prostriedkoch.

9.) Konferencia vyslovuje spokojnosť a vďačnosť za prednesené referáty a svedectvá. Ďakuje všetkým, ktorí akokoľvek slúžili počas konferencie.

Z h o d n o t e n i e v e d ú c e h o MoS.

Som naozaj vďačný Pánu Bohu, že 9.konferencia MoS bola v Bratislave, v hlavnom meste republiky a v najväčšom evanjelickom cirkevnom zbore. Prajeme s, aby tento zbor udával liniu duchovného života celej našej cirkvi aj cez mládež, ktorá tam študuje a to, čo je dobré prenáša do svojich zborov po celom Slovensku. Ak sme niečím prispeli pre duchovnú obnovu v tomto výbore svojou koherenciou, Bohu vďaka! Organizátor v Bratislave našli medzi sebou veľa ochotných spolupracovníkov a štedrých darcov. Sestra Fidlerová predložila vyúčtovanie príjmov a výdavkov na konferencii. Príjmov bolo 80.000 .- Sk a výdavkov 68.152.- Sk. Medzi darcov patrí aj cirkevný zbor v Bratislave s 10.000.-Sk začo sme veľmi povďační. Zvyšok rozdelili nasledovne: Detská misia 2.000.- Etipia 2.000.- Tlakomer 2.600. Sk, na účet MoS 6.228 .- Sk. Tlakomer je digitálny, určený pre potreby konferencii, poťažne iné stretnutia MoS, napr. Herľany, ak je potrebné poskytnúť prvú pomoc.

J U B I L E J N Á X. K O N F E R E N C I A

Táto konferencia sa konala na tom istom mieste ako prvá – zakladajúca, v Liptovskom Hrádku 27.-29.8.1999. Hrádok je dcérocirkvou Liptoskej Porúbky. Kaplánom tam v tom čase bol br. Zd. Zacher, administrátorom br.Vl. Ferenčík, farár v Dovalove a senior Liptovsko-oravského seniorátu, zborovým dozorcom JUDr. Ivan Šenšel. Konferencia prebiehala v kostole v L. Hrádku, skupinky aj na Mestskom úrade. Ubytovanie a stravovanie v internáte Lesníckej školy. Občerstvenie pripravili domáci.

Hlavná téma: V K r i s t u n o v é s t v o r e n i e

Pod témy a prednášatelia: 1.) V Kristu nové stvorenie Hľadá najprv Božie kráľovstvo- sestra Magda Forgáčová, ev.farárka v Dun. Strede.

2.) V láske slúžiť ako muž a žena,- br. Ondrej Koč, st.ev.farár v.v. Važec.

Z Á Z N A M

z konferencie urobil tajomník MoS br. J. Grexa.

Prítomní z výboru: Vedúci M. Hreško, zástupca J. Petričová, tajomník J. Grexa, pokladníčka Ed. Jägerová, Referent pre zahraničie R. Záhumenský.

Ako hosť br. Ing. Ondrej Garaj, riaditeľ JPK v Leviciach.

Registrovaní účastníci 151 , účastníci zo zboru a okolia.

Piatok 27.8.1999.

1.) Do 14.hod. registrácia vo vestibule kostola. O 14,00 hod. začali služby Božie. Liturgoval br. Zd. Zacher a kázal br. senior Vladimír Ferenčík na text 2K 5,17. Modlitebnú chvíľu po kázni viedla sestra Petričová, ona moderovala aj ďalší program v tento deň.

2.) Konferenciu oficiálne otvoril vedúci slovom Písma Zj 21,5-6. Privítal a pozdravil prítomných. Jeho príhovor je pripojený k zápisu v archíve. Za miestny zbor privítal prítomných br. kaplán Zd. Zacher, ako aj mládežnícka skupina piesňami. Br. Ivan Plachtinský podal organizačné inštrukcie.

3.) Predstavenie sa prítomných podľa seniorátov, potom nasledovali referáty: vedúceho, tajomníka, referenta pre Zahraničie, pokladníčky, správa revíznej komisie. Podstatné z týchto referátov uvádzame: Vedúci informoval prítomných pri jubilejnej konferencii, kde všade v uplynulých rokoch sme sa stretávali, Tesnou bránou pre tento rok bolo vydané 7000 ks, pripravený je rukopis tejto pomôcky pre štúdium Biblie na rok 2000. Ordinovaných máme okolo 80 členov, ale ich účasť na stretnutiach a konferenciách sa nezlepšila, privítali by sme väčší záujem o MoS aj našej mládeže. V budúcom roku bude voľba funkcionárov na ďalšie obdobie, preto je treba podávať návrhy na nové osoby, ktoré prevezmú vedenie a ich srdce bude horieť pre MoS. V septembri na CEF v Žiline MoS bude mať svoj stánok na propagáciu a miestnosť pre modlitebné stíšenia, kde zabezpečíme službu našich členov.

Zo správy tajomníka vyberáme: Od poslednej konferencie pridalo sa k členstvu 42 ľudí, zomrelo 11 a odhlásilo sa 29, ku dňu konferencie je 611 členov MoS ECAV.

Zo správy referenta pre zahraničie: Máme spojenie s Modlitebným bratstvom farárov v Nemecku, kde nás každý rok pozývajú na ich výročné konferencie, toho roku to bolo v Dassel, kde je diakonické centrum zaradené aj pre takéto stretnutia. Nemci dosiaľ uhrádzali nám cestu a pobyt, ale aj im ubúda financií a preto v budúcnosti budeme obmedzení vo vycestovaní do zahraničia.

Zo správy pokladníčky: Príjmy spolu v minulom období 73.376,89 Sk, výdavky 66.963.- Sk, zostáva spolu 6.413,89 Sk . Revízna správa tieto údaje potvrdila. Pokladníčka predložila prehľadný zoznam o tom, ako niektorí členovia neprispievajú do pokladne a je treba riešiť takéto prípady. Tiež treba premýšľať nad lacnejším Spravodajom, lebo výdavky naň sú veľké.

4.) Po večeri boli účastníci rozdelení do troch skupín k biblickému štúdiu. 1.) skupina bola v kostole, vedú manželia Jägerovi, 2.) v zborovej sieni, vedú Záhumenský a Petričová, 3.) na Mestskom úrade, vedú J. Kováč a sestra Fidlerová. V skupina bol ukončený deň modlitbami.

5.) Sobota 28.8.1999

O 8.00 hod. začali služby Božie s Večerou Pánovou. Liturgickú časť mal br. Jäger, kázeň sestra Hrešková na text: 1Pt 2,9, pri prisluhovaní vypomáhal aj br. Hreško.

6.) Po občerstvení o 10,00 hod. nasledovali spomínané referáty sestry Forgáčovej a br. O. Koča st. Program moderoval br. Grexa, ktorý prednášku sestry Forgáčovej uviedol spomienkou na jej manžela, ktorý len nedávno v mladom veku po ťažkej chorobe zomrel. Napriek tomu túto prednášku predniesla čerstvým duchom a v dobrom štýle. Brat Koč vo svojom referáte sa venoval výchove deti v rodine, kde rodičia majú viesť svoje detí ku viere v Pána Ježiša Krista. Rozprava k obidvom prednáškam bola popoludni o 14.00 hod. v troch skupinách a potom o 16,00 hod. v spoločnom zhromaždení odzneli referáty z jednotlivých skupín. Za 1. skupinu referoval br. Petrič, za 2.. sestra Hrešková, za 3. sestra Balážová.

7.) Pracovná časť konferencia bola ukončená prijatím uznesenia, ktoré je pripojené k týmto materiálom.

8.) O 19,00 hod. v kostole boli misijné služby Božie na ktorých liturgoval a kázal br. Ján Velebír ml. farár vo Východnej. Do programu prispela mládež z Dolného Kubína, z Východnej a z miestneho zboru a to hudbou, spevom a svedetvami o svojom duchovnom živote. Celková účasť na týchto službách Božích asi 180 ľudí. Po nich boli možné vzájomné rozhovory.

9.) Nedeľné misijné služby Božie boli v Liptovskej Porúbke so začiatkom o 9,00 hod. Prítomných a zvlášť dôstojného brata biskupa Midriaka s manželkou privítal zb. dozorca JUDr. Ivan Šenšel. Predspev začal br. biskup a potom v litugii pokračovali: br. Zacher br. Hreško a sestra Hrešková. Kázeň br. biskupa bola založená na F 1,3-11. Téma: Radostná modlitba ap. Pavla 1. za tých, ktorých nosí v srdci, 2. aj v putách, 3. o to najhlavnejšie, 4. v presvedčení vyslyšania. – Prihovoril sa br. Hreško, poďakoval zboru za prijatie konferencie a dobrú organizačnú prácu počas nej. Sestra Dudášová z Prešova, vdova po manželovi farárovi Ľudovi, spomínala na pobyt v Porúbke počas SNP keď do Janoškovho domu bol SEM presťahovaný z Bratislavy.

U Z N E S E N I E

1.) Vyslovujeme predovšetkým Pánu Bohu vďaku, že z Jeho milosti sme sa smeli stretnúť v Liptovskom Hrádku na 10. jubilejnej konferencii. Ďakujeme aj cirkevnému zboru, že nás znova pozval na miesto, kde sa konala aj prvá zakladajúca konferencia pred 10. rokmi. Ďakujeme organizačnému tímu, na čele s br. I.Plachtinským, za zabezpečenie ubytovania, stravy, občerstvenia, ozvučenia a ďalších potrebných veci pre hladký priebeh konferencie.

2.) Schvaľujeme:

a.) Naďalej vydávať štvrťročne Spravodaj MoS u br. Liptáka v Kežmarku. Prosíme členov, aby ho obohacovali svojimi príspevkami, svedectvami o svojom modlitebnom živote.

b.) Vydať Heslá a Tesnou bránou na r. 2000 a prispieť na vydanie z pokladne MoS 13.000 Sk.

c.) Podporovať misiu modlitbami, i finančne, zvlášť ďalej sa modliť za dvoch misionárov z našej cirkvi, jedného pre vnútornú a druhého pre zahraničnú misiu.

d.) Dobrovoľnými členskými príspevkami podporovať činnosť MoS.

e.) Ako v minulé roky aj pre budúci rok pripraviť Biblicko-rekreačný pobyt v Herľanoch.

f.) Na budúcej výročnej konferencii doriešiť vydávanie Spravodaja hospodárnejšie, ale aj zvýšením príspevku členov na jeho vydávanie.

g.) Na vydávanie časopisu Cestou svetla opäť poslať podporu 5000 Sk.

h.) Na CEF v Žiline zabezpečiť prezentáciu MoS, modlitebnú stráž, ponuku letákov a inej literatúry.

i.) Venovať viac pozornosti modlitbám za vedenie cirkvi, aby v budúcich voľbách nám Pán Boh daroval úprimných , verných a dobre duchovne vystrojených ľudí pre službu.

j.) Konferenciu MoS organizovať koncom augusta ako doteraz. Tému vyberať z tých tém, ktoré navrhovali diskusné skupiny.

k.) Odporúčame zaviesť, kde je to možné, modlitebné stíšenia pred Bohoslužbami, alebo aj po nich a členovia MoS by mali byť pritom.

Z h o d n o t e n i e X. k o n f e r e n c i e v e d ú c i m MoS

Prípravný výbor sa zišiel v L. Porúbke na fare 6.februára 1999. Navrhol program, témy, kazateľov, prednášateľov, ubytovanie, stravovanie, miestnosti rokovania a služieb Božích. Tu bola br. Čatlošom odovzdaná pokladňa sestre Jägerovej, ktorá bola zvolená na minulej konferencii.

Čo sa týka programu a priebehu konferencie, všetko prebehlo k všeobecnej spokojnosti zúčastnených. Kazatelia i prednášajúci vzali zodpovedne svoje úlohy a to najlepšie, čo im bolo od Pána dané, odovzdali poslucháčom. Na dobrej úrovni bolo vystúpenie spevokolu, mládeže a zvlášť hudobnej skupiny z Dolného Kubína v sobotu večer. Mal som taký dojem zo skupín pri biblickom štúdiu a pri diskusii o obsahu prednášok, že nebol v nich duchovný oheň. Uvažujme, ako lepšie a zmysluplnejšie využijeme čas na našich konferenciách. Aj keby bolo treba viac voľna na rozhovory, konferencia nie je rekreácia. Na toto dobre slúžia Herľany.

Sme vďační nášmu Pánovi za doterajších 10 konferencii MoS a sme presvedčení, že aj zbory v ktorých sa konali mali z toho požehnanie. Duchovná obnova všade, aj u nás, začína spoločnými modlitbami.

XI. K O N F E R E N CI A

Táto konferenca sa konala vo Z V O L E N E 25.-27.augusta r. 2000 v kostole a ďalšich zborových priestoroch. Ubytovanie vo vysokoškolskom internáte aj strava za prijateľné ceny. Farárom tu bol br. Ján Podlesný a zborovýmdozorcom Dušan Hanka.

Hlavná téma: I d e o ž i v o t

Z Á Z N A M

z konferencie urobil tajomník br. Jozef Grexa

Prítomní: Z výboru vedúci M. Hreško, tajomník J. Grexa, neprítomní z výboru: J. Petričová pre nemoc, ref. pre zahraničie R. Záhumenský a pokladnička sestra Ed. Jägerová. V piatok bolo zaregistrovaných 82 účastníkov, na druhý deň na prednáškach bolo 182 účastníkov.

Prednášatelia: MUDr. Milan Beňo zo Sliača a ThDr. Igor Kišš, prof. EBF UK v Bratislave.

Kazatelia: br.Ján Kecer, senior Zvolenského seniorátu a farár v Očovej, sestra Podlesná farárka vo Zvolene, br. M. Hreško ev,farár v.v. z Košíc a biskup ZD ECAV Ivan Osuský zo Zvolena.

Piatok 25.8. 2000.

1.) Služby Božie začali o 14,00 hod. v kostole. Liturgoval a kázal br. senior J Kecer na text L 6,42. Tento verš bol Heslom dňa a je z kontextu reči Pána Ježiša proti pokrytcom- farizejom. V rámci služieb Božích domáci br. farár Ján Podlesný privítal , pozdravil prítomných a informoval ich o niektorých organizačných záležitostiach. Po ňom konferenciu pozdravil aj seniorálny dozorca br. Mgr. Ján Fazekáš. Nasledovalo predstavovanie sa podľa seniorátov. Najpočetnejšie bol zastúpený Šarišsko-zsmplínsky seniorát, potom Košický, Bratislavský a Zvolenský.

2.) Po prestávke a občerstvení o 16,00 hod. nasledovala správa vedúceho MoS, Mgr.M.Hreško, ktorá v úvode mala myšlienky Sk 4,31 o zemetrasení miesta, kde boli zhromaždení učeníci a ďalší veriaci pri modlitbách za uväznených apoštolov Petra a Jána. Bola to Božia odpoveď na modlitby. Boh koná, odpovedá na modlitby. Vo svojej správe sa zaoberal plnením uznesenia minulej konferencie, výsledkom ankety, ktorú rozoslal 50 koordinátorom s otázkami o MoS. Vrátilo sa 30 odpovedí. Ďalej referoval o priebehu biblicko-rekreačného týždňa v Herľanoch a misijnej konferencii vo Svite, ktorú organizovalo EVS spolu s MoS, ďalej o Spravodaji, Tesnej bráne, letákoch, o zahraničných stykoch. Dôležitá bola personálna časť, nakoľko oznámil, že v ďalšom období nebude kandidovať na post vedúceho. Taktiež nebude kandidovať aj br. Záhumenský na referenta pre zahraničie.

O stave členstva a plánoch do budúcnosti hovoril br. Grexa. Tieto návrhy sú zahrnuté v uznesení.

Sestra pokladníčka Jägerová nebola prítomná v prvý deň a preto jej správu prečítal br. Hreško. Z nej vyberáme: Najväčším príjmom sú členské príspevky 62.349.- Sk, najväčší výdavok je za Spravodaj 44.062,80 Sk. Je treba zvážiť ako by bolo možné mať lacnejší Spravodaj. Stav našich financií ku dňu konferencie je: 9.013,69 Sk. Revíznu správu o hospodárení podal br. Ing. Miroslav Trúsik. Odporúča udeliť absolutórium s poďakovaním sestre pokladníčke.

3. Voľba nového výboru MoS. Predsedom volebnej komisie bol br. farár Podlesný. Br. Hreško rezignoval na funkciu vedúceho a nenašiel ochotného nástupcu, aj keď oslovil viacerých farárov. Chvíľu sa zdalo, že MoS zostane bez vedúceho. Napokon dočasne prijal túto funkciu br. Grexa. Brat Podlesný predložil prítomným túto kandidátku: Vedúci br. Jozef Grexa, doterajší tajomník, zástupca vedúceho zostáva sestra Petričová, tajomník br. Ing. Mikuláš Lipták, referent pre styky so zahraničím br. Ján Velebír ml., pokladníčkou zostáva sestra Jägerová a revízormi br. Ing. Trúsik a sestra Anna Malovcová. Počas voľby bolo prítomných 89 členov, všetci jednomyseľne hlasovali za navrhnutých kandidátov. Viacerí prejavili ľútosť nad tým, že sa br. Hreško vzdal, prehovárali ho aby ešte kandidoval, vyjadrili spokojnosť s jeho prácou aj spontánnym potleskom, ale on trval na svojom slove. V závere druhého dňa mu sestry kyticou poďakovali za službu a popriali milosť Božiu v ďalšom živote. Brat Hreško bol dôležitou osobou pri zakladaní MoS v r. 1990 a potom ako vedúci za 11 rokov v MoS. Dnes je MoS vyprofilované ako vnútromisjné hnutie, zbožnosť a modlitebný život podnecujúce medzi ordinovanými i neordinovanými členmi cirkvi. Všetci sme vďační Pánu Bohu za to, že nám daroval v tejto dobe br. Hrešku, ďakujeme , že zverené hrivny využil aj v MoS.

4.) Biblická práca v troch skupinách nasledovala po večeri o 19,00 hod. na tému: Kniha života v Písme Svätom. Prípravku pre vedúcich vypracovala Mgr. Sidónia Horňanová, farárka v Modre- Kráľovej. Všetky skupiny intenzívne pracovali do 21.00 hod. Téma bola veľmi aktuálna. Viedli ich: Senior Mgr. Ján Kecer, Hrešková-Trúsik, Hreško-Malátová. Modlitbami v skupinách bol ukončený prvý deň konferencie.

Sobota 26.8.2000

5.) Služby Božie s Večerou Pánovou začali o 8,00 hod. v kostole. Liturgickú časť mal br. Podlesný, kázeň jeho manželka A. Podlesná na text Mt 26,26-29- slová ustanovenia tejto sviatosti. Prisluhovali obidvaja, pristúpilo 148 hodovníkov. Po skončení nasledovali zborom pripravené raňajky, nakoľko pred Večerou Pánovou v internáte neboli objednané, so súhlasom účastníkov.

6.) Prednášky začali o 10,00 hod.

Prednášku: Ž i v o t j e B o ž í d a r , vypracoval a predniesol MUDr. Milan Beňo , druhú

“ K r i s t u s n á š ž i v o t, “ “ ThDr. Igor Kišš.

Obidve prenášky boli veľmi podnetné a ku obidvom bola rozpráva. Na otázky odpovedali prednášatelia. Záujemci o prednášky si ich mohli objednať a cirkevný zbor ich zdarma rozmnožil a rozdal.

7.) Po obedňajšej prestávke o 15,00 hod. nasledovali tri semináre na rôznych miestach v zborovom areáli mimo kostola, kde boli v tom čase sobáše. 1. seminár na tému: Cirkev, viedol br. Kišš, úvod spracoval br. Podlesný, 2. seminár viedol br. Grexa na tému: Význam MoS pre jednotlivcov a pre cirkev. 3. seminár viedol br. Hreško namiesto neprítomného br. Záhumenského, ktorý vypracoval tému: Božie detí sú vo svete, ale nie sú zo sveta. Po večeri o 18,30 hod. bolo spoločné zhromaždenie na ktorom odzneli krátke referáty zo seminárov a po nich br. tajomník prečítal uznesenie, ktoré bolo prijaté.

8.) Misijné služby Božie v kostole začali o 19,30 hod. na ktorých liturgoval a kázal br. M. Hreško na text: 1M 19,17. Z tohto textu bola vybraná hlavná téma konferencie. Lótovi povedali anjeli, aby utekal zo Sodomy lebo ide o jeho život a život rodiny. Aj nám ide o večný život a preto sa musíme oddeliť od sveta, aj keď sme ešte na svete. Do programu večera prispel dvoma piesňami domáci spevokol a vystúpili aj detí z Domova v Ľubietovej pod vedením svojich náhradných rodičov. Týmto programom sa skončil druhý deň našej konferencie.

Nedeľa 27.8.2000.

9. Misijné služby Božie sa začali o 9,00 hod. Kázal Mgr. Ivan Osuský, biskup ZD ECAV so sídlom vo Zvolene na text Oz 2,16-17. Bol to primeraný text, výzva k pokániu poslucháčov a cirkvi aj preto, že bola X. nedeľa po Trojici, pamiatka skazy Jeruzalema v r. 70. po Kr. Účinkoval opäť domáci spevokol a prihovoril sa odstupujúci vedúci br. Hreško, poďakoval br. biskupovi za službu slovom a cirkevnému zboru za prijate tejto konferencie , zvlášť poďakoval organizačnému týmu v zbore za ochotu poslúžiť počas konferencie aj bohatým občerstvením.

U Z N E S E N I E

1.) Konferencia MoS ECAV vo Zvolene 25.-27.8 2000

ďakuje Pánu Bohu, že nám umožnil ju zorganizovať a zúčastniť sa na nej,

ďakuje cirkevnému zboru za všetko, čo pre nás pripravil a čím nám poslúžil,

ďakuje všetkým účinkujúcim a tým, ktorí rôznym spôsobom poslúžili.

2.) Prijíma bez pripomienok správu vedúceho, pokladníka a revízorov účtov.

3.) Konštatuje, že bolo zvolené nové vedenie na dva roky v tomto zložení:

Vedúci br. Jozef Grexa, farár v Teranoch

zástupca vedúceho sestra Jelka Petričová, tajomník BÚ VD ECAV v Prešove, bytom v Mokroluhu.

Tajomník Ing. Mikuláš Lipták bytom v Kežmarku,

pokladníčka sestra Edita Jägerová, manželka farára-seniora vo Vrbovom,

referent pre zahraničie br. Ján Velebír ml. farár vo Východnej,

revízori účtov: Ing. Miroslav Trúsik z Nového Mesta n/V. a sestra Malovcová A. tiež z NM.

4.) Schvaľuje príspevok na podporu časopsu Cestou svetla 5000 Sk.

5. Odporúča v záujme šetrenia, aby členské sa vyberalo osobne na oblastných stretnutiach, alebo na výročnej konferencii.

Spravodaj MoS aj naďalej vydávať štvrťročne a hľadať úsporné vydávanie.

6. Vedeniu ukladá uvádzať pri úvahách k sobotným modlitbám témy a predmety modlitieb. Ukladá vedeniu zvolávať pravidelne stretnutia koordinátorov,

osloviť vedenie cirkvi s návrhom, aby sa vo všetkých zboroch konali bohoslužby predpoludním aj v štátom neuznaných cirkevných sviatkoch a nie len večer. Naše kostoly by mali byť čo najviac otvorené aj cez týždeň, kde je to možné.

X I I. K O N F E R E N C I A

sa konala v Lučenci 24.-26. augusta 2001 v kostole a zborovej sieni. Farárom tam bol br. Ján Rajtók, zborovým dozorcom br. Milan Oravský MVDr

Hlavná téma: EVANJELIUM – DOBRÁ SPRÁVA DO NAŠÍCH DNÍ.

Z Á Z N A M

z konferencie urobil br. tajomník M. Lipták.

Piatok 24.8.01

1.) Porada koordinátorov začala o 10,00 hod. a trvala do 13,00 hod. Na tejto porade boli zdieľané skúsenosti z rôznych skupín, pozitívne i negatívne. Niekde sa členovia MoS stretávajú s neporozumením aj u svojich farárov. Je málo farárov čo sú členmi MoS, ale na stretnutia a na konferencie nechodia.

2.) Služby Božie v kostole sa začali o 14,00 hod. Liturgoval a kázal domáci brat farár Ján Rajtók na text Sk 2,42-47, známa správa o živote v cirkevnom zbore v Jeruzaleme. Po kázni privítal prítomných a oboznámil v krátkosti s históriou. Kedysi bol trojrečový, teraz je slovensko-maďarský, nie aj nemecky. Terajší kostol je postavený v r. 1784, veža pristavaná 1808.

3.) Informačnú správu o činnosti MoS za obdobie po 11.konferencii vo Zvolene, podal vedúci br. J.Grexa. V jej úvode uviedol text Písma 2Tim 1,1-10. Dobrou správou aj pre nás je, že Pán Ježiš premohol smrť a túto správu máme aj my niesť ďalej. Informoval o plnení uznesenia poslednej konferencie aj o tom, čo sa nepodarilo splniť, napr. zlacnieť vydávanie Spravodaja, alebo mať modlitebné krúžky v každom zbore. Poďakoval koordinátorom za dobrú spoluprácu. Nie je ťažké byť vedúcim, keď sú dobrí spolupracovníci.

4.)Správu podala aj pokladníčka o hospodárení od poslednej konferencie, z ktorej uvádzame:

Príjmy spolu 112.442,99 Sk, najviac z členských príspevkov 71.032,- Sk.

Výdavky spolu 66.071,20 Sk ,najviac za Spravodaj 52.168,70 Sk Zostatok v pokladni a na účte spolu: 46.371,79 Sk. Revíznu správu podal br. Ing. Trusík a v nej konštatoval, že pri kontrole nezistili žiadne nedostatky a navrhuje konferencii udeliť pokladníčke absolutórium.

5.) Správa tajomníka informovala o stave členstva . Ku dňu konferencie je 669 členov z toho okolo 74 je ordinovaných. Ďalej hovoril o Tesnej bráne v ktorej sú úvahy na biblické texty a nie len na Heslá dňa. Heslá sú uvádzané len v úvode. Kto by chcel mať aj Heslá, je možno objednať v Jednote bratskej v Čechách.

6.) Rozpráva ku správam: Sestra Hrešková hovorila o aktivite niektorých členiek MoS, ktoré sa zapojili do akcie misie na Nile. Plietli ručne svetríky pre malé detí v Afrike podľa vzorov ktoré dostali, doteraz vyše 200 ks. Akciu vede sestra Kočálková z Brna. Ďalej hovorila o potrebe podporovať modlitbami aj finančne našu misionárku D. Markovú vo Vladivostoku.

7.) Po večeri o 19,00 hod. bolo biblické štúdium textu J 4,1-42, príbeh ženy Samaritánky. Jedna skupina bola v kostole, druhá v škole a tretia v zborovom dome. V skupinách boli modlitby a ukončenie dňa. Ubytovanie bolo zaistené v internáte stavebného učilišťa, strava v hoteli Pelikán, ktorý nie je ďaleko od kostola.

Sobota 25.8.2001

8.) Ranná pobožnosť s Večerou Pánovou sa začala o 8,00 hod. Liturgoval a kázal br. Ján Velebír ml. z Východnej na základe Iz 10,20-21. „Zvýšok sa obráti „…Kresťania dnes sú tiež ako zvýšok vo svete, ale tento zvýšok má poslanie privesť k obráteniu tú druhú časť. Nepohrdajme malým začiatkom ktorý vidíme v duchovnej oblasti aj na Slovensku. Pri VP bolo 82 žien a 15 mužov, o niečo menej ako inde. Pri prisluhovaní pomáhal domáci br. Rajtók.

9.) Po prestávke a občerstvení o 10,00 hod.bola prvá prednáška na tému: EVANJELIUM – RADOSTNÁ ZVESŤ – SMUTNÍ POSLUCHÁČI ? ktorú predniesol br. Slavo Galo, farár vo Vranove a senor Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Evanjelium je trvalá radostná zvesť, je testament NZ. Istota spásy vedie k radosti, zbavuje strachu pred zahynutím. Milosťou sme spasení. Zacheus prijíma Pána Ježiša s radosťou, je zachránený. Smutní poslucháči? Zármutok podľa vôle Božej je správny, lebo je to zármutok pre hriech, vedie ku pokániu. Kázne majú obsahovať zákon aj evanjelium, obvinenie z hriechu aj zvesť o odpustení hriechu pre zásluhy Pána Ježiša.

10.) Druhú prednášku na tému: EVANJELIUM – OSLOVENÍ HO NESÚ ĎALEJ, predniesol br. Ľubo Badiar, zb. dozorca z Košíc. Cirkev, ktorá nesie evanjelium je cirkvou Ježiša Krista. Krásne sú nohy, ktoré nesú radostnú zvesť. Vo svojej prednáške naznačil, akým spôsobom v našich podmienkach môžme niesť evanjelium a začo máme bojovať na modlitbách.

11. Popoludní o 15,00 hod. boli tri semináre na troch miestach .

Prvý viedol br. Grexa na tému: Evanjelium radostná zvesť, druhý S. Galo: Prjatie evanjelia, tretí Ľ. Badiar: Nesenie evanjelia. O 16,30 hod. sa všetci zišli a vypočuli si referáty zo seminárov, ktoré možno zhrnúť do týchto bodov:- Ako prijíma staršia generácia v cirkvi prejavy viery mladých? – Pán Ježiš má byť v strede nášho života.- Nestačí len vyznávať „prijal som Pána Ježiša“, má to dokazovať nový život.- Okolie nás vníma cez naše životy, musíme prežiť osobne B. milosť a prítomnosť Pána Ježiša. Čo sme prijali odovzdávajme ďalej aj cez diakoniu, cez službu aj nemocným.

12.) Voľné návrhy: Br. Grexa hovoril, že v niektorých nemocniciach nie sú naši pacienti tak dobre zaopatrení ako katolíci. Sestra Kolárovská povedala, že sťažnosť nie je treba posielať cirkevnej vrchnosti, ale vybaviť to treba v konkrétnom cirkevnom zbore. Sestra z Krupiny hovorila, že u nich je to postarané tým, že dozorca, alebo iný presbyter občas zistí kto z evanjelikov je v nemocnici a či si praje duchovnú službu. Br. Hreško sa pripojil a povedal, že v Košiciach na oddelení geriatrie sú radové sestry na dôchodku a jedna má na starosti zisťovať u nových pacientov cirkevnú príslušnosť a potrebu spovede alebo VP. Evanjelikov nahlási na farský úrad a dohodne sa čas na prislúženie spovede a VP. Sestra Melišková z Drážoviec, rodáčka zo Sl. Ľupče sa pochvaľne vyjadrila o skupinke MoS, ktorá navštívila jej umierajúceho otca, modlili sa, čítali slovo B. a spievali duchovné piesne. Bolo to veľmi cenné a užitočné.

13.) Nasledovalo prijatie nových členov ktorých mená prečítal br. tajomník. Nikto nemal výhrady a tak boli uvedení do nášho spoločenstva.

U Z N E S E N I E

zapísal a prečítal br. tajomník.

1.) Konferencia ďakuje na prvom mieste Pánu Bohu, že nám umožnil konať túto konferenciu a zúčastniť sa na nej. Ďakuje domácemu cirkevnému zboru v Lučenci za všetko čo pripravili a poskytli účastníkom. Ďakuje všetkým organizátorom, účinkujúcim, kazateľom, prednášateľom.

2.) Prijíma správu vedúceho, pokladníčky, revízorov účtov, tajomníka a referenta pre zahraničie. Prijíma nových členov, ktorí sa od poslednej konferencie prihlásil.

3.) Schvaľuje príspevok z pokladne na časopis Cestou svetla 5000 Sk

4.) Odporúča naďalej štvrťročne vydávať Spravodaj MoS. Uverejňovať v každom druhom čísle Zásady MoS ECAV na Slovensku. Usporiadať aj v budúcom roku Biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch.

5.) Ukladá vedeniu najmenej raz za rok pri výročnej konferencii zvolávať stretnutie koordinátorov. Pripraviť a vytlačiť ďalší aktuálny vnútromisijný leták. Požiadať redakciu EP, aby nám rezervovala pravidelnú rubriku a zabezpečila jej náplň. Upozorniť vedenie cirkvi, aby jej duchovní venovali viac pozornosti naším pacientom v nemocniciach. Vytvoriť misijné skupinky MoS, ktoré by v spolupráci s iným zložkami cirkvi, programami v zboroch podnecovali modlitebný život pre pestovanie zbožnosti. Pripraviť 13. konferenciu MoS s predbežnou témou: sloboda a závislosť, vyhľadať príhodný cirkevný zbor s ochotou organizačne zabezpečiť priebeh konferencie.

15.) Večerné misijné služby Božie začali o 19,30 hod. na ktorých slovo Božie zvestoval br. emeritný gen. biskup Pavel Uhorskai, bytom v Tomášovciach, na text Ef 5,14-20. Téma kázne: Aká je charakteristika modliaceho sa kresťana? Podelená bola na 5 časti: 1.- Prebudenosť a bdelosť, výzva k obráteniu, 2.- Život podľa vôle Pána Ježiša. 3.- Naplnenie Duchom Svätým. 4.- Oslava Boha duchovnou piesňou. 5. – Stále spoločenstvo s Bohom. V rámci bohoslužieb zaznel sólospev, spevokol, osobné svedectvo, báseň. Ukončením služieb Božích bol ukončený druhý deň našej konferencie.

Nedeľa 26.8.2001

16.) Služby Božie začali o 9,00 hod. na ktorých kázal br. Igor Mišina, biskup VD ECAV z Prešova na text: L 8,26-39 o posadnutom v kraji Gerazénov. Táto kázeň mala štyri čiastky: a.) Nemocný človek, b.) posadnutý légiou zlých duchov, c.) Pán Ježiš je tam s mocou a milosťou, uzdravuje nemocného telesne i duchovne, d.) posiela ho domov k svojim aby svedčil aké veľké veci pri ňom urobl Pán, že sa nad ním zmiloval. Do programu opäť prispel domáci spevokol aj sólospevom, br. Dubec zo Žiaru n/Hr. vydal osobné svedectvo, aj sestra Valocsayová zo Šamorína o tom, ako ju Pán Boh vedie v živote, za čo Mu ďakuje. Br. Grexa, vedúci MoS sa prihovoril chrámovému zhromaždeniu a vyjadril vďaku za to, že sa konferencia mohla konať v tomto zbore a že ochotní členovia zboru pripravili občerstvenie a zariaďovali čo bolo potrebné, hlavne br. farárovi Rajtókovi za veľkú ústretovú službu v príprave a počas konferencie.

X I I I . K O N F E R E N C I A

sa konala v Ž I L I N E 23.-25. augusta 2002 vo vysokoškolskom internáte Vlčince, kde bolo zaistené ubytovanie a strava. Služby Božie v sobotu večer a v nedeľu ráno boli v ev. kostole. Farárom tam bol br. Ondrej Peťkovský s manželkou.

Heslo: V BOHU PRAMEŇ ŽIVEJ VODY

Z Á Z N A M

z konferencie urobil br. tajomník Ing. M. Lipták

Piatok 23.8.02

1.) Stretnutie koordinátorov bolo o 10,00 hod. Úvodné slovo mal vedúci br. Grexa 1K 9,19-23. Koordinátor je služobníkom všetkým, najmä svojej skupinke. Na jeho aktivite hodne záleží. Koordinátori sa postupne podelili so svojimi skúsenosťami: Faix – Gerlachov, Fassingerová – Sp. Nová Ves, Malovcová – Nové Mesto n/V. , Richvalská – Sveržov, Petričová – Mokrolu, Velebír ml.- Východná, Lipták – Kežmarok, Grexa – Terany, Valeková – Poprad, Trnavská – Jur n/Hr., Dubes – Žiar n/Hr., Kolárovská – Modra, Hreško – Košice, Plutková – Šamudovce, Valocsayová – Šamorín, Kopanicová – D. Kubín, Fidlerová – Bratislava, Jägerová – Vrbové. Počas tejto porady prebiehala registrácia účastníkov konferencie do 14,00 hod.

2.) Úvodnú pobožnosť mal domáci brat farár O. Peťkovský vo veľkej sále internátu . Prihovoril sa na základe Jer 3,13- heslo konference. Vernosť Bohu znamená byť pri prameni živej vody. Po modlitebnej chvíli br. Grexa oficiálne otvoril konferenciu, privítal prítomných, zvlášť hostí z Rakúska a z Českej republiky. Ako zvyčajne aj teraz nasledovalo predstavovanie prítomných podľa seniorátov, nie podľa mena, len počty.

3.) Správa vedúceho za uplynulé obdobie. Túto správu uviedol textom Písma Ef 3,14-19. S apoštolom Pavlom skláňam aj ja kolena pred našim Otcom a prosím, aby nám všetkým dal mocne zosilnieť skrze svojho Ducha na vnútornom človeku, aby sme boli znova naplnení všetkou plnosťou Božou.

Vo svojej správe venoval pozornosť Spravodaju, jeho poslaniu, obsahu a cene za jedno číslo, ktorá je skoro taká ako náš členský príspevok a preto navrhuje navýšiť príspevok na Spravodaj. Ďalej hovoril o stretnutiach v obvodoch a o tom, že v niektorom senioráte nemajú členov MoS. Naše spoločenstvo sa podieľalo aj na organizovaní misijnej konferencie EVS, menovite br.Lipták, Hreško a br. senior Matis so skupinou mládeže. V závere poďakoval všetkým spolupracovníkom, koordinátorom, ale aj všetkým, ktorí prišli na konferenciu.

4.) Správa tajomníka Liptáka hovorí, že je 668 zaregistrovaných členov, z toho 68 ordinovaných, máme 61 koordinátorov pre skupinky, niektorí členovia sú osamotení, Spravodaj im posielame poštou na ich adresu. K tejto správe sa pripojil aj referent pre zahraničné styky J. Velebír a hovoril že bol s manželkou v Nemecku Elbingerode na konferencii farárov, kde bola téma: „Forma a obsah bohoslužieb. Ďalej hovoril o tom, ako by sme mohli naše kontakty rozšíriť na Sliezsku ev.cirkev, na ev. cirkev v Poľsku a samozrejme na evanjelikov v Čechách.

5.) Správa pokladníčky za rok minulý informovala o príjmoch a výdavkoch. Príjmov bolo celkom 135.628,89 Sk a výdavkov 90.806,70 Sk. Zostáva pre budúcnosť 44.822,19 Sk. To znamená, že hospodárenie sa zlepšilo. K tejto správe bola pripojená aj správa revíznej komisie, ktorú podpísali jej členovia: Ing. M. Trúsik a sestra A. Malovcová. Revízia potvrdila, že účtovanie príjmov a výdavkov bolo riadne vedené, nedostatky nezistila a preto odporúča konferencii túto správu schváliť.

6.) Diskusia ku správam. Sestra Kolárovská sa pýtala br. Grexu, ako praktizuje v zbore stretnutia v rodinách. Odpovedal že pravidelne týždenne v inej rodine. Sestra Beňová sa pýtala br. Velebíra o kontaktoch so Sliezskou evanj. cirkvou, či tam bol a nakoľko pozná túto cirkev. Odpovedal kladne.Br. Hreško poďakoval za milodary na podporu vydávania Spravodaja a je rád, že môže ďalej štvrťročne vychádzať. Ďalej hovoril o sestre Markovej na misii vo Vladivostoku. Má finančné ťažkosti. Zo svojich peňazí podporuje aktivity zboru. Má zmluvu do konca roka, aj keby tam chcela ešte rok zostať, musí sa vrátiť, lebo končí vízum. Počula, že po nej tam má prísť sestra Horňáková.Br. Hreško podáva návrh, aby naša cirkev vyslala sestru Markovú do misijnej školy v zahraničí a potom lepšie pripravená išla na iné miesto v zahraničnej misii. Naša cirkev potrebuje zaistiť pre ňu lepšie podmienky aj finančné, aj štátoprávne. V Herľanoch na biblicko-rekreačnom týždni bola urobená zbierka pre Vladivostok, ktorá vyniesla 13.000.- Sk.

7. Prijatie všetkých prednesených správ. Keďže viac otázok a príspevkov do diskusie nebol, moderátor vyzval prítomných členov, aby zdvihnutím ruky odsúhlasili a prijali všetky správy, čo sa jednomyseľne stalo.

8. Voľba výboru na ďalšie dvojročné obdobie. Navrhnutí a zvolení boli: Br. Jozef Grexa za vedúceho, je zástupca br. Peter Dubec, tajomník br. M. Lipták, pokladníčka sestra Jägerová, referent pre zahraničné styky br. J. Velebír ml., revízori zostávajú tí istí :Ing. M. Trúsik a sestra A.Malovcová.

9.) Po večeri boli účastníci konferencie rozdelení do troch skupín k biblickému štúdiu na text Jr 2,13.18. Jr 17,13. o prameňoch živej vody. Ďalšie texty: J 4,l3-14: 7,38. Zj 22,1.17 a iné. Jednotlivé skupiny viedli: br. Hreško, Beňo, Grexa. Ukončenie dňa bolo v skupinách modlitbami.

Sobota 24.8. 2002.

10. Ranná pobožnosť s modlitebnou chvíľou. Viedol ju vedúci, br. Grexa na základe Mt 11,28. Pán Ježiš pozýva k sebe- prameňu živej vody, unávených a obťažených a sľubuje odpočinutie. Po krátkej prestávke nasledovalo ďalšie číslo programu.

11.) Prednáška PhDr. Emila Komárika na tému: ZMYSEL A FORMY ODPOČINKU – ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. Práca a odpočinok patria do stvoriteľského poriadku. Veci, ktoré sme nedokončili sú v našej pamäti dlhšie, ako tie, ktoré sme dokončili. Nedokončené nám spôsobujú nepokoj. Ďalej je to tlak nezvolených alternatív, úspechy a neúspechy, pamätáme si krivdy. Všetko sa rieši duchovným uzdravením, tým, že nám Pán Boh odpúšťa naše hriechy a že my odpúšťame svojim blížnym. Sobota – šabat , znamená odpočinok. Je to odpočinok sveta od človeka a odpočinok človeka od sveta. Pán vie čo je pre nás dobré a preto prikazuje svätiť sviatočný deň. Za francúzskej revolúcie zrušili nedeľu- siedmy deň a zaviedli desaťdňový pracovný týždeň. Neosvedčilo sa to a vrátili sa k Bohom ustanovenému týždňu, šesť dni pracovať a v siedmy odpočívať.

12.) Prednáška ROZUMNÁ BOHOSLUŽBA DNES nasledovala po otázkach k prvej prednáške. Túto predniesol br. Ľuboslav Beňo, ev. farár v Pukanci. Pán Boh chce, aby sme stále boli s Ním, v kostole, v práci, na dovolenke, v záhradke. Náš život nemá byť rozdelený do dvoch pólov. Nemáme byť iní v nedeľu a iní vo všedný deň. Je to pokrytectvo. Čím viac budeme žiť s Bibliou a pri modlitbe v Duchu Svätom, tým budeme duchovnejší. Mnísi, kňazi, farári žijú vo sviatostnom vzťahu, sú vraj dokonalejší pred Bohom. Kresťanský rast nie je založený na rozdielnej duchovnosti zamestnania. Sú však zamestnania, ktoré kresťan nemôže prijať. Všetko čo robíme, máme robiť ako Pánovi a nie ako ľuďom. Práca a odpočinok sú Bohom určené. Kto vie správne odpočívať, ten vie efektívne pracovať. Pán Ježiš ponúka správne odpočinutie u Neho. Celý náš život musí byť zasvätený Bohu. Čas nedeľných služieb Božích je časom obnovy Božieho obrazu, na ktorý sme boli stvorení.

Po otázkach a diskusii bol obed a poludňajšia prestávka.

13.) Semináre v troch skupinách: 1.) Vieme odpočívať?- viedol br. Grexa, 2.) Prakticky zborový život v nedeľu – br. Beňo, 3.) Sviatočný deň v Biblii – br. Hreško. Referáty zo seminárov boli až po večeri o 20,00 hod. ako aj voľné návrhy a prijatie uznesenia.

14.) Misijné služby Božie s Večerou Pánovou o 16,30 hod. boli v kostole, doprava zaistená autobusmi. Kázal br. R. Cingel na text J 21, 15-23. Pán Ježiš dáva nám, ako Petrovi, novú šancu začať znova. On obnovuje vzťah, ktorý bol pokazený. Pán Ježiš. Nepýta sa modlíš, či veríš, či chodíš do kostola, ale či ma miluješ. Len potom je obnovené povolane za učeníka a obnova nasledovania.

Nedeľa 25.8.02

15.) Služby Božie v kostole začali o 9,00 hod. Liturgovali: Manželia Peťkovskí, br. Hreško a v záverečnej liturgii br. Gen. biskup Filo, ktorý aj kázal na text: Sk 6,1-7. Ustanovenie diakonov pre službu a obsluhu pri stoloch. Keď slovo Božie rastie, pribúda aj počet učeníkov pre rôzne služby ktoré treba rozvíjať. Do programu prispela aj mládež spevom a svedectvom viery. Br. Grexa ako vedúci MoS pozdravil zhromaždenie a poďakoval cirkevnému zboru za prjate konferencie, zvlášť sa poďakoval br. farárovi a ďalším pomocníkom pri organizačnom zabezpečení dobrého priebehu konferencie.

U Z N E S E N I E

z XIII. konferencie MoS ECAV na Slovensku v Žiline 23.-25.8.2OO2.

1.) Konferencia ďakuje Pánu Bohu, cirkevnému zboru, všetkým, ktorí konferenciu pripravovali, účinkovali na nej a zaslúžili sa o jej zdarný priebeh.

2.) Prijíma správu vedúceho, tajomníka, referenta pre zahraničie, pokladníčky a revízorov. Prijíma nových členov, ktorí sa prihlásili od poslednej konferencie. Prijíma výzvu synody modliť sa pravidelne za kresťanské rodiny.

3.) Schvaľuje príspevok z pokladne na časopis Cestou svetla 5.000.- Sk

4.) Odporúča naďalej štvrťročne vydávať Spravodaj MoS. Uverejňovať v každom druhom čísle Zásady MoS ECAV. Usporiadať aj v budúcom roku Biblicko-rekreačny pobyt v Herľanoch. Odporúča členom MoS zapájať sa do zborových aktivít, v práci s rodinami a staršími členmi MoS, modliť sa za požehnanie pre Izrael a aby v Pánovi Ježišovi poznal a prijal Mesiáša.

5.) Ukladá vedeniu, aby najmenej raz ročne zvolalo stretnutie koordinátorov, aby pripravilo a dalo vytlačiť vnútromisijný leták pre mužov, cez seniorátnych koordinátorov podnecovať vznik misijných skupiniek, ktoré by s programom navštevovali cirkevné zbory a tak podnecovali modlitebný život v cirkvi.. Pripraviť regionálne stretnutie v Myjavskom senioráte. Teologickú konferenciu vyzvať, aby farári podporovali aktivity modlitebných krúžkov vo svojich zboroch. Ukladá

pripravovať 14. konferenciu MoS, predbežne v Spiššskej Novej Vsi v auguste 2003.

XIV. K O N F E R E N C I A

sa konala v S P I Š S K E J N O V E J V S I 22.-24. augusta 2003 vo veľkej sále mestskej Reduty, bohoslužby boli v ev. kostole, semináre v Baníckej priemyslovke, ubytovanie a strava v Hotelovej akadémii. Príprava programu konferencie bola na stretnutí organizačného tímu 8.3.2003 v zborovej sieni Letná 35. Cirkevný zbor v tom čase bol bez farára, administroval ho br. J. Vereščák, farár vo Veľkej pri Poprade.

Heslo: P R E Č O M I B O H N E P O M Á H A

Z Á P I S

urobil tajomník MoS br. Lipták.

Piatok 22.8.10

1.) Úvodná pobožnosť o 14,00 hod. v Redute. Výkladom slova Božieho poslúžil a za seniorát privítal účastníkov br. senior Ján Matis z Batizoviec na základe Iz 59,1 Hospodinova ruka nie je prikrátka, ani ucho nedoslýchavé. Izrael ako aj pohania sa spoliehali na modly, ale tie nepomáhali. Ak ľudia sa dostali do problémov, obviňovali Pána Boha. Ruka Hospodinova je schopná pomáhať kajúcim a prosiacim. Uvedené slovo je posilnením pre tých, ktorí v ťažkostiach túžia po Božom zásahu a nie po zásahu „zázračných liečiteľov“, pre tých, ktorí bojazlivo hľadia okolo seba na bujnosť ľudskej zloby. Po výklade nasledovala modlitebná chvíľa. Program moderoval br. Velebír ml, farár v Bardejove.

2.) Otvorenie konferencie br. Grexom, vedúcim MoS, ktorý privítal prítomných a pozdravil slovami 133. žalmu. Po ňom pozdravil konferenciu viceprimátor mesta Ing. Pavel Kucharek. Za cirkevný zbor privítala prítomných sestra MUDr. Soňa Šimková v zastúpení dozorcu, ktorý bol na dovolenke. Vo svojom príhovore svedčila, že Pán Boh im pomáha, lebo napriek tomu, že momentálne nemajú svojho farára, tešia sa z toho, že smú zorganizovať túto konferenciu.

3.) Predstavovanie sa účastníkov podľa seniorátov bolo hromadné ako obvykle. Zastúpenie nemal seniorát Novohradský, Rimavský a Turčiansky. Najviac účastníkov bolo z Bratislavského a Šarišsko-zemplínskeho (20).

4.) Výročné správy: a.) Správa vedúceho br. Grexu za obdobie od minulej konferencie v Žiline. Z tejto správy, ktorá je v archíve Mos, vyberáme: V úvode uvádza príbeh o uzdravení malomocného Mt 8,2-3.Pán Ježiš vystrel ruku a riekol mu: chcem, buď čistý! A hneď bol očistený od malomocenstva. Ruka Hospodinova je v Pánovi Ježišovi stále vystretá a je mocná zachraňovať. – Uznesenia z minulej konferencie boli splnené. Na teologickej konferencii v minulom roku v Bratislave vyzval prítomných farárov, aby podporovali vo svojich zboroch modlitebné skupinky a sami navštevovali naše konferencie. Akú odozvu to bude mať, ukáže čas.- Modlitebný život v zboroch ste funguje aj mimo nášho spoločenstva, ale my sme tu na to, aby sme podávali impulzy k spoločným modlitbám. Dôraz kladieme na sobotné modlitebné večery. Stretávame sa buď v skupinách, alebo samostatne, ale v mene Pána Ježiša a v Duchu Svätom sme navzájom prepojení. V závere je táto pekná veta: „MoS v našej cirkvi je taký malý div a zázrak Boží od samého začiatku. Krok za krokom si získava viac úcty v cirkvi. Jeho činnosť, aktivity a úsilie sú potrebné a nezastupiteľné. Tešíme sa z toho že sme, hýbeme sa a trváme z Božej milosti“.

b.) Správa tajomníka br. Liptáka. – Počet členov od minulého roka vzrástol o 26, spolu je 714, z toho ordinovaných je 74, koordinátorov je 64. Tesnou bránou ,príručku k štúdiu Biblie, sme vydali 8.000 ks. Spravodaj MoS vydávame štvrťročne 850 ks. Členovia ho dostávajú zdarma, uhrádzané je z ich členských príspevkov, ostatní si ho môžu predplatiť.

c.) Správa pokladníčky sestry Jägerovej. – Príjmy z členských príspevkov 62.000.- Sk , milodary 36.000.-Sk. Konferencia 61.000.- Sk, Zostatok z min. roka 45.000.- Sk = 204.000 .- Sk. Výdavky: Spravodaj 87.000.- Sk, Konferencia za ubytovanie 31.200.- Sk, strava 29.000.- Sk, podpora Cestou svetla 5.000.- Sk, príspevok na Ev. alianciu 1.000.- Sk = 153.200 .- Sk. Zostatok 50.800.- Sk. K tejto správe bola pripojená aj správa revíznej komisie, ktorá potvrdila správnosť účtovania a odporúča ju prijať.

d.) Správa referenta br. Velebíra o zahraničných kontaktoch. Bol s manželkou na konferencii farárskeho spoločenstva 24.10.02 v Blankenburgu, téma: Kázať súd aj milosť, proti lacnej milosti. Br. H. Hempelman hovoril o súde sveta kontra láska Božia. Br. Winkler o súde v kázni. S týmto spoločenstvom sa kontaktuje aj e-mailom.

e.) Správu o Biblicko-rekreačnom týždni v Herľanoch podal br. Hreško. Hlavná téma: Aké mám poslanie? 1.) Prečo ma Boh stvoril? 2.) Poslanie muža, ženy…3.) v spoločnosti a zamestnaní, 4.) O duchovnom prebudení v ECAV v minulosti a potrebe dnes. Správy o tom sú uverejňované v Spravodaji MoS, v EP a CS.

5.) Biblickým štúdiom v troch skupinách a modlitbami sa skončil prvý deň konferencie.

Sobota 23.8.03.

6.) O 7,30 hod. sa konali v kostole služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou .

7.) O 9,30 hod. bola prvá prednáška na tému: Božia zachraňujúca milosť, ktorú predniesol

br. Michal Hudák, ev.farár v.v. Vavrišovo. Vo svojej prednáške vysvetlil čo je milosť Božia, čo je hriech, aký ortieľ postihuje hriešnika . Odplata za hriech je smrť. Hriech sa nedá inak odčiniť len milosťou, len obeťou Pána Ježiša. Cirkev, ktorá nehovorí o hriechu, nemá právo hovoriť o milosti. Ak sa môžeme kajať, aj to je milosť. Zákon nás vedie ku Kristu, ku krížu a odtiaľ prichádza milosť, odpustenie. Aj omilostený hriešnik potrebuje žiť v milosti dokiaľ je v tele na tejto zemi.

8.) Druhú prednášku na tému: Kedy sa náboženstvo stáva hrádzou, predniesol br. J.B.Hroboň ev. farár v Martine. Vymenoval rôzne pohanské náboženstva, ktoré uctievajú prírodne živly, zvieratá, nebeské telesá, vladárov. V Izraeli bolo náboženstvo sviatkov, tisíce predpisov a pod. V čase NZ sa stala gnóza hrádzou prístupu k Bohu, taktiež helenizmus- miešanie kultúr, potom materializmus, mamona. Náš problém, kríza nespočíva v ekonomike , ale v duchovných hodnotách. Pravé náboženstvo vyznáva Trojjediného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého.

9. Po obede bola porada koordinátorov a potom diskusia v skupinách. Keď sa všetci znova stretli, referovali výsledky rozhovorov v skupinách. Br. Grexa potom celé zhrnul a konštatoval, že naďalej nám zostáva dôležitá úloha: modlitby za duchovné prebudenie v našej cirkvi. Ruka Hospodinova je nám zjavná a nie je prikrátka aby pomáhala, ale naše hriechy sú prekážkou na ceste k Bohu. Pán Boh už pripravil riešenie v osobe a obeti Pána Ježiša Krista a chce, aby sme urobili aj my svoje, totiž prijali Jeho milosť a žili v ustavičnom pokání.

U Z N E S E N I E

14. konferencia MoS ECAV v Spišskej Novej Vsi

1.) Ďakuje Pánu Bohu, že nám umožnil mať účasť na tejto konferencii, ako aj domácemu cirkevnému zboru za všetko, čo pripravili a nám poskytli, všetkým účinkujúcim, ktorí sa zaslúžili o jej zdarný priebeh.

2.) Prijíma jednomyseľne všetky prednesené správy, taktiež nových prihlásených členov MoS.

3.) Schvaľuje príspevok na časopis Cestou svetla 5.000.- Sk z pokladne MoS.

4. Odporúča vydávať ďalej štvrťročne Spravodaj MoS, usporiadať aj v budúcnosti Biblicko-rekreačný pobyt v Herľanoch, odporúča aby účastníci konferencie sa zapájali do zborových aktivít a ponúkli svojmu br. farárovi spoluprácu.

5.) Ukladá vedeniu MoS zvolávať stretnutie koordinátorov, pripraviť a vydať leták o spovedi a Večeri Pánovej, podnecovať modlitebný život pre pestovanie zbožnosti v cirkvi, pripraviť a uskutočniť stretnutie MoS v Myjavskom senioráte. Pripraviť 15. konferenciu MoS v Trnave.

V Spišskej Novej Vsi 23.8. 2003.

Zhodnotenie konferencie br. Grexom: Podiel na dobrej príprave mal s domácimi aj br. Lipták. Dopredu pripravili scenár podľa ktorého sme pokračovali. V kostole, Redute, ubytovanie i stravovanie fungovalo. Zlyhalo nahrávanie na kazety a nebolo zaistené rozmnoženie prednášok. Užitočné bolo stretnutie koordinátorov.

XV. K O N F E R E N C I A

bola v T R N A V E 27.-29. augusta 2004. Organizačný výbor sa zišiel 6.3.04 v Trnave v zborovej miestnosti v tomto zložení: brt. Grexa, br. Lipták, br.Velebír s manžekou, sestra Jägerová s manželom, br. Hreško, br. Zajden M. domáci farár, zborový dozorca Ambruš, br. Kovář, sestra Feješová a ešte dve sestry zo zboru. Brat Zajden odchádza zo zboru za farára do Bratislavy, takže v čase konania konferencie už tam nastúpil nám. farár Rastislav Hargaš. Ubytovanie a stravovanie bolo zaistené vo vysokoškolskom internáte, kam premával osobitný mikrobus. Občerstvenie bolo v zborovej sieni a pripravovali ho ochotné sestry cirkevného zboru

Heslo: V I E R A Č I N N Á S K R Z E L Á S K U

Piatok 27.8.04

1.) Služby Božie začali po 14,00 hod. Pred začiatkom oslovil prítomných nový farár br. Hargaš, pozdravil primátor mesta a br. senior Jäger za seniorát, ktorý zároveň liturgoval a kázal na text 1Kron 29,13. Máme dôvod chváliť a oslavovať Pána Boha za všetko čo sme a máme, hlavne za vykúpenie. Keby sme vedeli spočítať všetky Božie dary, naša vďaka by bola nekonečná. Veľkým darom pre nás je tiež Božie slovo Biblie, modlitba a spoločenstvo cirkvi. Po modlitbe kazateľa boli pripojené ďalšie modlitby.

2.) Otvorenie konferencie urobil br. Grexa, vedúci MoS a pozdravil prítomných slovom Božím F 4,6-7. Naše srdcia sú ohrozené, ale ak ich odovzdáme Pánovi, Jeho pokoj ich bude strážiť a z nás bude vyžarovať pokoj do nášho okolia. Ľudia, ktorí vyžarujú Boží pokoj, vyžarujú moc Božiu, ktorá krotí tyraniu, mení okolnosti. K tomu sme povolaní. Potom odovzdal pozdravy tých, ktorí sa nemohli zúčastniť konferencie, pridali sa aj ďalší k odovzdaniu pozdravov známych.

3.) Výročná správa vedúceho nasledovala po prestávke o 16,30 hod. Túto správu začal citátom hymny lásky 1K 13,1…ak by som lásky nemal, nič nie som…“ Pred 15 rokmi prijal som funkciu tajomníka na krátku dobu. Modlitebníkov pribúdalo aj mimo členov MoS. Tragédie kresťanov dnes – malá viera v silu modlitby v mene Pána Ježiša pod vedením Ducha Svätého. Modlitba je prebývanie v Božej prítomnosti. Niekedy je to nepríjemné stáť pred Svätým Bohom nám hriešnym ľuďom. Téma tejto konferencie nás vedie k prejavom našej viery na verejnosti. Modlitebný život v cirkevných zboroch prebieha aj tam, kde nie sú členovia MoS, ktorý je tu na to, aby modlitebný život podnecoval. Ďalej vo svojej správe hodnotil Spravodaj , ktorý zmenil logo na MoSt, znázorňuje prepojenie modlitbou človeka s Bohom a človeka s človekom. Hodnotil Biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch ako požehnanú aktivitu nášho MoS. Hlavná téma bola: Aké mám poslanie. Ubytovaných bolo 80ľľudí a z okolia dochádzali okolo 30. Božie požehnanie prináša aj pomôcka „Tesnou bránou“, ktorej počet výtlačkov sa zvýšil na 8.000 exemplárov a je aj na internete. Okienko v EP temer v každom čísle je vždy pripomenutím, že MoS v cirkvi má svoje miesto.

4.) Nasledovali ďalšie správy a to správa tajomníka Liptáka, referenta pre zahraničie Velebíra ml. a sestry pokladníčky Jägerovej. Po týchto správach nasledovala rozpráva, otázky a návrhy na ďalšie obdobie.

5. Voľby výboru na dvojročné obdobie. Br. Grexa a sestra Jägerová už nekandidujú na svoje funkcie, podobne sa vzdávajú aj revízori účtov, br. Ing. Trúsik a sestra A. Malovcová.

Br. Jäger ako predseda volebnej komisie predstavil túto kandidátku: Vedúca, sestra farárka Zuzana Kolárovská, zástupca br. Dubec Peter, tajomník br. Miki Lipták, referent pre styky so zahraničím br. Ján Velebír ml., pokladníčka sestra Mirka Balková, revízori: sestra Stupická a br. Blahút. Nakoľko ďalšie návrhy neboli, dal hlasovať za tie uvedené a to spoločne za všetkých navrhnutých. Všetci boli jednomyseľne zvolení. Brat Jäger poďakoval v mene všetkých členov odstupujúcim za ich službu a novozvoleným poprial múdrosť a moc Ducha Svätého v ich službe.

6. Po večeri nasledovalo biblické štúdium v troch skupinách na základe biblických textov: L 7,1-10 a Mt 15,21-28 zamerané na tému: Viera činná skrze lásku. V obidvoch príbehoch je to zrejme, aj pri Stotníkovi v Kafarnaume, aj pri žene Kanaanke. Rozhovory v skupinách boli otvorené a podnetné, mnohí sa zdieľali so svojimi zážitkami viery vo svojich zboroch. Deň bol ukončený spevom a modlitbami v skupinách.

Sobota 28.8.04

7. Služby Božie s Večerou Pánovou vykonal br. Ján Dobák, farár v.v., pôsobí na mieste kaplána a býva v Seredi, filii cirkevného zboru. Kázeň založil na G 5,6, z ktorého textu je vzatá hlavná téma konferencie.

Prisluhovanie bolo rýchle, lebo asistovali dvaja a dvaja farári.

8. Prvá prednáška nasledovala po prestávke na občerstvenie. Predniesol ju br. Peter Fabok, farár v H. Zeleniciach na tému: V i e r a č i n n á . V úvode vysvetlil pojem viera na základe Žid 11,1. Viera je dôvera Bohu. Nestačí uznať že Boh je, ale je treba mať s Ním živý vzťah. Kresťanská viera je súhlasný život s Božou vôľou, chodenie s Bohom. Viera je z počúvania a počúvanie skrze slovo Kristovo. Ona nie je záslužný skutok a záslužné skutky nezaisťujú spasenie. Spasení sme z milosti. Viera ak nemá skutky nie je pravou a spasiteľnou. Po prednáške bol čas na otázky a doplnky.

9. Druhú prednášku na tému: Č i n n á v l á s k e predniesla sestra Lenka Taškarová z Martina, ktorá pracuje ako zborová diakonka od roku 1994, organizuje návštevnú, opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu. Vysvetlila aký je rozdiel v týchto službách a kto ich môže vykonávať, ako sú tieto služby honorované a že duchovná stránka je dôležitá, lebo je to misijná činnosť.- Aj po tejto prednáške sa rozvinula bohatá diskusia, nakoľko ide o praktickú pomoc ľuďom v núdzi.

10. Pracovné skupiny- semináre s prednášateľmi boli popoludní. Potom sa spolu stretli a za každú skupinu niekto referoval o obsahu diskusie a predniesol aj návrhy pre uznesenie.

11. Večerné misijné služby Božie boli v kostole. Väčšinu tvorili členovia MoS, účastníci konferencie. Kázňou slova Božieho poslúžil br. Miroslav Hvožďara ml, farár vo Vrbovciach na text: J 21,15-17. Pán Ježiš skúša Petrovú lásku keď sa ho trikrát pýta: „Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ?“ Pán Ježiš sa pýta aj po našej láske k Nemu a k našim blížnym. Nezamieňajme si našu lásku k cirkvi, ku kostolu, prácou v zbore za lásku k osobe Pána Ježiša. Bez Neho nie sme schopní v duchovnej oblasti vykonať niečo užitočné. Tu platí to slovo: “ Bezo mňa nič nemôžete činiť „(J 15,5b).- Do programu večera prispela aj mládež z Vrboviec, ktorá sprevádzala svojho farára, prispela hudbou, spevom, osobným svedectvom. Po skončení služieb Božích bol ešte čas na rozhovory a potom sa skončil ďalší deň konferencie.

Nedeľa 29.8.04

12. Služby Božie pri ktorých litugiou slúžili: Grexa, Hargaš, Dobák. Kázňou slova Božieho slúžil br. Dr.J. Filo, gen. biskup, na text Žid 13,1.5.16. Povzbudzoval prítomných, aby svoje zraky i svoje srdcia dvíhali hore práve vtedy, keď sa im zdá, že už ďalej nemôžu. Ďalej hovoril o dobročinnosti ako o viere, ktorá je činná v láske, ktorá premáha lakomstvo, nedôveru, alebo strach z budúcnosti. Pán Boh nás nikdy neopustí, dáva nám schopnosť pomáhať iným, byť pohostinnými, rozvíjať diakonickú službu. Bratská láska nech medzi nami trvá a vždy prinášajme obete chvály nášmu Bohu skrze Pána Ježiša Krista a v moci Ducha Svätého.

Do programu služieb Božích prispel ženský spevokol zo Serede v doprovode organa piesňami na starocirkevné nápevy. Dirigovala sestra Dobáková, manželka farára. Ku chrámovemu zhromaždeniu sa prihovoril za MoS br. Grexa, poďakoval za prijatie konferencie aj všetkým, ktorí akokoľvek pomáhali k jej zdarnému priebehu. Zároveň oznámil, že končí vo funkcii vedúceho a túto funkciu odovzdáva sestre farárke Kolárovskej. Ona sa pripojila k tomuto pozdravu slovami Ž 5,8 : „Ale ja z Tvojej milosti smiem vstúpiť v dom Tvoj, pred Tvojim svätým chrámom klaňať sa budem v bázni pred Tebou“.

U Z N E S E N I E

z 15.konferencie MoS v T r n a v e 27-29.8.04

1. Konferencia ďakuje Pánu Bohu, cirkevnému zboru a všetkým, ktorí pripravovali a viedli program, hlavne tým, ktorí aktívne slúžili kázňami, prednáškami, modlitbami, príhovormi.

2. Prijíma správy vedúceho, tajomníka, pokladníka, revízorov účtov.

3. Schvaľuje ako pred tým, príspevok na časopis Cestou svetla 5000.- Sk

4. Odporúča vydávať Spravodaj MoSt, usporiadať týždeň v Herľanoch, ďalej aby sa členovia MoS zapájali do zborových diakonii, podnecovali neustále modlitebný život v cirkených zboroch, zapájali sa do zborových aktivít. Vedeniu cirkvi odporúča, aby vyrokovalo väčší priestor v médiách pre evanjelické programy a priame prenosy z celocirkevných akcii.

5. Ukladá vedeniu MoS, aby aj naďalej zvolávalo koordinátorov na spoločné porady a výmenu skúsenosti. Spravodaj nech neprekračuje rozsah 32 strán. V sobotných meditáciách nech sa autori pridržiavajú biblického textu a obsah nech nepresahuje pol strany A4. Je treba preveriť členstvo, najmä u ordinovaných, či chcú aj naďalej zostať členmi MoS, na druhej strane nech koordinátori oslovia svojich farárov, či nechcú byť členmi MoS a aktívne spolupracovať. Je treba nadviazať užšie kontakty s vedením ZEDu. Nakoniec ukladá vedeniu, aby zorganizovalo budúcu konferenciu koncom augusta v Kežmarku, kam máme predbežné pozvanie.

XVI. K O N F E R E N C I A

bola v Kežmarku 25.-28. augusta 2005, kde farárom bol Roman Porubän a dozorcom Ernest Chrisz. Hlavná časť konferencie prebiehala v Domove mládeže, kde bolo ubytovanie aj strava.

Hlavným organizátorom bol br.Ing. M. Lipták, ako tajomník MoS, aj ako presbyter domáceho zboru.

Hlavná téma: ….STE NAOZAJ MOJI UČENÍCI

Z Á P I S

urobila sestra E. Ružeková z Modry, spolupracovníčka sestry vedúcej, doplnil br. Hreško.

Štvrtok 25.8.05 bol príchod niekoľkých členov do 18,00 hod. Po večeri bolo stíšenie nad Božím slovom J 8,21-59 a potom v modlitbách.

Piatok 26.8.05 predpoludním bolo pokračovanie z minulého večera pri Biblii a Božom slove. Príchod hlavnej časti účastníkov a registrácia do 14,00 hod.

1.) Úvodnú pobožnosť mal br. Martin Fečko, farár v Spišskej Belej, kázeň J,8,30-32 z ktorého textu bola vybraná hlavná téma konferencie. Dôraz položil na osobnú vieru živého Boha, ktorá nie je náboženstvom kultu. Po jeho kázni nasledovala modlitebná chvíľa.

2.) Ofciálne otvorila konferenciu vedúca a za zbor z poverenia farára pozdravil a prvítal prítomných br.Lipták. Sestra Kolárovská prečítala písomný pozdrav od br. Hroboňa, ktorý prosí o modlitby za seba aj za cirkev. Potom bola navrhnutá vlebná a mandátová komisia

3.) Správa vedúcej za uplynulé obdobie. Ťažiskom tejto správy bol nový štatút, podľa ktorého MoS sa stáva od 10.8.05 účelovým zariadením cirkvi s právnou subjektivitou, to znamená že môže mať vlastný bežný účet v banke. Tento štatút bol účastníkom rozdaný a neskôr prerokovaný. Ďalej vo svojej správe uviedla dôležité zmeny vo výbore. Pre nemoc sa vzdala sestra Mirka Balková funkcie pokladníčky, do ktorej funkcie bola pred rokom zvolená, s ňou zároveň sa vzdali aj členovia revíznej komisie, tiež pred rokom zvolení, a síce sestra Stupická a br. Blahút. Vedenie pokladne dočasne prevzala sestra Juranová z Modry, ktorá pracuje na GBÚ v Bratislave. Druhou závažnou zmenou je oznam sestry Kolárovskej, že nemôže naďalej vykonávať funkciu vedúcej Mos, nakoľko má vážne chorú mamu, ktorá potrebuje stálu opateru, tiež aj preto, že sa v zoznamoch UPN objavilo meno nebohého manžela ako spolupracovníka Štb. Ďalej pokračovala vo svojej správe a referovala o modlitebných skupinkách v zboroch, o stretnutí koordinátorov, o Spravodaji MoS, o Tesnej bráne, ktorá je už pripravená pre rok 2006, začo poďakovala br. Liptákovi a vydavateľstvu ViViT v Kežmarku. Br. Grexovi poďakovala za príspevky do Okienka MoS v EP. Dobrá spolupráca je aj s Evanjelizačným strediskom, tiež s výborom pre zahraničnú misiu. V budúcom roku sa pripravuje pod hlavičkou MoS v Istebnom konferencia pre ordinovaných členov MoS pri 70. výročí vzniku Modlitebného bratstva farárov.

Krátku správu o Biblicko-rekreačnom týždni v Herľanoch pripojil br. M. Hreško, začo mu sestra Kolárovská poďakovala a všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tohto týždňa.

4.) Rozprava k prednesenej správe vedúcej sa dotýkala hlavne jej abdikácie. Br. Hreško povedal, že pre záznam UPN nemá mať výčitky svedomia, lebo je presvedčený, že do zoznamu sa dostali aj zápisy nepravdivé. Želá jej, aby svoj život brala ako službu pre súčasnosť bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Pripojila sa aj sestra Richvalská zo Sveržová a apelová na sestru Kolárovskú, aby zvážila situáciu, zostala vedúcou MoS. „My vás poznáme a dôverujeme Vám!“ Ostatní prítomní súhlasili s týmto návrhom. Sestra Kolárovska trvala na svojom rozhodnutí, hlavne k vôli chorobe mamy.

5.) Správu o hospodarení poslali elektronickou poštou manželia Jägerovi , nakoľko od nich ešte nikto neprevzal pokladňu. Zároveň bolo oznámené, že bežný účet je založený v SLŠS, pobočka Modra, jeho číslo bude zverejnené v najbližšom MoSt-e.

Zo správy tajomníka sme sa dozvedeli, že v MoS je nateraz zaevidované 706 členov a väčšina z nich pravidelne prispieva členské 100.- Sk a 100.- Sk na vydávanie MoStu. Pre Spravodaj uvítame svedectva viery v osobnom živote pre povzbudenie čitateľov.

Medzi tým zavítal do spoločenstva domáci br. farár Porubän, pozdravil všetkých a ospravedlnil svoju neúčasť na začiatku, nakoľko mal iné služobné povinnosti.

6. Po večeri boli utvorené tri pracovné skupiny: č.1 vedie br. farár Beňo, č.2 br. farár Jančo, č. 3. sestra Kolárovská. V skupinách bol ukončený deň spevom a modlitbami.

Sobota 27.8.05.

7. Rannú pobožnosť viedla sestra Kolárovská, svoju úvahu založila na J 8,29-35 na podobných veršoch ako na začiatku br. Fečko, ale z iného pohľadu. Dôraz položila na osobný vzťah človeka k Pánovi Ježišovi, ktorý oslobodzuje z otroctva hriechu. Nasledovala modlitebná chvíľa a po krátkej prestávke pokračovala konferencia prednáškami.

8.) Prvú prednášku na tému: Zostať v Ježišovom slove predniesol Ing.Michal Findra, kaplán Mládežníckeho centra vo Veľkom Slávkove. V tejto prednáške najprv sa zameral na osobu Pána Ježiša ako osobu Sv. Trojice, lebo len tak si môže narokovať vernosť Jeho slovu. Potom hovoril o Božom slove v Biblii a o rôznych liberálnych smeroch, ktoré spochybňujú Božie slovo. Postmoderná filozofia tvrdí, že objektívna pravda neexistuje, ale my vieme, že Pán Ježiš je večná Pravda, ktorá sa nemení a len kto túto pravdu pozná je ňou – teda Ním oslobodený od hriechu, smrti a pekla.

9.) Druhú prednášku na tému: Vzťah Boh – človek a človek – Boh, predniesla sestra Monika Beňová, ev. farárka v Rankovciach . Hovorila o praktických prejavoch správneho vzťahu človeka k Bohu ako k Otcovi skrze Pána Ježiša Krista.

10. Popoludní sa diskutovalo v troch skupinách po ktorých nasledovala panelová diskusia s obidvoma prednášateľmi, bola živá a na otázky striedavo obidvaja odpovedali. Po prestávke pokračovala pracovná časť konferencie, ktorú viedla vedúca. Vysvetlila postup pri vypracovaní Štatútu MoS a predkladá ho na diskusiu a overenie si v praxi do budúcej konferencie, kde by sa mali pripomienky zapracovať a znova prerokovať s Gen. presbyterstvom. Ďalším dôležitým bodom bola príprava na voľbu vedúceho, pokladníka a revíznej komisie. Sestra Kolárovská prosila br. Hreška, aby na jeden rok prechodne viedol MoS, pokiaľ sa nájde vhodný kandidát. Br. Hreško takéto riešenie odmietol. Potom navrhla br. farára Beňu, ktorý si vypýtal čas na rozmyslenie. Aj funkcia pokladníčky zostala nevyriešená, aj revíznej komisie, nakoľko podľa štatútu jedného člena menuje Gen. presbyterstvo. Nakoniec bol prečítaný návrh na uznesenie, ku ktorému sa mohli prítomní vyjadriť a doplniť ho. Plné znenie je uverejnené v závere.

11.) Misijné služby Božie v sobotu večer boli v drevenom artikulárnom kostole, na ktorých kázal br. senior J.Matis z Batizoviec na text……..?

Nedeľa 28.8.05.

12. Večeru Pánovu pred službami Božími prisluhoval domáci br. farár Porubän. Kázeň založil na texte……….? Na hlavných službách Božích kázal br. Igor Mišina, biskup VD ECAV so sídlom v Prešove. Základ kázne na text…..?

Š T A T Ú T

Modlitebného spoločenstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

„Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám“! J 15,7

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len ECAV) na základe oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať účelové zaradenia v zmysle paragrafu 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnosti, a podľa rozhodnutia Synody (per rollam) zo dňa 8.8. 2006 v zmysle čl. 30 odst. 1. písm. e) Ústavy ECAV v znení cirkevného ústavného zákona č. 7/2000 a z vôle bratov a sestier pomáhať duchovnému prebudeniu cirkvi a národa zriadila MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO ako účelové zariadenie cirkvi s právnou subjektivitou a vydáva dňa 8.8. 2006 tento Štatút Modlitebného spoločenstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Čl. I

N á z o v

1. Modlitebné spoločenstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, skrátený názov je MoS ECAV na Slovensku ( ďalej len “ Modlitebné spoločenstvo“).

Čl. II

S í d l o

1. Sídlo Modlitebného spoločenstva je: Palisády 46, 811 06 Bratislava.

Čl. III

Ú č e l a p r e d m e t č i n n o s t i

1. Modlitebné spoločenstvo je účelové zariadene cirkvi s právnou subjektivitou, ktorého cieľom je v zmysle vieroučnej práce ECAV rozvíjať modlitebný život v cirkvi, a to hlavne pravidelnými modlitbami za duchovné prebudenie cirkvi a celej spoločnosti.

2. Modlitebné spoločenstvo je územne organizované do obvodov. Počet a spôsob vytvárania územných obvodov určí výbor.

3. Členovia Modlitebného spoločenstva sú evanjelici a.v.

4. Vedúci Modlitebného spoločenstva v cirkevnom zbore (ďalej len „CZ“) spolupracuje s farárom príslušného CZ.

5. Modlitebné spoločenstvo spolupracuje s ECAV, jej COJ a vnútornými organizáciami.

Čl. IV

O r g á n y M o d l i t e b n é h o s p o l o č e n s t v a

Orgánmi Modlitebného spoločenstva sú : a.) konferencie, b.) výbor, c.) vedúci, d.) dozorná rada.

Čl. V

K o n f e r e n c i a

1. Konferencia je najjvyšším orgánom Modlitebného spoločenstva a riadi jeho činnosť v rozsahu svojich právomocí vymedzených týmto štatútom.

2. Konferenciu tvoria všetci riadne zaregistrovaní členovia Modlitebného spoločenstva.

3. Konferencia sa zvoláva pravidelne raz ročne, a v priebehu roka vždy, ak si to vyžiada naliehavá potreba Modlitebného spoločenstva.

4. Konferenciu zvoláva vedúci Modlitebného spoločenstva, v jeho neprítomnosti výbor, vždy na základe návrhu trojštvrtinovej väčšiny hlasov všetkých členov výboru.

5. Konferencia volí výbor, vedúceho a dozornú radu na obdobie dvoch rokov rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

6. Konferencia môže odvolať volené orgány vždy, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

7. Konferencia najmä: a.) schvaľuje plán práce Modlitebného spoločenstva na kalendárny rok,

b.) schvaľuje rozpočet Modlitebného spoločenstva na kalendárny rok,

c.) schvaľuje ročnú uzávierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení Modlitebného spoločenstva,

d.) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.,

e.) dáva návrh Synode na zrušenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Modlitebného spoločenstva,

f.) udeľuje predchádzajúci súhlas na všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným majetkom Modlitebného spoločenstva.

Čl. VI

V ý b o r

1.) Výbor je päťčlenný, je volený konferenciou Modlitebného spoločenstva a na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov konferencie.

2.) Výbor tvoria: vedúci, zástupca vedúceho, tajomník, hospodár, zástupca pre zahraničnú spoluprácu.

3.) Výbor zvoláva a vedie vedúci, v jeho neprítomnosti zástupca vedúceho.

4.) Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Zasadnutie výboru sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí obsahovať miesto zasadnutia, dátum, čas a program. V prípade ak o to dozorná rada požiada musí byť výbor zvolaný do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady.

5.) Výbor sa uznáša súhlasom nadpolovičnej väčšiny jeho členov.

6.) Výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach Modlitebného spoločenstva , okrem tých, ktoré sú vymedzené týmto štatútom pre ostatné organy Modlitebného spoločenstva.

7.) Členovia výboru sú povinní: a.) zúčastňovať sa zasadnutia výboru, b.) napomáhať rozvoj Modlitebného spoločenstva a šíreniu jeho dobrého mena na verejnosti, c.) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Modlitebného spoločenstva na verejnosti

8.) Členstvo vo výbore zaniká: a.) uplynutím funkčného obdobia, b.) odstúpením, c.) odvolaním, d.) smrťou.

9.) Ak člen výboru poruší povinnosti člena výboru, ustanovenia cirkevných právnych predpisov, alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutí výboru, môže ho konferencia odvolať.

10.) Činnosť vo výbore je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom výboru patrí náhrada hotových výdavkov, ktoré im vznikli preukázateľné v súlade s osobitnými predpismi.

Čl. VII

V e d ú c i M o d l i t e b n é h o s p o l o č e n s t v a

1.) Vedúci je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Modlitebného spoločenstva a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach MoS, ak nie sú cirkevným právnym predpisom, alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2.) Vedúci zvoláva a vedie zasadnutia konferencie a výboru.

3.) Vedúci nie je bez predchádzajúceho súhlasu výboru oprávnený vykonať úkony, ktorými Modlitebné spoločenstvo: a.) nadobúda alebo scudzuje nehnuteľnosť, alebo k nej zriaďuje práva tretích osôb, b.) zakladá alebo spolu zakladá inú právnickú osobu, alebo sa stáva účastníkom združenia, c.) uzaviera zmluvu o úvere vo výške viac ako 20.000 Sk, slovom dvadsať tisíc slovenských korún, d.) preberá ručenie za záväzok tretej osoby vo výške viac ako 20.000 Sk, slovom dvadsať tisíc slovenských korún, e.) preberá dlh/pristupuje k dlhu tretej osoby vo výške viac ako 20.000 Sk, slovom dvadsať tisíc slovenských korún.

4.) Konferencia odvolá vedúceho ak: a.) bol výrokom disciplinárneho rozhodnutia právoplatne uznaný vinným z disciplinárneho previnenia, b.) o to sám požiada.

Čl. VIII

D o z o r n á r a d a

1.) Dozorná rada je kontrolný orgán Modlitebného spoločenstva, ktorý dohliada na jeho činnosť.

2.) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Modlitebného spoločenstva a kontrolujú či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či Modlitebné spoločenstvo uskutočňuje svoju činnosť v súlade s cirkevnými právnymi predpismi ECAV a týmto štatútom.

3.) Dozorná rada najmä: a.) preskúmava ročnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení a predkladá svoje vyjadrenia konferencii, b.) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, c.) upozorňuje výbor na zistené nedostatky a podáva návrh na ich odstránenie.

4.) Dozorná rada je tiež oprávnená : a.) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania konferencie, ak si to vyžaduje záujem Modlitebného spoločenstva, b.) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní výboru s hlasom poradným, c.) upozorniť výbor alebo konferenciu na zistené porušenie právnych predpisov, štatútu, alebo cirkevných právnych predpisov ECAV.

5.) Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva konferencia. Jeden člen dozornej rady je volený z radov členov Modlitebného spoločenstva ostatní sú volení na návrh Predsedníctva ECAV.

6.) Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady. Predseda dozornej rady zvoláva , pripravuje a riadi schôdze dozornej rady.

7.) Dozorná rada sa uznáša súhlasom nadpolovičnej väčšiny jej členov.

8.) Pre zánik členstva v dozornej rade platia obdobné ustanovenia tohto štatútu ako o zániku členstva vo výbore (čl. VI, bod 8 a 9 tohto štatútu).

9.) Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, v súlade s osobitnými predpismi.

Čl. IX

Z á p i s n c e o s c h ô d z a c h o r g á n o v

1.) Zo schôdye orgánov Modlitebného spoločenstva sa vyhotovujú zápisnice, kópiu ktorých doručí vedúci bezodkladne po jej vyhotovení a podpísaní na vedomie Vnútromisijnému výboru ECAV.

Čl. X

H o s p o d á r e n i e M o d l i t e b n é h o s p o l o č e n s t v a

1.) Majetok Modlitebného spoločenstva tvoria: a.) vklad zakladateľa, b.) výnosy z vlastnej činnosti,

c.) dary od fyzických a právnických osôb, d.) zbierky, e.) členské príspevky svojich členov, f.)príspevky a dotácie od štátu alebo od orgánov verejnej správy.

2.) Modlitebné spoločenstvo môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jeho majetku a nebude ohrozený cieľ pre ktorý bolo založené. Zisk nesmie byť použitý v prospech zakladateľa, členov orgánov ani jeho dobrovoľníkov a zamestnancov. Zisk musí byť v celom rozsahu použitý na rozvoj modlitebného života v cirkvi.

3.) Majetok Modlitebného spoločenstva sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v štatúte a na úhradu výdavkov spoločenstva. Výšku výdavkov určí výbor každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti Modlitebného spoločenstva.

4.) Modlitebné spoločenstvo hospodári podľa rozpočtu schváleného konferenciou. Rozpočet Modlitebného spoločenstva obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie vedúci.

Čl. XI

V ý r o č n á s p r á v a o č i n n o s t i a h o s p o d á r e n í M o S

1.) Vedúci vypracuje výročnú správu o činnosti a hospodárení v termíne určenom konferenciou a to do 30 dní odo dňa konania konferencie, na ktorej bola schválená.

2.) Výročná správa obsahuje: – prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku, -prehľad zahraničných kontaktov,- ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, – prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, – prehľad nákladov, – prehľad výnosov v členení podľa zdrojov, – stav a pohyb majetku a záväzkov Modlitebného spoločenstva, – zmeny a nové zloženie orgánov Modlitebného spoločenstva, ku ktorým došlo v priebehu roka, – ďalšie údaje určené výborom.

3.) Výročná správa sa po schválení bezodkladne zasiela Vnútromisijnému výboru ECAV. Výročná správa bude pre členov ECAV prístupná v sídle MoS.

Čl. XII

Z á n i k a l i k v i d á c i a M o d l i t e b n é h o s p o l o č e n s t v a

1.) Modlitebné spoločenstvo zaniká: a.) dňom uvedeným v rozhodnutí konferencie alebo Synody o zániku Modlitebného spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté. Zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, b.) dňom uvedeným v rozhodnutí Synody o zlúčení, splynutí alebo rozdelení Modlitebného spoločenstva, c.) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení Modlitebného spoločenstva, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

2.) Konferencia môže navrhnúť Synode, aby rozhodla o zlúčení, alebo splynutí Modlitebného spoločenstva s inou účelovou organizáciou ECAV.

3.) Pri zlúčení prechádza majetok Modlitebného spoločenstva na organizáciu, s ktorou sa Modlitebné spoločenstvo zlúčilo.

4.) Pri splynutí prechádza majetok Modlitebného spoločenstva na organizáciu vzniknutú splynutím.

5.) Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok Modlitebného spoločenstva prechádza na inú účelovú organizáciu ECAV na Slovensku po zlúčení alebo splynutí.

6.) Likvidačný zostatok Modlitebného spoločenstva prechádza na ECAV.

Čl. XIII

Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a

1.) Každý člen ECAV je oprávnený nazerať do štatútu a robiť si z neho výpisky alebo odpisy. Modlitebné spoločenstvo je povinné na požiadanie člena ECAV štatút sprístupniť.

2.) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto štatútu je oprávnená vykonať konferencia len s predchádzajúcim súhlasom Generálneho presbyterstva ECAV.

3.) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Synodou ECAV.

V Bratislave 8.8.2005

ThDr. Július Filo Ing. Ján Holčík

generálny biskup ECAV na Slovensku generálny dozorca ECAV na Slovensku

U Z N E S E N I E

zo 16. konferencie MoS ECAV v Kežmarku zapísal br. M.Lipták.

1.) Konferencia ďakuje Pánu Bohu za milosť, že sme sa jej mohli zúčastniť, ďakuje aj cirkevnému zboru za starostlivosť pri príprave a počas trvania konferencie, aj všetkým účinkujúcim.

2.) Prijíma správu vedúcej, tajomníka, správu o pokladni.

3.) Navrhuje voliť za vedúceho br. Ľ. Beňu, ak neprijme voľbu, štatutárom zostane sestra Kolárovská a zástupca s tajomníkom povedú MoS do ďalšej konferencie. Pokladňu dočasne bude spravovať sestra Juraňová a do dozornej rady navrhuje br. Ing. Trúsika.

4.) Schvaľuje ako každý rok podporu časopisu Cestou svetla 5000 Sk z pokladne MoS.

5.) Odporúča ďalej vydávať štvrťročne MoSt v rozsahu 32 strán. Sobotné meditácie majú byť kratšie a hutnejšie. Pokračovať v Biblicko-rekreáčnych týždňoch v Herľanoch. Zástupca vedúceho a tajomník pripravia a zverejnia oznam v MoSte o zámere vydať knihu svedectiev členov MoS a zistiť cez koordinátorov záujem o takúto publikáciu. Je treba pripraviť rozpočet do ďalšej konferencie. V MoSte zverejniť výzvu k pravidelným modlitbám za rómsku misiu. Návrhy na zmenu štatútu zasielať tajomníkovi.

6.) Víta iniciatívu br. Hreška a Hroboňa zorganizovať začiatkom augusta 2006 konferenciu pre ordinovaných ako spomienku na vznik Modlitebného bratstva v ECAV roku 1936 v Istebnom, kde toto spoločenstvo vzniklo.

7.) Ukladá vedeniu MoS, aby schválilo členov dozornej rady, ktorých navrhne predsedníctvo ECAV,

aby zistilo, či nový štatút dovoľuje kolektívne členstvo MoS v Evanjelickej aliancii. Ukladá pripraviť 17.konferenciu vo Vrútkach, alebo Lipt. Mikuláši.

XVII. K O N F E R E NC I A

sa konala v L E V I C I A C H 24.-27.8.2006 v novom kostole, v zborových miestnostach a starom kostole. Ubytovanie a strava zaistená v internáte strednej školy, občerstvenie pripravovali sestry zo zboru. Farárom tam bol br. Robert Mišových, zborový dozorca br. Macák, kaplánom br. Ľ.Činčurák.

Hlavná téma: UŽ NIE SI VAZEŇ, ALE SLOBODNÝ

Z Á P I S

urobila zvolená zapisovateľka sestra E.Balážová a doplnil ho br. Hreško.

Štvrtok 24.8.06 príchod niektorých účastníkov, ubytovanie a po večeri voľný program nazvaný: Večer pri Božom slove, v tomto programe pokračovali aj v piatok dopoludnia, uvažovali vybranými textami zo Sk.ap. a evanjelia podľa Jána.

Piatok 25.8.06

Príchod a registrácia ďalších účastníkov.

1.) Úvodnú pobožnosť vykonal br. Ivan Eľko farár v Nitre a senior príslušného seniorátu, za ktorý pozdravil konferenciu v Leviciach. Kázal na text Zj 5,6-8 o Baránkovi Božom a starších okolo Jeho trónu s citarami a čašami plných tymianu, to jest modlitieb svätých. Žiadna modlitba veriacich sa nestráca, nevoláme nadarmo. Aj keď sa nestane to, čo my chceme, Pán vie kedy a ako má odpovedať. Nasledovala modlitebná chvíľa ukončená spoločne modlitbou Pánovou.

2.) Otvorenie a privítanie urobil br. Ľ.Beňo, ktorý sa rozhodol že prijíma ponuku z konferencie v Kežmarku a predbežne bude vedúcim MoS ECAV. Svoj privítací príhovor založil na R 6,20-22 z ktorých bola vybratá hlavná téma konferencie o slobode kresťana.

Za cirkevný zbor pozdravil a privítal prítomných br. dozorca a br. farár. Hosť z Nemecka farár Kenkel pozdravil účastníkov ako predseda Modlitebného bratstva v Nemecku, prekladal br. Lipták.- Nasledovalo predstavovanie účastníkov podľa seniorátov. Zaregistrovali sa celkom 81 na ubytovanie a stravu. Okrem toho domáci a z okolia sa tiež zúčastňovali programu konferencie.

3.) Správa vedúceho MoS. V úvode sa zmienil o tom, ako sa stal členom MoS aj s manželkou, keď nastúpili do služby v tomto Dunajsko-nitranskom senioráte, potom keď prešli do Rankoviec ako prevzal po Hreškovcoch starosť o organizovanie Biblicko-rekreačných týždňov v Herľanoch, ktoré sú v obvode ich cirkevného zboru a posledne ako sa rozhodoval po konferencii v Kežmarku prijať vedúceho MoS a takto z milosti Božej poslúžiť Božej veci medzi nami. Poprosil o modlitebnú podporu. – Vo svojej správe sa venoval novému štatútu, podľa ktorého je MoS právnym subjektom s vlastným účtom a môže požiadať o súhlas prijímať 2% z dane ochotných darcov. K tomuto štatútu sa máme vyjadriť na tejto konferencii a pripomienky predložiť gen. presbyterstvu. Ďalej hovoril o konferencii v Istebnom 4.-6.8 06 – 70 rokov Modlitebného bratstva farárov, o Spravodaji MoSt, Tesnej bráne na rok 2007, o okienku MoS v EP, začo poďakoval br. Grexovi za jeho príspevky, poďakoval koordinátorom skupiniek MoS. – Br. Dubec vedie internetovú modlitebnú skupinu do ktorej sa môžu záujemcovia zapojiť.

Zo správy tajomníka uvádzame: MoSt odoberá 924 ľudí, z toho farári a zbory 123 exemplárov. Tesnou bránou sa tlačí 7000 kusov a je predpoklad zvýšiť náklad.

Br. Dubec prečítal správu o hospodárení ktorú mu poslala sestra Juranová ako aj správu revíznej komisie. Br. Beňo predložil plán činnosti a rozpočet na budúci rok. Všetky správy konferencia berie na vedomie.

4.) Vo výbore toho času sú títo členovia: Vedúci br. Beňo, zástupca br. Dubec, tajomník br. Lipták, pokladníčka sestra Juranova, referent pre zahraničie br. J. Velebír ml. , dozorná rada: br. Trúsik, br. Grexa a br. Štefek. Riadna voľba výboru na dva roky bude v budúcom roku.

V závere tejto pracovnej časti bolo prijaté uznesenie, ktoré je pripojené na konci tejto správy.

5.) Po večeri bola porada koordinátorov.

Sobota 26.8.06

6.) Rannú pobožnosť viedol br. kaplán Ľ. Činčurák. Výklad slova Božieho J 14,1-6 zameral hlavne na v.6. v ktorom je Pán Ježiš nazvaný jedinou pravou cestou života a spásy. Nasledovala modlitebná chvíľa. Br. farár Mišových v krátkosti predstavil levický cirkevný zbor, jeho minulosť, prítomnosť a výhľad do budúcnosti.

7.) Prvú prednášku na tému: Sloboda veriaceho kresťana predniesol br. Ján Jančo, farár v susednom zbore Kalnej nad Hronom. Vysvetlil najprv pojem sloboda a potom zdôraznil, že sloboda v Kristu je slobodou od hriechu, strachu pred ľuďmi, od moci temnosti. V Kristovej slobode žijeme v radosti zo spásy, náročne, zodpovedne, ale plnšie. Pre svoju slobodu nemáme obetovať život iných. Práva iných právom obmedzujú našu slobodu.

8.) Druhú prednášku povedal br. Hreško na tému: Naše modlitebné spoločenstvo, v tejto prednáške zopakoval už známe skutočnosti, ako a kedy vzniklo Modlitebné bratstvo farárov v roku 1936 a ako v roku 1990 terajšie MoS.

8.) Popoludní v dvoch seminároch pokračovala diskusia: jednu viedla sestra Jančová o závislosti, poviazanosti človeka. Vysvetlila pojem poviazanosti všeobecne a biblicky. Poviazanosť zlými myšlienkami, telom, túžbou po peniazoch, sex, drogy, alkohol atď. Pán Ježiš oslobodzuje od každej závislosti, poviazanosti človeka, ale nemáme recept na to, kedy a ako. Do určitej miery to záleží aj na jednotlivcovi. Druhú skupinu viedla sestra Beňová o nevypočutých modlitbách. Sú to praktické témy každodenného života našej spoločnosti a preto rozhovory boli veľmi živé. Keď sa obidve skupiny spojili, každá mala svojho referenta, ktorý zhrnul všetko podstatné. Za seminár sestry Jančovej hovoril br. Ľ. Trnavský a za seminár sestry Beňovej br. P. Dubec.

9.) Misijné služby o 18,30 hod. sa konali v kostole s účasťou aj členov domáceho cirkevného zboru, aj okolitých zborov. Kázal br. Ivan Madzin, ev. farár v Bánovciach n/Bebravou – Horných Ozorovciach na základe textu R 7,7-12.23-24. Zdôraznil potrebu neustále si pripomínať, že sme ešte v tele na zemi kde je hriech, ktorý aj po obrátení pri veriacich ľuďoch čaká na príležitosť prevziať opäť vládu nad nimi. Platí to Lutherove: stále ospravedlnený a stále hriešnik.

Nedeľa 27.8.06

10.) Služby Božie s Večerou Pánovou.

U Z N E S E N I E

zo 17. konferencie MoS ECAV v Leviciach , ktoré zapísal br. Lipták.

1. Konferencia ako obvykle ďakuje Pánu Bohu, lebo len z Jeho milosti sme čo sme, ďakuje cirkevnému zboru a všetkým ktorí ju organizovali a ktorí slúžili slovom i činom.

2.) Schvaľuje predložené správy.

3.) Potvrdzuje doterajšie zloženie výboru do volieb v budúcom roku.

4.) Schvaľuje príspevok na časopis Cestou svetla na tento rok 5000.- Sk a v roku 2007 10.000.- Sk

5.) Odporúča ďalej vydávať MoSt v rozsahu ako doteraz, organizovať Herľany, vytrvalo sa modliť za rómsku i zahraničnú misiu.

6.) Ukladá vedeniu MoS zistiť možnosť uchádzať sa o 2% z dane ochotných dárcov, zabezpečiť informácie MoS na web-stránkach ECAV a pripraviť o rok konferenciu v Giraltovciach.

XVIII. K O N F E R E N C I A

Osemnásta konferencia MoS ECAV sa konala v GIRALTOVCIACH 16.-19. augusta 2007 v kostole, na fare, na Magistráte mesta, v ubytovni strednej školy. Stravovanie bolo v blízkej reštaurácii, občerstvenie pripravovali členky cirkevného zboru. Farárom bol br. Jozef Juhazy, zborovým dozorcom Ing. Vladimír Švač.

Hlavná téma: N Á Š D O M O V V N E B I

Z Á P I S

urobila sestra Hybenová z Popradu a doplnil ho br. Hreško.

Štvrtok 16.8.07

Niekoľko účastníkov sa zišlo podvečer, aby kľudne po ceste sa ubytovali, odpočívali meditovali nad navrhnutým biblickým textom. Prvé kapitoly Biblie ukazujú, ako došlo k oddeleniu človeka od Boha a aká je cesta k Nemu späť.

Piatok 17.8.07

1.) Začiatok o 15,00 v kostole, privítal domáci br. farár Juházy, úvodnú pobožnosť vykonal senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu br. Ján Bakalár, farár v Prešove. Výklad slova Božieho mal na základe Žid 13,14, kde je reč o tom, že nemáme tu trvalé miesto, ale hľadáme budúce v nebi. Nadviazal na hlavnú tému konferencie. Očakávame nové nebo a novú zem v ktorých spravodlivosť prebýva. Božie zasľúbenia platia, smieme sa tešiť na nový domov. Keď pri zemetraseniach ľudia strácajú domy a domovy, je to veľmi ťažký úder. Náš domov nebi je nepohnuteľný, je treba doň smerovať a z milosti Božej vstúpiť. – Potom nasledovala modlitebná chvíľa v ktorej prítomní ďakovali za šťastný príchod a prosili o Pánovu prítomnosť a požehnanie.

2.) Presun do zasadačky Magistrátu, kde pokračovalo rokovanie konferencie. Primátor mesta srdečne privítal účastníkov, informoval o zaujímavostiach mesta a poprial úspešné rokovanie.- Nasledovalo predstavovanie sa podľa seniorátov ako obvykle a odovzdávanie pozdravov od tých, ktorí nemohli pricestovať. Chvíľkou tichej modlitby bola spomienka na horlivú členku MoS a vytrvalú modlitebníčku sestru Helenu Nagyovú, ktorá zomrela 15.8.07 v B. Bystrici vo veku 77 rokov.

3.) Správa vedúceho br. Ľ. Beňu za obdobie od poslednej konferencie. Východiskom boli biblické texty Žid 13,14 a 2Pt 3,13. Informoval o tom, že v roku 2006 v MoS bolo 767 členov, že Tesnou bránou na rok 2007 bude vytlačené 7.400 ks, prispelo 50 autorov, redaktorom bol br. Grexa, tlač a distribúciu zaisťuje ViViT v Kežmarku- br. Lipták. Všetkým poďakoval, ktorí sa zaslúžili o vydávanie tejto pomôcky v minulosti a chcú pokračovať aj v budúcnosti. Sravodaj MoSt bol vydávaný štvrťročne v 950 exemplároch a to nie len pre členov, ale aj pre ďalších záujemcov. Modlitebné okienko v EP obstaráva br. Grexa a internetovú stránku br. Dubec. Obidvom patrí naša vďaka. Ďalej informoval o Biblicko-rekreačnom týždni v Herľanoch 13.-17.3. 2006. Téma: Milovaní, neverte každému duchu! Poznávajte Ducha Božieho! 1J 4,1-2. Registrované bolo 83 účastníkov. Taktiež informoval o priebehu tohtoročného týždňa v Herľanoch v dňoch 12.-16.3.07 na tému : Naše vyvolenie. Registrovaných bolo 88 účastníkov, na prednáškach bolo 130 záujemcov. Nasledoval informácia o jubilejnej konferencii začiatkom augusta v Istebnom, 70 rokov od založenia Modlitebného bratstva ev. farárov, zúčastnilo sa jej žiaľ len 25 farárov a farariek. O histórii tohto MB hovoril br. Hreško a histórii MoS od roku 1990 br. Grexa. K tejto správe bola pripojená aj správa o hospodárení, ktorú zaslala setra Juranová a zároveň oznámila, že je treba za ňu voliť náhradu. Za dozornú radu podal správu br. Grexa a tiež oznámil, že je treba voliť členov rady tak, aby boli bližšie k pokladníčke. Výsledok hospodárenia: zvyšok je 57.300 Sk.

4.) Diskusia ku správam, hlavne k správe vedúceho bola o tom, že ak je v MoS 98 ordinovaných, aspoň 10% by mali byť prítomní na výročných konferenciách, ďalej bolo vysvetlené br. A. Semkovi, že MoS je spoločné pre ordinovaných aj neordinovaných a že Modlitebné bratstvo farárov bolo kedysi len pre farárov. Niekto sa pýtal, ako je to u evanjelikov s prežehnávaním sa v kostole, či len malým krížikom na čelo, alebo väčším aj na prsiach. Na toto nie je určený spôsob, ponechané je to na zvyk a formu podľa miestnych pomerov. Je to adiafórum, vedľajšia otázka.

5.) Schválenie správ a voľba pokladníčky. Navrhnutá bola sestra E. Godušová, členka cirkevného zboru Rankovce. Nebola prítomná, ale farár Beňo mal jej súhlas, že funkciu prijíma. Volená bola len na jeden rok, nakoľko na budúci rok bude nová voľba celého vedenia.

6.) Po večeri boli účastníci konferencie rozdelení do troch seminárov. Všetky semináre mali jednotný program, rozbor textu J 6,22-71. Hlavná myšlienka je o chlebe života ktorým je Pán Ježiš. Bez Neho niet plnosť života ani časného, ani večného. Pre niekoho je to tvrdá reč aj dnes a preto opúšťa spoločenstvo cirkvi. V jednotlivých skupinách bol ukončený deň spevom a modlitbami.

7.) Po skončení práce v skupinách o 21. hod. bola ešte porada koordinátorov, kde boli podané správy z jednotlivých zborov alebo oblasti. Br. Beňo uložil všetkým koordinátorom predkladať svoje správy jemu pred konferenciou, aby ich mohol zohľadniť vo výročnej správe.

Sobota 18.8.07

8.) Ranná pobožnosť bola v kostole, poslúžil na nej výkladom slova Božieho br. Martin Chalúpka, farár v Marhani na text: 1Kr 18, 37 a F 1,3-5. Sú to dve modlitby v rozličných situáciách . Eliáš sa modlí k Bohu, aby teraz na Karmeli pred zástupom ľudí a v prítomnosti prorokov Baalových dokázal svoju moc znamením z neba tým, že zapáli obeť na oltári bleskom z neba. – Ap. Pavel sa modlí za zbor vo Filipis, aby sa rozhojňoval v Božej milosti.

9.) Prednášku na tému: Načo sa teším v nebi, predniesol br. St. Kaczmarczyk, farár v Č. Těšíne. Na základe Zj 21. a 22.kapitoly upozornil na sedem druhov zasľúbení, čo čaká veriacich v nebi: a.) Život v novom, duchovnom tele, b.) Otcovský dom, kde odišiel Pán Ježiš pripraviť miesto svojím nasledovníkom,, c.) Radosť z odmeny, ktorá je pripravená pre verných, d.) dedičstvo večné o ktorom máme nateraz len závdavok v Duchu Svätom. e.) Účasť na vláde s Pánom Ježišom Zj 3,21, Dan 7,18.- f.) spoluúčasť na súde s Kristom podľa Zj 20,4,- g.) Spoluúčasť na sláve s Kristom, ktorá je vrodená v nás Stvoriteľom, On chce, aby sme boli s Ním.

Po prednáške bola živá diskusia o budúcch veciach, ktoré len sčiastky poznávame. Bola nahrávaná na CD a kto mal záujem mohol si ju kúpiť. Nahrával br. Emil Kroczek z Třanovíc.

10.) Popoludní bola druhá prednáška na tému: Ideme domov, ktorú predniesol br. Hreško . Po nej tiež bola diskusia.

11.) Tretiu prednášku mal br. Vlado Roháček z Prešova, ktorý hovoril o prof. Jozefovi Roháčkovi, prekladateľovi Biblie do slovenčiny. Tento preklad slúžil spolu s Kralickým prekladom mnohým ľuďom na Slovensku a obľúbili si ho aj dnes popri autorizovanom preklade našej cirkvi.

12.) Semináre v troch skupinách: 1.) Náboženské prúdy v súčasnosti – br. Dubec, 2.) Prekážky v modlitbe – sestra Petričová, 3.) Generačné problémy dnes, – sestra K. Roháčková. Referáty zo seminárov boli spoločné v kostole. Tam bol prijatý plán a rozpočet na budúci rok a uznesenie konferencie.

13.) Večerné služby Božie s Večerou Pánovou viedla sestra M. Beňová, kázala na text 1Pt 1,18-19. Spasteľná premena sa dokazuje v zmenenom živote jednotlivca. V programe večera boli aj spevy, báseň, svedectvo. Na podnet niektorých sa VP na konferenci má prisluhovať nie večer ale ráno, keď je naše vnútro nezaťažené zážitkami dňa.

Nedeľa 19.8.07.

14.) Ráno o 8,00 hod. bola modlitebná hodina, ktorú viedol br. Dubec. Úvodom prečítal 1Pt 5,5 a uviedol do pokory pre Bohom v našich modlitbách. Po tejto modlitebnej chvíli boli v kostole služby Božie pri ktorých v úvode prekvapivo vystúpili Ďatelinky, detský spevokol z Dudiniec pod vedením farára Radima Cingeľa. Zastavili sa v Giraltovciach na svojom zájazde po východnom Slovensku. Bolo to veľmi milé prekvapenie. Na službách Božích účinkoval miestny spevokol, kázal br. J. Grexa na text: Mk 13,33-37. V tomto texte je Boží budíček pre nás, aby sme bdeli a boli v pohybe, lebo aj náš Boh je v pohybe, vrátnikom je cirkev. Vrátnik sa nedá podplatiť a otvárať nepovolaným. My očakávame svojho Pána a preto bdejme. Náš Boh je skrytý Boh, aby nás povzbudzoval k činnosti a bdelosti. To neznamená, že neexistuje a že nebude žiadať vyúčtovanie.

15.) V závere služieb Božích sa prihovoril br. Beňo, poďakoval hlavne cirkevnému zboru a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a na zdarnom priebehu konferencie. Všetci účastníci odchádzajú z Giraltoviec potešení a vďační Bohu za všetko, čo videli, počuli, čo skonzumovali pri bohatom občerstvení hostiteľov. Domáci br. farár poprial všetkým šťastnú cestu a Božie požehnanie do Ďalších dní a činnosti MoS ECAV.

U Z N E S E N I E

z 18. konferencie MoS ECAV v Giraltovciach, zapísal br. M. Lipták.

1.) Konferencia ďakuje predovšetkým Pánu Bohu, že sa mohla uskutočniť, ďakuje cirkevnému zboru za všetko čo nám pripravil a poskytol, ďakuje všetkým, ktorí slúžili rôznym spôsobom na tejto konferencii. Ďakuje sestre Juránovej za výpomoc v účtovaní a hospodárení MoS.

2.) Schvaľuje správu vedúceho a ďalšie prednesené správy.

3 .) Volí sestru E. Godušovú za účtovníčku MoS predbežne na jeden rok, nakoľko celé vedenie bude prevolené na budúcej konferencii na dvojročné obdobie.

4.) Odporúča naďalej vydávať štvrťročne Spravodaj MoSt v doterajšom rozsahu 32 strán. Usporiadať aj v budúcom roku Biblicko-rekreačný pobyt v Herľanoch. Koordinátori nech podávajú písomne svoje správy vedúcemu pred konferenciou, aby mohli byť zahrnuté do výročnej správy. V MoSte vyzývať k pravidelným modlitbám za rómsku a zahraničnú misiu.

5.) Ukladá vedeniu MoS preveriť možnosť zaregistrovať sa na príjem 2% z dane ochotných darcov. Zabezpečiť včasné informácie o MoS na web-stránkach ECAV, aj cez EP, aj cez farské úrady. Pripraviť 19.konferenciu MoS ECAV v Turčianských Tepliciach, zbor Háj, odkaľ už prišlo pozvanie.

XIX. K O N F E R E N C I A

sa konala v Turčianských Tepliciach 21.-24.8.2008 v priestoroch Domova mládeže, kde bolo ubytovanie a stravovanie. Nedeľné služby Božie s VP boli v matkocirkvi v Háji. Farárom tam bol br. Igor Mišina, emertný biskp VD ECAV a zborová dozorkyňa sestra Anna Gregorová.

Hlavná téma: K R E S Ť A N S K Á R O D I N A

Z Á P I S

urobila sestra Zuzana Valeková, doplnil br. Hreško.

Štvrtok 21.8.2008

Večer sa zišiel menší kruh ku biblickému štúdiu, ktorý viedla sestra farárka Beňová podľa biblického tetu 1J 2,1-17 v ktorom sú uvedené pravidla pre kresťanskú rodinu, pre život v láske.. V tomto štúdiu skupina pokračovala aj v piatok dopoludnia.

Piatok 22.8.08

1.) Úvodnú pobožnosť o 15,00 hod. viedol br. Milán Kubík, teraz farár v Martine, pred tým v Blatnici. Výklad Písma zo Ž 8,3 upozornil prítomných na cenu dieťaťa v Božích očiach. Šťastné je každé dieťa, ktoré je otočené modlitbami svojich rodičov, najmä matky. Uviedol príklad Maši Haľamovej, ktorá pochádzala z Blatnice, ako ona bola napojená na svoju mamu, ktorá zomrela, keď Maša mala len sedem rokov, ale jej väzba na mamu sa ozýva vo všetkých básňach a spomienkach.- Po výklade nasledovala modlitebná chvíľa prítomných z ktorých mnohí sa zapojili do reťaze modlitieb, aby ďakovali, prosili, vzývali Pána.

2.) Otvorenie konferencie. Br. Beňo, vedúci MoS ECAV pozdravil a privítal prítomných slovami z listu Ef 5,1-2. Týmito slovami sme všetci vyzvaní napodobňovať Boha a žiť vo vzájomnej láske predovšetkým v cirkvi a svojich rodinách. Ako zvyčajne nasledovalo predstavovanie sa podľa seniorátov. Gemerský a Novohradský seniorát nemal zastúpenie. Zaregistrovaných bolo asi 96 a na prednáškach v sobotu bolo okolo 170 ľudí .

3.) Správa vedúceho br. Beňu za minulé obdobie od poslednej konferencie v Giraltovciach, obsahovala prehľad činnosti skupiniek v zboroch a regiónoch, o členstve v MoS, nateraz je evidovaných 809, zároveň pripomenul potrebu preveriť členstvo, nakoľko nie vždy koordinátori hlásia zmeny vo svojich skupinách. V krátkosti sa vrátil k minuloročnej konferencii v Giraltovciach a zhodnotl ju ako vydarenú a prospešnú pre všetkých zúčastnených. Taktiež kladne zhodnotil Biblicko-rekreačný pobyt v Herľanoch. Tesnou bránou vychádza v 8.000 exemplároch a Spravodaj MoSt 960 kusov štvrťročne. Objednávajú si ho aj nečlenovia. – Ku svojej správe pripojil aj správu pokladníčky, ktorá opäť nebola prítomná na konferencii. Z tejto správy sa účastníci dozvedeli o príjmoch a výdavkoch, taktiež o zostatku, ktorý je 132.000 Sk. Správa dozornej rady nebola podaná, je nefunkčná.- K tejto správe bolo niekoľko diskusných príspevkov, ktoré podstatne nemenili uvedené údaje a tak bola prijatá.

4.) Voľby členov výboru na ďalšie dvojročné obdobie. Volebná komisia navrhla teto osoby: Br. Ľuboslav Beňo za vedúceho, sestra Mirka Balková za zástupcu, br. Peter Dubec za tajomníka, br. Lipták M. za referenta pre zahraničné styky, sestra Godušová E. za pokladníčku. Do dozornej rady boli navrhnutí: Magdaléna Višňovská, Soňa Šimková a br. J. Velebír ml.- Iné návrhy neboli podané a preto uvedené osoby boli zvolené na ďalšie obdobie.

5.) Plán činnosti na ďalší rok a rozpočet. Plán činnosti je zahrnutý v uznesení a rozpočet má byť vyrovnaný: 185.000 Sk príjem a toľko aj výdaj, prepočíta sa na EURO, taktiež ročné členské príspevky budú 7 eura.

6. Denný program bol ukončený spevom, biblickým textom, modlitebnou chvíľou.

Sobota 23.8.08

7.) Rannú pobožnosť viedol br. Mišina, domáci farár. V úvode v krátkosti oboznámil prítomných z históriou zboru, pripomenul osobnosti farárov, ktorí v Háji pôsobili: Blásius, Masník, Uhorskai, Cibuľka, Albíni. Zbor má 1.180 členov. Výklad slova Božieho založil na Sk 16,25-34, kde je reč o ap. Pavlovi a Silasovi, väzňoch v meste Filipis, ktorí doráňaní spievali o polnoci žalmy a Pán zasiahol, spôbil vyslobodenie nie len ich z väzenia, ale aj náčelníka väznice z hriechu a smrti. Uveril v Pána Ježiša on i celá jeho domácnosť. Požehnaná misia.- Nasledovala ako obvykle modlitebná chvíľa.

8. Prednášku: Rodina kresťana, predniesol br. Ľ. Ďuračka, farár v Novom Meste nad Váhom. Hovoril o rodine podľa Božej vôle, o rolách starozmluvných mužov Abrahama, Izáka, Jákoba, Mojžiša, Eliho, Samuela, Dávida. Žiadna rodina nebola ideálna ,bez vady. Mladá generácia potrebuje vzory rodín podľa Písma, podľa Božej vôle. Uviedol 7 bodov dôležitých pre kresť. rodinu: a.) Rodina je Bohom ustanovená, b.) od Boha dostala cieľ, zmysel, c.) ako trvalá inštitúcia na zemi, bez rozvodov, d.) Boh pre rodinu určil poriadok, pre otca, matku, detí, e.) rodina prvé miesto výučby, f.) Rodina je základná bunka cirkvi. g.) Pán Ježiš je Záchrancom každej rodiny. – Po tejto fundovanej a praktickej prednáške bola diskusia a krátka prestávka.

9. Druhú prednášku na tému: Naše kresťanské manželstvo, predniesol br. Ing. Milan Bruncko, dozorca cirkevného zboru v Martine. Hovoril o manželstve podľa Božích princípov. Pán Boh ustanovil poriadok pre manželov a kto tento poriadok dodržuje, obdrží požehnanie. Kto žije v partnerstve nie je slobodný, je to pripodobnenie sa tomuto svetu. Spolužitie pred svadbou je smilstvo, takto ho v cirkvi treba označiť) – Aj k tejto prednáške bola pripojená diskusia. Živá bola debata o krste dieťaťa slobodnej matky, z nesobášeného partnerstva, o výchove detí v homosexuálnom partnerstve, a iných anomáliách. – Po prednáške boa vykonaná zbierka na podporu rodín, ktorá vyniesla 30.000 Sk. Polovica na Domov mládeže v Ľubietovej a polovica na podporu Rodinných spoločenstiev ECAV.

10.) Popoludní boli tri semináre: a.) Domáce pobožnosti, viedli manželia Trúsikovi, b.) Pane, sama to nezvládnem, viedla sestra E. Bruncková, c.) Odovzdávanie hodnôt, viedol br. Hreško. Na to nadväzovali modlitebné skupiny, ktoré boli štyri, viedli ich: Hreško, Lipták, Dubec, Beňová.

11.) Večerný misijný program bol pozmenený oproti obvyklým službám Božím v kostole pre domáci zbor, nakoľko centrum je v Háji, program bol označený ako spoločenský, v ktorom bolo hlavné biblické slovo Júda 1-2.20-25 v interpretácii sestry D. Mikušovej, farárky v susednom cirkevnom zbore Ivančina. V programe boli aj referáty zo seminárov, osobné svedectvá, pozdravy, spevy, modlitby. Po skončení bola ešte porada s koordinátormi.

Nedeľa 24.8.2008

12.) O 8.00 hod. Spoveď s Večerou pánovou v kostole v Háji, presun autobusom. Pripravoval slovom Božím br. Ľ. Beňo L 5,17-26. Pán Ježiš jediný má právo a moc odpúšťať hriechy na zemi. Odpustenie hriechov pokladá Pán Ježiš za dôležitejšie pre človeka ako uzdravenie z nemoci .

Po večeri Pánovej začali služby Božie na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil br. senior Turčianského seniorátu a farár v Necpaloch Mgr. Jozef Havrila. Zvolil si neobvyklý text R 16,3-5 v ktorom sú spomenutí Priska a Akvila, vzorný manželský pár, ktorý bol prínosom v každom cirkevnom zbore, kde prevádzali svoju živnosť. Živý zbor sa skladá zo zbožných, veriacich jednotlivcov a každá zbožná rodina je základnou bunkou zboru. V rámci služieb Božích poslúžil aj domáci spevokol. Br. Beňo ako inde aj tu, poďakoval cirkevnému zboru, predsedníctvu a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu konferencie a veľmi sa starali o občerstvenie v Turč. Tepliciach. V tomto pomáhali aj zo susedných zborov Ivančinej a Mošoviec.

U Z N E S E N I E

Konferencia MoS ECAV ktorá sa konala v Turč. Tepliciach, filii cirkevného zboru Háj 21.-24.8.2008

1.) Ďakuje Pánu Bohu, že nám umožnil zorganizovať túto konferenciu a zúčastniť sa jej, ďakuje všetkým, ktorí sa vopred modlili za túto konferenciu. Ďakuje cirkevným zborom v Háji, Ivančinej, Mošovciach za všetko, čo nám pripravili a čím nás obdarovali. Ďakujeme organizačnému tímu, prednášateľom, kazateľom a ďalším spolupracovníkom.

2.) Schvaľuje výročnú správu o činnosti za rok 2007 vedúceho, o hospodárení, plán práce a rozpočtu na rok 2009.

3.) Volí výbor MoS ECAV do roku 2010 v tomto zložení: Br. Ľuboslav Beňo – vedúci, sestra Miroslava Balková, – zástupca vedúceho, br. Peter Dubec – tajomník, br. Mikuláš Lipták – referent pre zahraničné styky, sestra Eva Godušová – pokladníčka. Dozornú radu -sestra Magdaléna Višňovská, sestra Soňa Šimková, br. Ján Velebír ml.

4.) Ukladá výboru pripraviť ročenku Tesnou bránou pre rok 2010 s vhodnou zmenou dizajnu, vydať štyri čísla MoSt v r. 2009, vydať informačný leták o MoS, požiadať predsedníctvo cirkvi potvrdiť voľbu dozornej rady, pripraviť a uskutočniť Biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch, takisto zorganizovať jubilejnú 20. konferenciu MoS v roku 2009 v Liptovskom Hrádku, kde bola prvá konferencia, je treba preveriť podmienky zmeny termínov Herlian a výročnej konferencie, požiadať vedenie ECAV o stanovisko k liberálnym postojom severských luteránskych cirkvi o homosexuáloch a tiež stanovisko k navrhovanému zákonu o rodine v našom parlamente. Nakoniec ukladá konferencia výboru, aby upravil zmenu 3. bodu Zásad MoS s možnosťou voľby záväzného času sobotných modlitieb.

5. Určuje zameniť ročný členský príspevok z 200 Sk korún na 7 eura.

J U B I L E J N Á XX. K O N F E R E N C I A

sa konala v L I P T O V S K O M H R Á D K U 21.-23. 8. 2009 v internáte Strednej lesníckej školy a v kostole. Kňazská stanica bola neobsadená, administrátorkou bola sestra Mgr. Viera Mosná, farárka v Kráľovej Lehote, zborovou kaplánkou sestra Mgr. Anna Belanyi-Richvalská, zborovou dozorkyňou sestra Ing. Olivia Vrbičanová. Ubytovanie a stravovanie bolo v spomínanom internáte.

Vedúcim organizačného tímu bol br. Ivan Plachtinský, presbyter a zborový diakon.

Hlavná téma: S M E S O Ľ O U Z E M E ?

Z Á Z N A M

urobila sestra Monika Beňová , farárka v Rankovciach, doplnil br. Hreško.

Piatok 21.8.2009

1.) O 15,00 hod. vedúci MoS br. Ľ. Beňo privítal prítomných, pozdravil a tým otvoril jubilejnú 20. konferenciu MoS ECAV v tom istom cirkevnom zbore a v tej istej dcérocirkvi, kde pred 20. rokmi bola prvá ustanovujúca konferencia tohto spoločenstva.

2.) Úvodnú pobožnosť vykonala sestra Mgr. Katarína Hudákova, farárka v Lipt. Ondreji a seniorka Liptovsko-oravského seniorátu. Pozdravila konferenciu v mene svojom a v mene seniorátu. Výklad slova Božieho mala na základe 2Kráľ 2,19-22, príbeh zo života proroka Elízea v Jerichu. Zdôraznila štyri dôležité myšlienky z tohto príbehu. a.) Bývanie v tomto meste je dobré, b.) zla je tu voda, spôsobuje neplodnosť. c.) Kde hľadať riešenie?, d.) Boh má riešenie, používa soľ v ruke Elízea. Použila konkrétny príbeh zo svojho zboru, ako dozorca jej zboru omylom vypil chladiacu zmes a hrozila mu smrť. Pán Boh ho zachránil, stal sa div. – Nasledovala modlitebná chvíľa, vďaky, chvály, prosby.

3.) Pracovno-administratívna časť začala predstavovaním sa prítomných ako obvykle podľa seniorátov. Celkové bolo prítomných 81, najviac, ako vždy, zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Zastúpenie nemal Považský, Novohradský, Gemerský seniorát. Neskôr došli aj ďalší, takže na prednáškach bolo asi 113 poslucháčov. Nasledovalo odsúhlasenie programu, zvolenie zapisovateľa – Moniku Beňovú, overovateľov – Maďarová, Packová, návrhovú komisiu – S. Šimková, J. Madudová, volebnú komisiu – Hreško, Višňovská, Kopanicová. Prečítané bolo uznesenie z minulej konferencie v Turčianských Tepliciach a konštatovanie čo bolo a čo nebolo splnené, čo prechádza na ďalšie obdobie.

4. Správa vedúceho začala biblickým textom, z ktorého bolo vybraté heslo konferencie. Tento text aj rozviedol a poukázal na naše poslanie na tejto zemi i ako jednotlivcov i ako spoločenstva, – byť naozaj svetlom sveta a soľou zeme. Naše spoločenstvo je takým stretnutím svetiel, ktoré svietia svojím životom s Pánom a upozorňujú na Pravdu tohto sveta. – Keby nebolo soli na tejto planéte, nebolo by života. Ona je potrebná v správnom množstve. Keď bude cirkev vytrhnutá z tohto sveta, nastane úplná duchovná tma, zastaví sa život, zostane len utrpenie. Pokiaľ sme na tomto svete ako veriaci, ako cirkev, máme veľmi dôležité poslanie slúžiť aj modlitbami. – MoS malo v roku 2008 785 členov, čo je len štipka soli a mohlo by nás byť aj viacej zaregistrovaných, aj keď vieme že v cirkvi je mnoho modliacich sa členov za duchovné prebudenie, za evanjelizáciu a misiu. Ďalej hovoril o aktivitách modlitebných skupín v seniorátoch, o priebehu výročnej konferencie 2008, o stretnutí v Herľanoch, o tvorbe a vzdávaní pomôcky Tesnou bránou a Spravodaji MoSt, o okienku v EP, ktoré už redakcia odmietla uverejňovať, lebo má inú koncepciu. Internetová stránka MoS pokračuje, diskusnú skupinu tam vedie br. Dubec.

Br. Beňo prečítal zároveň správu o hospodárení, nakoľko pokladníčka opäť nebola prítomná. Bude potrebné miesto nej hľadať vhodnejšiu osobu. Zostatok hospodárenia MoS ku dňu konferencie je 130.000 Sk, ktoré je treba prepočítať na eura.- Ani dozorná rada nie je funkčná už od roku 2005 keď sa MoS stalo samostatným právnym subjektom s novými stanovami a keď dozornú radu schvaľuje Gen. presbyterstvo. V roku 2010 budú znova voľby, mala by nastať zmena k zlepšeniu v tejto oblasti.

5.) Po večeri pokračovalo rokovanie diskusiou k správam, návrhom plánu činnosti na ďalšie obdobie, ako aj rozpočtu. Znova sa prerokoval 3. bod Zásad MoS o vhodnom čase sobotných modlitieb. Našla sa zhodná formulácia, ktorá v budúcom roku bude zverejnená. Doporučená hodina 19-21 zostáva, ale čas modlitby nie je obmedzený. Na záver tohto rokovania bolo prijaté uznesenie ako ho uvádzame na konci tohto zápisu.

6. Večernú pobožnosť viedol br. Beňo, poslúžil výkladom Sk 1,8 – známy misijný príkaz cirkvi, šíriť evanjelium po celom svete. Vyzval k spoločným modlitbám za misionárov doma i v zahraničí, zvlášť za rómsku misiu u nás, ktorá pomáha riešiť rómsku otázku v spoločnosti.

7.) Porada s koordinátormi nasledovala po večernej pobožnosti. Jednotliví bratia a sestry hovorili o svojich radostiach i starostiach, ale nejaké závažné problémy nevznikali v spolupráci s farármi, alebo členmi svojich cirkevných zborov. Aj naďalej je potrebné zlepšovať informovanosť pre vedenie MoS, aby výročná správa zohľadňovala činnosť modlitebných skupín.

Sobota 22.8.09

8.) Ranná pobožnosť začala o 8,30 hod. pri ktorej poslúžil sen. kaplán Mgr. Mihal Belanyi, rodák zo Srbska, ktorý študoval na našej Bohosloveckej fakulte, oženil sa s A. Richvalskou, bol ordinovaný a nateraz zostal v službe našej cirkvi. Svoj príhovor založil na Sk 12,1-17 o divnom vyslobodení Petra z väzenia. Anjel prichádza a budí Petra, okovy padli, je slobodný, odchádza a strážni o tom nevedia, nevidia, železná brána sa otvára. Je to Boží div. Tento div potreboval Boží ľud práve teraz a boli potrebné aj spoločné modlitby. Toto všetko iniciuje Boží Duch. Naša situácia je dnes iná, ale Pán Boh je ten istý a robí divy iniciuje modlitby a modlitebné spoločenstvo v cirkvi. – Po tomto biblickom slove bola vhodná chvíľa na spoločné modlitby, na chvály a prosby, čo mnohí využili a vyliali svoje srdce.

9.) Po prestávke podľa programu o 9,15 hod. nasledovala prvá prednáška na tému: K r e s ť a n s o ľ o u z e m e, ktorú predniesol br. Mgr. Marian Kaňuch, farár v Žiline. V úvode pripomenul, že téma tejto konferencie je pokračovaním misijnej konferencie EVS, ktorá bola začiatkom mája v ich cirkevnom zbore. Vyjadril zároveň uznanie a obdiv MoS uprostred našej cirkvi a národa a že je rád, keď môže poslúžiť a dať si poslúžiť na tejto konferencii. Obsah svojej prednášky zhrnul do piatich bodov: a.) Pravda o skazenom svete nie je utešená, ale nemusíme si zúfať, lebo náš Boh vládne nad svetom a vo svete. b.) Soľ dodáva chuť jedlu, veriaci kresťan má na svete svoje poslanie, dodáva chuť do života aj tým, ktorý strácajú zmysel života. c.) Stačí aj malé množstvo. Vytrvajte v MoS, aj keď je vás málo, aj keby vás niekto zaznával a neuznával. My s Bohom dokážeme silu, s Ním premôžeme aj najväčšiu armádu nepriateľa, Pán Ježiš je víťaz! d.) Soľ pridávame do niečoho, nie je užitočná v soľničke a preto ako kresťania sme poslaní do sveta. Len máme vždy problém, ako osloviť ľudí. Použil veľmi trefný príklad: Hnoj na kope smradí, rozhádzaný po roli prináša požehnanie. Tak účinkuje misia. Nesmieme zostať uzavretí len v kruhu nám milých a sympatických ľudí. e.) Nie sme hocikto, sme vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom. – Po prednáške bola diskusia a v nej boli položené otázky, napr. či príliš mnoho veriacich môže presoliť spoločnosť? Odpoveď veľmi poučná. Ten kto má v rukách soľ je dobrý kuchár a nepresolí, Pán Ježiš je odborník a keď On vysiela do služby, vždy je to na osoh spoločnosti. Keď diabol manipuluje s ľuďmi, vždy to tak presolí, že spoločnosť je neznesiteľná.

10.) Po prestávke o 11,00 hod. nasledovala ďalšia prednáška na tému: S l a n o s ť m o d l i t e b n í k a v r o d i n e a v z b o r e. Predniesol ju br. M. Hreško. V úvode povedal, že uvedenú tému rozšíril na štyri čiastky: a.) Modlitebník v tichej komôrke, kde je každý sám so svojim nebeským Otcom a vylieva si pred Ním srdce. Opravdová modlitba začína po druhom narodení, znovuzrodení, kedy vzniká vzťah Otec- dieťa. b.) V rodine, ktorá začína v hľadaní životného partnera, modlí sa za poznanie Božej vôle a správne rozhodnutie, pokračuje vo dvojici manželov, keď pribudnú detí v pravidelných domácich pobožnostiach, aj keď detí vyrastú, je treba využiť každú príležitosť na stretnutie sa rodiny pri spoločných modlitbách. c.) V cirkevnom zbore je veľmi potrebná modlitebná skupina, ktorá všetko nesie pred Božiu tvár, čo sa v zbore má diať, nesie tam svojho kazateľa a spolu bratov a sestry s prosbou, aby Svätý Duch spôsobil prebudenie cirkevného zboru, aj kazateľa, ak by on nemal pochopenie pre takéto spoločenstvo. d.) V MoS ECAV, kde sme zjednotení v modlitbách za duchovné prebudenie v cirkvi a národe, za aktívnu misiu vnútornú, vonkajšiu i zahraničnú. Naša slanosť sa má prejaviť práve v takomto zjednotení ako je MoS. Naše modlitby nie sú márne, nevoláme nadarmo, vytrvajme! – Aj po tejto prednáške bola rušná diskusia najmä o tom, nakoľko je naša cirkev vo väčšine či menšine duchovne mŕtva alebo živá? Či kóma je stav smrti, alebo života? Cirkev môže mať meno že žije a predsa Pán ju vidí ako mŕtvu (Zj 3,1) a preto pozýva k životu cez pokánie: “ Prebuď sa kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus!“ (Ef 5,14).

11.) Zbierka pre misijné združenie Róma sa konala pred obedom a vyniesla 517 eur. Má poslúžiť na aktivity tejto misie.

12.) Popoludní o 15,00 hod. prebiehali semináre v troch skupinách: a.) Modlitebné skupinky – viedli ho br. M. Lipták s br. P. Dubecom, b.) Posvätenie rodiny – viedla Monika Beňová. c.)Kroky k misii – viedla sestra Violka Fronková, predsedníčka združenia Róma. Tieto skupiny pozvoľne prešli do modlitebných skupiniek ktoré trvali do večere.

13.) Po večeri o 19,30 hod. podľa programu začal spoločenský program svedectiev, spomienok, spevov, návrhov, oznamov, zvesti Božieho slova a modlitieb. Skončil sa dôležitý sobotný deň jubilejnej konferencie. – Sobotný program na CD nahrával br. Kroczek, záujemcovia si ho kúpili.

Nedeľa 23.8.2009

14.) O 8,00 hod. v hrádockom kostole sa zišli ľudia k sláveniu sviatosti Večere Pánovej, ktorej predchádzala spoveď. Prípravu k hodnému prijímaniu sviatosti vykonala sestra Mgr. Anna Belanyi, kaplánka v tomto cirkevnom zbore na základe Mt 5,13, teda na heslo konferencie. Pri prisluhovaní vypomáhala sestra farárka M. Beňová.

15. Nedeľné služby Božie začali o 9,00 hod. na ktorých v liturgickej časti slúžili sestra kaplánka a br. Beňo. Kázal dôstojný br. biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol z Prešova na text: 3M 2,13. V tomto verši je 3x zmienka o soli pri oltárnej obeti. Naša slanosť kresťanského života je milá Bohu a prospešná ľuďom. – V rámci služieb Božích vedúci MoS br. Beňo poďakoval cirkevnému zboru Liptovská Porúbka a členom v Hrádku za ochotnú spoluprácu pri zorganizovaní a priebehu tejto jubilejnej konferencie, ako aj za to, že tu bola prvá aj desiata konferencia. Nech to obohatí tento zbor a poslúži k prebudeniu spiacich duší v ňom.

P R E D H O V O R

V roku 2009 sme v Modlitebnom spoločenstve ECAV vydali publikáciu: „70 rokov Modlitebného bratstva“ farárov našej cirkvi, ktoré bolo založené v roku 1936 v Istebnom na Orave, kde vtedy bol farárom br. Ján Vladimír Hroboň. Na toto modlitebné hnutie nadviazalo Modlitebné spoločenstvo v roku 1990 prvou konferenciou v Liptovskom Hrádku. Brat farár Grexa v spomínanej publikácii popisuje a hodnotí 15 konferencii MoS. Teraz chcem podrobnejšie pripomenúť priebeh a obsah

jednotlivých konferencii do roku 2009, to znamená 20 konferencii podľa dostupných dokumentov, poťažne zo spomienok, ktoré ešte máme.

V druhej časti chceme písomne zachytiť 10 Biblicko-rekreačných týždňov MoS. Prvý v roku 1998 bol v Batizovciach v zborových priestoroch a ďalších deväť bolo v Herľanoch pri Gejzíre, neďaleko Košíc.

Michal Hreško, ev. farár v.v. Košice.

D O S L O V

Prajeme si, aby archív Modlitebného spoločenstva bol uložený v centrálnom archíve ECAV pre tých, ktorí v budúcnosti budú študovať dejiny cirkvi. Prehľad dvadsiatich výročných konferencii MoS pomôže správne sa orientovať aj v dianí ECAV na Slovensku v tomto období. Predpokladáme, že aj záznamy ďalších desaťročí budú pripojené k týmto začiatkom.

This entry was posted in História. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *