Ako sa modliť za politikov

1Pt 5:5 všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

Aj keď niektorým toto zamyslenie možno nebude po chuti, myslím, že milujúci Ježiša vnímajú veci rovnako. Tiež si uvedomujem, že nebudem poučovať, skôr sa pri písaní učím s vami, hoci už 20 rokov spolupracujem pri koordinovaní modlitebného spoločenstva.

Otvorme si Božie slovo:

Mt 5,45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Naša stará prirodzenosť si rada zamiluje nejakého politika – zbožství ho a všetky jeho skutky obhajuje. Za takého sa radi modlí a žehná mu.

A naopak – jeho protivníkov by najradšej prekliala, alebo aspoň modlitebne ignorovala.

Ale deti Otca na nebesiach prirodzene rozdávajú požehnanie dobrým aj zlým, teda všetkým. Kto sú však tie deti?

Vieme, že „telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom.“ (Galatským 5:17n)

Práve náš duch (ktorý sa rád necháva viesť Duchom Svätým) je tým Božím dieťaťom, lebo Boh je duch (Ján 4:24) a prináša ovocie ducha. O tele apoštoli píšu ako o stánku, ktorý raz zložia.

Pokračujme v čítaní: Galatským 5:19:  A zjavné sú skutky tela ako: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.

Galatským 5:22  Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha. Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom.

Keď chceme pristupovať k Písmu správne a s úctou, je dobré s prosbou k Duchu Svätému o múdrosť čítať viackrát. Prosím, skúste sa do tých veršov ponoriť znova (a znova…), nech Vás povedú ďalej…, hlbšie… Viac do nepochopiteľnej lásky, ktorá prišla v Kristovi, ktorý: „neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho“ (Ján 12:47).

Modlime sa s tými veršami, aby sme precítili odpoveď na otázku: „Ako je to so mnou? Víťazí vo mne tá hašterivosť? Beriem niektorých politikov nekriticky dobre a iných nekriticky zle a tvorím potom rozbroje?“ Alebo ich beriem ako ľudí? Teda, že majú svoje dobré aj zlé stránky? A z tých zlých ich chce a môže Pán Ježiš vyliečiť. Pán Ježiš môže. Nie my svojimi zápasmi.

Sme k sebe úprimní? Ak áno, nájdeme veľa zlého. Naše telo je porušené hriechom. Áno, Boh stvoril telo dobre, no hriech ho znetvoril na zlo. Na hádky, rozbroje, vášne a popudzovanie.

Zvíťazí nad našim duchom a nebudeme „dedičmi kráľovstva Božieho“? Alebo sa necháme viesť Svätým Duchom k ovociu, ktorým je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť?

Zvoľme si túto druhú cestu. Modlime sa v pokore a podľa slov: „Zbav nás zlého.“ (L 11:4). Nás. Nie jeho. Nie ich. Ale nás. Musíme hľadať brvno vo vlastnom oku, keď riešime triesku v cudzom.

Modlime sa teda: „Uzdrav nás duchovne, aj mňa, aj toho politika, čo mám rád, aj toho, čo nemám, lebo máme v sebe hriech. Veď nás ku pokániu, teda k ľútosti a zmene myslenia.“

„Odpusť naše viny, ako my odpúšťame vinníkom svojim. A keď ešte neodpúšťame, nauč nás to. Veď nás k tomu.“

„Premieňaj mňa a toho politika k lepšiemu. Daj nám poznať viac a viac pravdy a žiť ju. Daj nám lepší charakter.“

„Oslobodzuj mňa a toho politika. Od hriechu, od Diabla, od závislostí, od pýchy.“

„Oživuj ducha a posilňuj ho viac a viac vo mne a tomto politikovi. Nech sa náš duch nechá viesť Tvojím Duchom pravdy, lásky a pokoja.“

Modlime sa takto a často. Vždy keď budeme mať chuť kritizovať, či súdiť niekoho, lebo na súdenie je tu Niekto iný. My sme na pokoru. Odovzdajme sa Mu do rúk a zmení to aj svet. Prinesie to viac dobra a lásky. Keby už nie cez toho politika, určite cez nás.

1Pt 5:5 všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

This entry was posted in Aktuálne, Ku modlitbe, Nezaradené and tagged , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *